Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Sak om varslingsrutiner og etikk i Nesodden kommunestyre

Sak om varslingsrutiner og etikk i Nesodden kommunestyre

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Byr Nesodden kommunes forslag til etikkreglement på fornyelse? Offentlig debatt belyser stadig behovet for beskyttelse av ansatte som ønsker å varsle om kritikkverdige forhold i strid med lovverk og etiske retningslinjer eller som f.eks. innebærer fare for pasienters liv og helse. Dette behandles ikke i Nesodden kommunes forslag til etikkreglement,- heller ikke garanti for ansatte mot
gjengjeldelse fra foresatte ved varsling.

Torsdag 26. mars vil Nesodden kommunestyre behandle sak om nytt etikkreglement. (Forslaget kan finnes i lenke under.) Etikkreglementet skal være retningsgivende for alle kommunenes ansatte og politikere, det vil si omkring 1400 personer med sitt virke i kommunen i all sin mangfoldighet. Etikk har vært flittig debattert de siste årene når det gjelder rolleblanding og omdømme. Forslaget til etikkreglement problematiserer i liten grad mulig rolleblanding mellom rollen som politiker og forretningsmann. Politikere blir kun oppfordret til å stå i styrevervregisteret. Det er lov å vedta strengere regelverk. Kommunens omdømme som tjenesteyter når det gjelder kvalitetssikring av tjenestene i sammenheng med et system som evaluerer konstruktiv kritikk er ikke drøftet.

Forslaget til Etikkreglement inneholder gode ønsker om redelighet, ærlighet og åpenhet i all sin virksomhet som forventet, men inneholder få føringer som sikrer en slik gjennomføring i praksis. Det er liten fornyelse i framlagt forslag sammenlignet med det gamle reglementet fra 1994.

Hvilke rom finnes i Nesodden kommune for aktive og interesserte medarbeidere i forhold til varsling av kritikkverdige forhold i tjenesteytingen?
Hvilke rom finnes i Nesodden kommune for aktive og interesserte medarbeidere i forhold til varsling av kritikkverdige forhold i tjenesteytingen?

Spørsmål om åpenhet og varsling er et av temaene i etikkreglement. Avsnittet om varsling og ansattes ytringsfrihet unnlater å følge opp fjorårets debatt om ansattes ytringsfrihet i norske kommuner. Daværende rapport og debatt «..en opplyst offentlig samtale?» arrangert av Norsk Redaktørforening utløste lokale nyheter om at tre av fire kommuner i Akershus opptrådte i strid med lovverket når det gjelder innsyn og åpenhet, samt at kommunene hadde tvilsomme regler når det gjaldt ansattes ytringsfrihet. Omtalen av Nesodden konkluderer med at: «På Plussiden: vanskelig å finne noe. På Minussiden: Strengt tatt ingenting som kan stimulere til åpenhet, debatt og ytringsfrihet». Ganske nedslående konklusjon i fjor som ikke følges opp med forbedringer i det framlagte forslaget til etikkreglement.

Det er også overraskende at etikkreglementet omhandler åpenhet og varsling. Temaet ville vært mer naturlig å omtale i kommende sak om kommunikasjonsstrategi som ligger til behandling i kommunen. Det viktigste er allikevel at varsling kan vurderes på en mer konstruktiv måte. Varsling kan sees på som en mulighet for deltakelse og kontroll i og over egen arbeidsplass og kan være et element som sikrer innbyggernes rettssikkerhet.

Etikkreglementet skal omfatte kommunens bedrifter, selskaper og kommunale/interkommunale foretak. I vår tid hvor det blir mer vanlig med bemanningsbyråer i kommunal sektor er det grunn til forundring over at etikk for bemanningsbyråer ikke drøftes. I Nesodden kommune benyttes bemanningsbyråer blant annet i pleie- og omsorgssektoren hvor etikk er en del av det grunnleggende i faget. Det er imidlertid ingen grunn til at kommunestyret skal unnlate å ta ansvar ved ikke å innlemme bemanningsbyråene etikkreglementet. Det kan være en forglemmelse som politikerne kan rette opp i torsdagens møte.

Etikkreglementet har vært behandlet i partssammensatt utvalg og i formannskapet. I formannskapet ble det lempet på krav til lojalitet til fattet vedtak fra politikernes side etter forslag fra Christian Hintze Holm (SV), som foreslo å stryke ordet politikerne/folkevalgte i teksten. Det var da enda godt, det skulle tatt seg ut om politikerne skulle bli frattatt meningsbærende, politiske oppfattelser i etikkreglementet. I mange media etterlyses nettopp dette: Politkere med tydelige meninger.

Nesodden kommunestyre er innbyggernes øverste, folkevalgte organ som er valgt av innbyggerne og treffer vedtak på vegne av kommunen. Deg og meg. Kommunestyrets oppgave i plenum er blant annet å utøve arbeidsgiveransvar. Kommunestyrets oppgave er videre å sørge for en faglig forsvarlig tjenesteyting. Da kan ansatte som varsler sees på som en ressurs.
Ansatte bør kjenne sin besøkelsestid og oppsøke kommunestyret på torsdag på tangenten, inngang ved Ungdomsarenaen. Kommunestyret på sin side har en gylden anledning til å anerkjenne sine ansatte som en ansvarfull ressurs som er glade i å gjøre en faglig forsvarlig jobb ved å gi de ansatte utvidet tillit.

Faktaopplysninger:
Les mer:
Nesodden kommunes forslag til etikkreglement:
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015005097&dokid=339821&versjon=1&variant=P&ct=RA-PDF

Åpenhetsindeksen fra 2011 omhander bl.a. varsling i kommunenorge:
http://presse.no/offentlighet/apenhetsindeks/apenhetsindeksen/

Rapporten «..en opplyst offentlig samtale? Kan lastes ned her:
http://www.nored.no/Redaktoernyheter/Ikke-overrasket-over-manglende-aapenhet

Steinkjer om kommunikasjonspolitikk, varsling og ansattes ansvar:
http://www.steinkjer.kommune.no/kommunikasjonspolitikk.431347-83485.html

Lillesand har reglement for åpenehet, innsyn og informasjon:
http://www.lillesand.kommune.no/Global/Dokumenter%20og%20planer/R%C3%A5dmannens%20stab/Felles%20reglement%20for%20%C3%A5penhet,%20innsyn%20og%20informasjon.pdf
Av Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: