Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Torsken i Oslofjorden er full av kvikksølv. Har prosjekt ”Ren Oslofjord” spredd miljøgifter?

Torsken i Oslofjorden er full av kvikksølv. Har prosjekt ”Ren Oslofjord” spredd miljøgifter?

Oppgraving og spredning av slam i Oslo havn («miljømudring»). Foto: Viktor Jæger
Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

De seneste rapportene om miljøtilstanden i norske fjorder (2014) viser en betydelig økning av kvikksølvnivåene i torskefilet fra Indre Oslofjord de siste årene (Figur 1). Spesielt stor økning er dokumentert fra 2006 og fram til i dag. Tilsvarende økning av kvikksølv i torskefilet er ikke påvist i Ytre Oslofjord eller andre norske fjorder i samme periode.

I en artikkel i Aftenposten 29.9.2014, reagerte professor Trond Haugen ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) på at myndighetene ikke hadde gått ut og advart gravide mot å spise torsk fra Indre Oslofjord. Gravide er ekstra følsomme for kvikksølv-eksponering fordi kvikksølv, selv i svært lave konsentrasjoner, kan medføre uopprettelige skader og påvirke barnets innlæringsevne, oppførsel og atferd.

Betydelig økning i kvikksølvnivåene
Rapportene viser en svak økning i kvikksølvnivåene i torskefilet fra Indre Oslofjord fra overvåkningen startet i 1984 fram til 2001 (Figur 1), mens nivåene syntes å være på vei ned i

perioden 2002-2005. Fra og med 2006 og fram til i dag har det derimot funnet sted en betydelig økning i kvikksølvnivåene og konsentrasjonene de siste 3 årene er de klart høyeste som noen gang er målt. Dette er nivåer som etter det norske klassifikasjonssystemet betyr at torskefilet fra Indre Oslofjord nå er «markert forurenset”.

Etter vårt syn er det påfallende at økningen i kvikksølvnivåene i torskefilet fra Indre Oslofjord aldri har vært større enn etter at mudrings- og deponeringsprosjektet ”Ren Oslofjord” startet i 2006. Dette kan etter vårt syn ikke være tilfeldig. Forskerne som har skrevet disse rapportene, finner ingen gode forklaringer på økningene, som f.eks. endret påvirkning av organisk materiale fra avrenning til fjorden eller endret kosthold hos torsken i indre Oslofjord.

Vi finner det betenkelig at effekter av mudringen og deponeringen i perioden 2006 til 2013 ikke i det hele tatt er vurdert i rapportene, spesielt når bl.a. økningen av kvikksølvkonsentrasjonen i torskefilet i denne perioden er en av hovedkonklusjonene i en av rapportene:”Det er imidlertid noen resultater som gir grunn til bekymring, for eksempel oppadgående trend for kvikksølv i torskefilet fra indre Oslofjord og høye konsentrasjoner av PCB, heksabromsyklododekan (HBCD) og mellomkjedede klorparafiner (MCCP) i torskelever fra samme område». Det nevnes altså ikke med et ord muligheten for at norgeshistoriens største ”oppryddingsprosjekt” kan ha medvirket til økningen.

 ”Ren Oslofjord”
Prosjekt ”Ren Oslofjord”, som skulle gi oss ren sjøbunn, ren fisk og ren fjord, bl.a. etter den omfattende mudringen i Oslo havn og påfølgende deponering av masser ved Malmøykalven, synes altså ikke å ha ført til ønskede resultater. De rapportene som nå foreligger, peker sterkt i retning av at ”Ren Oslofjord” har medført økte konsentrasjoner av flere miljøgifter i marine organismer i Indre Oslofjord. Dette står i skarp kontrast til hva lederen for Miljødirektoratet Ellen Hambro konkluderte med i en kronikk i Teknisk ukeblad 10. mai 2011 etter at mudringsprosjektet var avsluttet:

  • «Sjøbunnen er renere enn på 100 år, til glede for fisk og krabber og alle som bruker fjorden”
  • ”I løpet av de fem årene er blant annet 2100 kilo kvikksølv lagt i deponiet og fjernet fra næringskjeden”

Det finnes mye dokumentasjon som viser at mudrings- og deponeringsmetodene i ”Ren Oslofjord” ikke fungerte som planlagt. Metodene og utstyret som ble brukt var langt fra ”best tilgjengelig teknologi” for et slikt tiltak. Tilsvarende arbeider med samme metoder og utstyr i andre havneområder bekrefter at det er vanskelig både å unngå spredning under tiltaket og å oppnå tiltaksmålene.

Vi har i dag så mye kunnskap om effekter av mudring og deponering på miljøgifter i havneområder at tilsvarende mudrings- og deponeringsstrategi som i ”Ren Oslofjord” ikke bør benyttes i andre havneområder. Etter vårt syn vil dette være brudd på krav til bl.a. kunnskapsgrunnlag og bruk av best tilgjengelig teknologi, som i dag er sentrale miljøprinsipper hjemlet i norsk miljølovverk. Vi håper derfor myndighetene viser den åpenhet og ydmykhet som er nødvendig for å kunne lære av sine feil, slik at vi kan unngå at mennesker og økosystemer andre steder påføres liknende miljøbelastninger i framtiden.

Median konsentrasjon (mg/kg våtvekt) av kvikksølv (Hg) i torske-filet fra indre Oslofjord i perioden 1984 til 2012. Området mellom grønn og gul strek angir området for moderat Hg-forurenset torskefilet. Nivåer over gul strek angir grenseverdi for markert forurenset torskefilet. (Kilde: NIVA)
Median konsentrasjon (mg/kg våtvekt) av kvikksølv (Hg) i torske-filet fra indre Oslofjord i perioden 1984 til 2012. Området mellom grønn og gul strek angir området for moderat Hg-forurenset torskefilet. Nivåer over gul strek angir grenseverdi for markert forurenset torskefilet. (Kilde: NIVA)

Figur 1

 

Espen Lydersen – professor i limnnologi,
Petter D. Jenssen – professor i kommunalteknikk
Christian Hintze Holm – ordfører på Nesodden 2003 – 2011
Petter Marthinsen, Anne Krystad, Elin Leer-Salvesen og Are Dammann, Innbyggerinitiativet på Nesodden

Artikkelen er publisert førstegang 10/4-2015 i Dagsavisen

Foto: Viktor Jæger

______________________________________________________________________________________________________________________________

Faktaboks

Prosjekt «Ren Oslofjord»

I 2005 fikk Oslo Havn KF og Statens Vegvesen tillatelse til å mudre og deponere 1 million m3 sterkt forurensede masser, bl.a. 2,1 tonn kvikksølv. Bakgrunnen var behovet for økt seilingsdyp, senketunnel og miljøopprydding.
Statens forurensningstilsyn, nå Klima og miljødirektoratet (KLD) finansierte prosjektet sammen med Oslo Havn og Vegvesenet. Det ble lovet 93-99 % miljøforbedring.
Prosjektet og gjennomføringen var omstridt. F.eks. ble slammet gravd opp av sjøen med gravemaskin og pumpet ned med trykk, i strid med tillatelsen.
KLDs direktør Ellen Hambro sier i mai 2011 at «sjøbunnen er renere enn på 100 år». Virkeligheten er at NIVAs rapporter for indre Oslofjord viser at nivået av kvikksølv og andre miljøgifter har økt i torsk og at det fremdeles er høye nivåer av miljøgifter i sjøbunnen i Oslo havn. (Kilde: NIVA-rapporter 6593-2014 og 6728-2014)

______________________________________________________________________________________________________________________________

AvatarAvatar
Bjarne Nordbeck
Frihetlig samfunnsaktør og ansvarlig redaktør.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: