Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

KrFs ordførerkandidat Henning Korsmoe: en politiker med en sterk tro.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.
KrFs ordførerkandidat Henning Korsmo
KrFs ordførerkandidat Henning Korsmo

– Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg.

Når Henning blir spurt om hva som er bakteppe og drivkraften i hans politiske engasjement er han ikke i tvil om svaret.
– Jeg er opptatt av mennesker, sier han, – har en visjon om å være talsmann for enkelt individer mot de stor, ofte ugjennomtrengelige systemer. I kommunepolitikken ønsker jeg å representere de nyanser som synes å mangle i andre partier. Drivkraften for mitt politiske engasjement har sin basis i overbevisningen om at demokratiet er avhengig av et stort meningsmangfold. Henning blir iverig nå. – Nesoddsamfunnet trenger oss alle, sier han, og forteller at han har skrevet et leserinnlegg i Amta om hva som ville blitt borte hvis en bare hadde H og Ap her i kommunen. – Du vet, vi trenger nyansene som representeres av Fr.p, MdG, Rødt, SV, Venstre og oss i KrF.

Du har valgt å være medlem av KrF. Det finnes da kristne mennesker i alle partier. Hvorfor et eget parti?
Svaret kommer kort og bestemt: – KrFs overordnede fokus på enkeltmennesket i møte med storsamfunnet er avgjørende for meg. Vi er ikke liberalister eller sosialister, men representerer et tredje alternativ i det politiske landskapet.

Hva legger du i ordet nestekjærlighet?
– Å ha fokus på naboen, hvordan hun eller han har det.

Hvor er den norske kirkes kjærlighets budskap når de nekter å vie kristen homofile par? Og hva synes du om denne uttalelsen til filosof Nina Karin Monsen. ”Ingen ønsker seg homofile barn”.
– Ditt første spørsmål overlater jeg til den norske kirken å besvare. Når det gjelder uttalelsen til Nina Karin Monsens så har jeg følgende svar: Hvis det hun sier skulle innebære at noen mennesker skulle være mer verdifulle enn andre da er det uhyrlig og strider mot alt det jeg står for.

Ditt syn på kvinners rett til abort til 12 uke?
– KrF er det eneste partiet som i sann forstand stiller spørsmål ved denne retten. Det er store etiske dilemmaer rundt dette spørsmålet og derfor vil jeg ikke la det hvile. Men jeg har ingen fasit…

Hvor mange kvinner/menn bør KrF ha på kommuneliste?
– KrF har over 50 % kvinner på sine liste, men beklageligvis var ingen kvinner villige til å stille seg i toppen av listen. Mangfoldet er også viktig når det gjelder kjønnsfordelingen i kommunestyret.

Kirke eller felleslokale på Nesodden? Hvorfor lokaler bare for evangelisk – luthersk bruk?

– Den norske folkekirken har behov for større lokale. Kapasiteten i de eksisterende kirkebygg er for dårlig når det gjelder antall plasser

Sykehjem på Fagerstrand og dyre tiltak i skolebruksplanen. Du fikk også inn Myklerud skole i planen.Hvordan vil du finne penger til dette innenfor budsjettet?
– Det er en utfordrende oppgave, svarer han, – men jeg velger heller å vedlikeholde for eks Myklerud enn å sette i gang nye, fine byggeprosjekter. Når det gjelder sykehjem på Fagerstrand har KrF hatt det på programmet siden valget i 2007. Beklageligvis har flertallet ikke valgt å prioritere dette enn så lenge, men vi vil selvsagt kjempe for dette også i neste periode. Generelt må vi få et større fokus på eldreomsorg på Nesodden. Vi trenger flere plasser på Nesoddtunet og en større bemanning.

Tre saker har fulgt Ap, H, V og Fr.p i hele kommunestyre perioden: 1)Ordførervalget 2) Politikerlønninger (87 % av stortingslønn) 3) Retten til folkeavstemninger når 10 % av befolkningen ønsker det. Hva er nå dine synspunkter på disse tre spørsmålene?
– Jeg sa ja til å lytte til resultatet av den rådgivende folkeavstemningen. Jeg ønsker å stå for det jeg sier. Mao å holde det løfte jeg ga velgerne. Når det gjelder politikerlønninger vil gjeninnføringen av den gamle ordningen ikke bety noe fra eller til for mitt politiske engasjement.

På spørsmålet om folkeavstemninger svarer han: – Mangfold i meninger er et gode. Jeg ønsker å bygge et lyttende demokrati, og da er det selvsagt at folk skal få lov å ytre seg gjennom folkeavstemninger. Det var et klart tilbakeslag for lokaldemokratiet da Ap og H endret reglementet etter siste kommunevalg.

KrF, Rødt, V, Fr.p og Miljøpartiet de grønne går inn for å få døgnlegevakten tilbake til Nesodden. Bare Ap og H går i mot. Du har fra første stund støttet dette kravet. Hvorfor?
– Dette er et sentralt tjenestetilbud for befolkningen. Det er vanskelig å komme seg til Ski. Det er viktig å si til befolkningen at en ikke trenger å ha bil her ute. Det handler om opplevd trygghet. Jeg er stolt av at KrF sammen med Rødt har frontet denne saken fra første stund.

En mor skriver på den offentlige Facebooksiden: Hva skjer på Nesodden, under en debatt om døgnlegevakt – ”at det faktisk ikke er alle som har bil her på Nesodden” og får følgende svar: ”Nå har jeg sett dette ”har ikke bil” argumentet en del ganger. Ser poenget, men det er nå strengt tatt et bevisst upraktisk valg når man bor på et sted som Nesodden” Hva synes du om et slikt svar?
– Svaret er kaldt og kynisk, uten nestekjærlighet og omsorg.

”Skoklefallstein” og ”Overføring av vintervedlikeholdet av felles private veier til eiendomsbesitterne”. Disse to sakene har dukket opp det siste halvåret. Hvilke synspunkter har du på administrasjonens og politikernes håndtering av disse?
Igjen er Henning forbildelig klar i sine svar: – Skoklefallstien synes å være et forhastet politisk vedtak i rekken av flere andre.

Veinettet på Nesodden er et felles gode og ansvar. Derfor valgte KrF å prioritere dette i vårt budsjettforslag sist høst slik at kommunen skulle kunne ta sitt ansvar videre inntil en god løsning var på plass. Beklageligvis ble ikke dette tatt med i det budsjettet som ble vedtatt. Vinterens isete og glatte veier har vel vist at det med fordel kunne vært gjort.

Den veiplanen som ble fremlagt i 2012 viste en oppstykking av veinettet vårt som nærmet seg det absurde. Slik jeg ser det var den en krigserklæring mot Nesoddens befolkning. Også i dette spørsmålet er trygghet for befolkningen viktig for meg

Nærings- og eiendomskatt
– KrF er i mot næringskatt, sier Henning, og begrunner standpunktet med at skatten rammer mindre næringer samt frivillige tiltak på en uheldig måte. Som flere eksempler på dette nevner han noen små private barnehager samt tiltak som drives av vellene.

– KrF er også mot eiendomsskatt. Ikke minst er vi bekymret for hvordan en slik beskatning kan slå uheldig ut overfor mennesker som eier eiendommer med høy markedsverdi, men som ikke har tilsvarende økonomiske midler til disposisjon. Ikke minst kan dette dreie seg om eldre mennesker.

Mener du samarbeidsforholdet mellom rådmann/administrasjonen og politikerne fungerer bra?
– Ja, det vil jeg absolutt si. Men jeg er opptatt av å utfordre rådmann/administrasjon for å sikre nødvendig åpenhet slik at vi politikere har det grunnlaget vi trenger for å ta gode avgjørelser.

Kommunestyrerepresentant Claudia Behrents (SV) mener at så vel samarbeidsklima som den politiske debatten i kommunestyret er blitt negativ og til dels aggressiv. Hva er ditt inntrykk?
Jeg opplever at vi generelt har et godt klima i kommunestyret. Som eneste representant for KrF i inneværende periode opplever jeg støtte og sympati fra medlemmer av andre partier. Men det har vært uheldige episoder der enkeltrepresentanter har blitt negativt omtalt i innlegg uten å ha fått anledning til å svare. Det er selvsagt svært uheldig.

Vil ditt parti arbeide- og stemme for å opprettholde Nesodden som egen kommune?
– I debatten om kommunesammenslåing er vi nødt til å se på utfordringene som ligger foran oss i et lengre perspektiv, sier han. – Vi må vurdere hvordan vi kan sikre et best mulig tjenestetilbud for Nesoddens befolkning. Samtidig er det avgjørende å sikre et velfungerende lokaldemokrati.

For første gang opplever intervjueren her et lite konkret svar fra representanten for KrF.

Vil ditt parti gå inn for folkeavstemning om spørsmålet (og at den i så fall holdes samtidig med kommune valget til høsten?)
– Det har ikke KrF per dags dato ikke tatt stilling til, men vi skal være lyttende til befolkningen.

Og der opplevde jeg det for andre gang.

Hva mener ditt parti er kommunens viktigste oppgaver? Og vil du at disse fortsatt skal være et kommunalt ansvarsområde?
– Her er Henning tilbake med klare svar. – To områder er spesielt viktig for meg, sier han – Det er eldreomsorgen og barn og unges oppvekstvilkår. Begge disse områdene må være et kommunalt ansvar.

Hva er du stolt av å ha vært med på å få til i kommunestyreperioden?
– Jeg er stolt av at det på grunn av KrFs initiativ vil komme en oppbemanningsplan for Nesoddtunet. Selvsagt vil vi kjempe for flere hender for å kunne gi bedre omsorg til beboerne. KrF har også fått inn i barnhageplanen at vi på Nesodden primært skal satse på mindre enheter ved bygging av nye barnehager. Punktet nevner også lokal forankring. Barnehager med lokal forankring er best for barn og foreldre. Småbarnsfamiliene bør slippe å transportere barna sine over lange avstander.

Bokanbefaling?
Anbefaler folk å ta en titt i Bibelen. Der er det mye visdom. Varheten i diktene til Haldis Moren Vesaas er også noe en bør få med seg.

Litt livsvisdom du vil dele med Nesoddpostens lesere?
– Hvis jeg alltid påstår at jeg har rett, tar jeg som regel feil.

Hva er viktigst i livet ditt?
– Menneskene rundt meg gir livet mening. Samt min kristne tro som er grunnplanken i livet mitt.

Til slutt litt om politikeren og mennesket Henning Korsmoe
Henning er 51 år, altså en 1963 årgang. Og er, som han uttrykker det, gift med kona og far til 7 barn. På Fagerstrand har han bodd siden 1999. Han har tatt pedagogikk ved UIO.
Så og si hele sitt arbeidsliv har Henning jobbet innenfor IKT feltet, kaller seg selv en datamann. Han jobber nå i det private næringsliv, men har også jobbet i frivillige organisasjoner og ved forskjellige skoler.
Politisk aktiv har Henning vært siden 2007. Han ble valgt inn for KrF samme år. – Må vel kunne si at på det politiske feltet, har jeg gjort en lyn karriere, sier han og ler godt.

Av Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: