Du er her
Hjem > Forsiden > ØYEBLIKKELIG HJELP FORTSATT IKKE PÅ PLASS FOR NESODDENS INNBYGGERE

ØYEBLIKKELIG HJELP FORTSATT IKKE PÅ PLASS FOR NESODDENS INNBYGGERE

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Som en del av samhandlingsformen, blei alle kommuner pålagt å ha et tilbud om øyeblikkelig hjelp på plass innen 1.janaur 2016. Flertallet i kommunestyret (AP og H) bestemte som de fleste husker mot V, Kfr, SV, Frp, R, og MPG sine stemmer, at denne tjenesten sammen med døgnåpen legevakt skulle løses ved å legge disse tjenestene til det nyopprettede Follo lokalmedisinske senter som skal bygges i Ski. Dette til tross for at et overveldende flertall på Nesodden ønsker legevakttjenesten (og dermed tilbudet om øyeblikkelig hjelp) lagt lokalt til Nesodden.

Men det som alle fryktet har allerede skjedd. Bygningen av det nye senteret er blitt forsinket og dyrere enn planlagt og kan tidligst stå ferdig høsten 2016. Dette betyr at det tilbudet om øyeblikkelig hjelp som dette senteret skulle tilby ikke kan realiseres til den lovpålagte tidsfristen 1.janaur 2016! Hvordan dette tilbudet til befolkningen på Nesodden skal realiseres er derfor blitt en utfordring. Spørsmålet om hvordan dette løses var derfor opp til behandling i Follorådet 27.mars i år og følende alternativer blei lagt fram:

  1. Inngå avtale med Ahus om leie av midlertidige lokaler for øyeblikkelig hjelp enten på Ski sjukehus eller på Ahus. Dette forutsetter imidlertid at Ski sykehus har ledige lokaler og at Ahus ønsker å leie ut.
  2. Dersom en ikke blir en løsning i forståelse med Ahus kan alternativ ene være:

a. Starte opp i ledige lokaler i Oppegård kommune eller

b. Drifte i egen kommune.

Uansett sett valg av løsning er dette nå blitt svært tidskritisk. Hva slags tilbud om øyeblikkelig hjelp befolkningen på Nesodden skal få er derfor høyst uklat både når det gjelder kvalitet og beliggenhet og om det i det hele tatt er mulig å realisere dette til tidsfristen.

Dersom tilbudet ikke er på plass eller ikke har tilfredsstillende kvalitet innen 1.janaur 2016 vil Nesodden kommune likevel få utbetalt sin sitt beregnede driftstilskudd til øyeblikkelig hjelp (ca. 3,5 mill.kr.) som en del av det totale rammebeløpet til kommunen. Det blir derfor opp til Helsetilsynet om de vil gripe inn ovenfor kommunen pga manglende eller dårlig kvalitet på tilbudet. Imidlertid har den samlede spesialisttjenesten fått et kutt i sine rammer på omkring en milliard kroner fordi denne tjenesten nå flyttes over til kommune. Jeg vil derfor tro at Ahus ville presse hardt på for at denne tjenesten på en eller annen måte kommer på plass i kommunene. Hvis ikke må de sjøl fortsatt sannsynligvis levere denne tjenesten med de kostnader og utfordringer dette medfører.

Framdrift og økonomi
Rammetillatelsen for bygging av Follo lokalmedisinske senter ble først gitt av Ski kommune 30.mars i år. Dersom det ikke kommer inn klager (som vil utsette byggestart ytterligere), er det neste steget å få ferdig en kravspesikasjon og legge ut en anbudsinnhenting på Doffen/TED, få inn tilbud, velge en leverandør og deretter byggestart. Med dette løpet skal det mye til om dette nybygget vil stå klar til bruk høsten 2016. Sannsynligheten for ytterligere forsinkelser er stor.

Investeringskostnadene ved nybygget er allerede som kjent, økt med ca. 55 millioner kroner. Men det allerede klart at det vil bli økte kostnader knyttet til oppgradering av eksterne VA-ledninger. Pris ukjent. Men som det kjekt sies i saksutredningen til Follorådet: «Riktignok blir omtalte oppgradering av eksterne VA-ledninger mer omfattende enn antatt, men dette er begrenset merkostnader som kan dekkes innenfor avsatt reserve.»

At det er usikkerhet knytta til kostnadene forteller ellers følgende uttalelse fra sakspapirene:

«Dersom det etter anbudsåpning likevel viser seg at vedtatt kostnadsramme likevel ikke er tilstrekkelig til å finansiere prosjektet, vil rådmannen hasteinnkalle ordførere og rådmenn i deltagende kommuner for å ta stilling til hvordan situasjonen skal håndteres».

Legevakta
Også når det gjelder den framtidige døgnåpne legevakta som skal ligge i Follo lokalmedisinske senter, skaper forsinkelsen problemer.
På grunn av forsinkelsen ønsker follokommunenes primært å utsette virksomhetsoverdragelsen til senteret står ferdig. Dette fordi det ikke er hensiktsmessige å overta driften når man likevel fortsetter i samme lokaler i tett samarbeide med Ahus. Dersom kommunene må overta ansvaret for legevakten før nybygget er ferdig, er de avhengig av å leie lokaler, fortrinnsvis i dagens lokaler. Ahus har i et møte 9.3.2015 sagt at de er åpne for at de eventuelt kunne fortsette driften av legevakten frem til nye lokaler blir ferdigstilt, men at dette trenger en reell og formell behandling i sykehusets organer. Dersom kommunene er interessert må det rettes en formell skriftlig henvendelse til Ahus om dette så raskt som mulig. Dette har kommunene gjort ved brev av 18.mars i år. Om det er kommet noe svar fra Ahus er ikke kjent når dette skrives.

Odd Edvardsen (R), medlem i Helse- og omsorgsutvalget.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: