Du er her
Hjem > Kommunepolitikk > Organisasjonsstruktur for Nesodden kommune: Nye Takter

Organisasjonsstruktur for Nesodden kommune: Nye Takter

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Nesodden kommunes nye organisasjonsstruktur Nye Takter hadde uklare mål. Kommunestyret overlater arbeidsgiveransvar til rådmann Geir Grimstad. Les om kommunestyrets behandling av organisasjonsstrukturen i møtet 12. mars 2015.

Kommunestyret overlater styring til rådmannen.

Forvaltningrapportens avsløringer ble kommentert, men kommunestyret vedtok ingen forslag til oppfølginger eller forbedringer framover verken når det gjaldt mål eller midler.

Politikerne som tok ordet var enige om at det var manglende situasjonsbeskrivelse og mangel på konkrete mål og tiltak i utgangspunktet. Ingen fremmet forslag til vedtak for oppfølging annet enn som gode ønsker om at rådmannen må bruke funnene i rapporten til videre utvikling av organisasjonen (Arne Maus, SV), formulere konkrete målsettinger i framtida i stedet for ulne beskrivelser (Astrid Driva Rødsand, AP).

Rapporten dokumenter mangel på medvirkning og innflytelse på egen arbeidsplass samt at mange avdelinger mangler tillitsmannsordning og opplæring. Kjellaug Myhre (R) fremhevet viktigheten av opplæring som både tidsbesparende og kapasitetsskapende. Myhre var den eneste representanten som tok til ordet for at kommunestyret skulle ta arbeidsgiveransvar. Hun fremmet to tilleggsforslag. Ett om at den videre omorganisering skulle stilles i bero inntil kommunestyret har behandlet disse spørsmålene. Og et forslag om at kommunestyret skulle få en redegjørelse for ledelsesfilosofien som ligger til grunn for Nye Takter.

Beate Fahre (H) fulgte opp å vise til det alvorlige at 1/3 av de ansatte ikke mener noe om den nye organisasjonsstrukturen. En stor del av de som arbeider i det viktige feltet Helse- og omsorgssektoren ikke opplever forbedring. Fahre henviste til Myhre og understreket viktigheten av en tillitsmannsordning som fungerer med opplæring og organsiasjon. Hun mente at et organisert arbeidsliv har behov for involvering av de ansatte og mer åpenhet. Fahre understrekte at Høyre ikke ville at Nesodden kommune skal kneble ansatte.

Under avstemningen ble Rødts forslag om ledelsesfilosofi nedstemt
av alle partier unntatt MdG. Å la videre omorganisering bero fikk kun Rødt’s stemmer. Vedtaket fattet av kommunestyret overlater det videre arbeidet med organisasjonen til rådmannen: «Kommunestyret ber rådmannen bruke rapportens funn i sitt videre utviklingsarbeid.» Kommunestyret har ved dette målbært gode hensikter overfor rådmannen men målene og midlene er like uklare som da arbeidet med Nye Takter startet.

Kommunestyret har overlatt en stor oppgave tiil rådmannen. Nesoddpostens spørsmål om hva rådmannen mener om kommunestyret som arbeidsgiver ville ikke rådmann Geir

Rådmann Geir Grimstad får siste ordet i debatten og understreker at han som øverste leder for kommunens administrasjon og ansatte har en svært delegerende ledelse og lite opptatt av kontroll. Han var videre opptatt av at det ikke må dannes et feil bilde av organisasjonen og at han ikke nekter ansatte å snakke med politikerne.

Organisasjonsstrukturen Nye Takter.

Nesodden kommunestyre er øverste arbeidsgiver for ca 1300 arbeidstakere. I april 2011 ble vedtak om ny overordnet organisasjonsstruktur Nye Takter enstemmig vedtatt.
Målene var:
-Bedre tjenestekvalitet
-Bedre ressursutnyttelse
-Bedre og tydeligere ledelse
-Bedre integrasjon og flyt, koblet mot effektiv bruk av IKT
Kommunestyret drøftet og vedtok utkast til organisasjonsstruktur som formannskapet skulle følge opp. Ordfører/rådmann skulle legge til rette for at kommunestyret ble involvert i prosessen i god tid før vedtak. Den nye administrative strukturen trådte i kraft fra 1. januar 2012. Selv om kommunestyret skulle holdes orientert, har det vært en redegjørelse på tre år.

Forvaltningskontroll.

Kommunestyret er fraværende i ansvaret om organisasjonsutvikling i Nesodden kommune
Kommunestyret er fraværende i ansvaret om organisasjonsutvikling i Nesodden kommune

Alle kommunestyrer har et eget kontrollorgan som blant annet skal påse at måloppnåelse og resultater samsvarer med kommunestyrets vedtak. Det er kommunestyrets kontrollinstans som kontrollerer at kommunestyrets vedtak følges opp. Plan for kontroll som skal gjennomføres vedtas årlig og omhandler noen utvalgte av kommunens områder hvert år. Det er Follo Distriktsrevisjon som gjennomfører forvaltningsrevisjon for Nesodden. Se fakta om kontroll og revisjon under.
Tre år etter at ny organisasjonsstruktur trådte i kraft ble forvaltningsrevisjon av nyordningen forelagt kommunestyret i møtet den 12. mars i år. Revisjonen undersøkte om kommunen hadde oppnådd positive endringer i forhold til de ønskede målsettingene. Svaret var heller uklart. Kontrollutvalget og distriktsrevisjonen kan ikke klandres for manglende klarhet i konklusjonene. Når spørsmålene ikke har målbart grunnlag blir det nødvendigvis uklar konklusjon. Hele Forvaltningsrapporten kan leses ved å gå til lenke under.

Hva skjedde ikke? Kontrollutvalget om Nye Takter.

Flere metoder for faktainnsamling er benyttet, ansatte fra alle nivåer har blitt intervjuet, resultater av spørreundersøkelser studert og dokumentgrunnlag gjennomgått.
Prosessen med organisasjonsstrukturen Nye Takter synes å ha hatt en svak målformulering i utgangspunktet. På spørsmål om hvilken hensikt Nye Takter skulle ha, pekte ikke de ansatte på direkte svakheter ved den gamle organisasjonen. Har det vært en politisk beslutning uavhengig av flertallet av de ansatte sitt behov? De fire målsettinger vedtatt av kommunestyret i 2011 vurderes som lite konkret formulert. Det er derfor vanskelig å konkludere med om Nye takter har ført til bedre tjenesteproduksjon i kommunen. Blant annet.

Resultat fra spørreundersøkelsen.

Spørreundersøkelsen viser at 1/3 av medarbeiderne ikke mener noe om hvorvidt den nye organiseringen er en god løsning.

Halvparten av de spurte er uenige i at løsningen er god.

I kommunens største sektorer, skole-, barnehage-, og oppoppvekstsektoren og helse- og omsorgssektoren, er 1 av 4 ledere helt uenige i at løsningen er god.

Ca 40 % var ikke fornøyde med involveringen i prosessen.

Noen ansatte hadde ikke hørt om Nye Takter dette til tross for at politikerne mente at ansatte og tillitsvalgte skulle involveres.

Revisjonen peker på mangel på tillitsvalgte i en del virksomheter. I tillegg mangler opplæring av tillitsvalgte fordi de sentrale tillitsvalgte mangler kapasitet til å gjennomføre opplæring.

Rådmannens ledergruppe forklarer at kommunen har sett på de fire målene som visjoner. Ikke mål.

Revisjonen anbefalte at målene synliggjøres gjennom en gevinstrealisering, at de ansatte medvirker og blir involvert i prosessen og at det fokuseres fortsatt på utviklingen av roller og ansvar for å skape enhet og målrettet styring.
Hvilket kommunestyret unnlot å følge opp. Det blir spennende å følge rådmannens utvikling av en av Nesoddens store arbeidsplasser videre.

Hva er et kontrollutvalg?
Se: http://rks.arkivplan.no/content/view/full/120406

Forvaltningsrevisjon Nye Takter. Se:
http://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2015004929&dokid=339541&versjon=1&variant=A&ct=RA-PDF

Av Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: