Du er her
Hjem > Forsiden > Nye plasser på Nesoddtunet vedtatt. Flaks eller flid?

Nye plasser på Nesoddtunet vedtatt. Flaks eller flid?

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Kommunestyret vedtok å åpne 8 nye plasser på Nesoddtunet. Forslaget ble enstemmig vedtatt. Debattens argumentasjonen var sprikende og ufokusert. Alle var enige men ingen kunne enes. Skyldes det flaks eller flid?

Rødt fremmet interpellasjon 21. mai om å ta i bruk 8 nye sengeplasser på Nesoddtunet snarest mulig. Partiene KrF, MdG, SV og Rødt var tydelig for å vedta nye plasser snarest. Disse partiene har ti representanter til sammen i kommunestyret og ikke nok til å sikre flertall for forslaget. Kommunestyret består av 31 representanter. Forslaget ble allikevel enstemmig vedtatt etter en times debatt med mange temaer og varierte innfallsvinkler hvorav de fleste unnlot å ta stilling til det egentlige spørsmålet. Det hele endte med enstemmighet etter gruppemøte i Høyre. Så hva skjedde egentlig?

I maktens korridorer finnes det mange veier til målet og beslutningen. Noen ganger er det ikke sikkert veien fører fram. Etter kommunestyret 21. mai er det fristende å spørre om et vedtak fattes på bakgrunn av flaks, følelser og holdninger, publikumsoppslutning på kommunestyremøtene, eller et godt beslutningsgrunnlag. For utenforstående kan prosessene som fører fram til vedtak noen ganger virke fremmede og villedende. Etter dette kommunestyremøtet måtte Nesoddposten se behandlingen på web-tv pånytt for å bekrefte inntrykket hun satt igjen med etter møtet. (Du kan også se debatten på Web-TV, lenke under.)

Debatten var lite preget av konkret vilje og evne til å finne løsninger på utfordringen med manglende sykehjemsplasser. Kommunestyrerepresentantene viste derimot evne til å finne faktorer som kan tyde på at proseessene faktisk styres av utenforliggende ting. Ting som følelser, politisk farge, prinsipper, hjertesaker eller manglende kunnskap om saken, og tidspress.

Interpellasjonen sto på dagsorden men skulle ikke behandles. Geir Christensen (R) ba om å få den behandlet. Ordfører Sandberg innvilget behandling ved å henvise til at hun kunne fravike fra reglementet. Så kunne debatten starte.

Debattens forløp.

Odd Edvardsen (R) redegjorde for interpellasjonen som gikk ut på å åpne en ny avdeling på Nesoddtunet snarest mulig og at at en eventuell budsjettjustering skulle legges fram i neste møte. Begrunnelsen var at situasjonen for pleietrengende har vært prekær lenge og at det ikke ville medføre økte kostnader fordi kostnaden ved å kjøpe plasser utenfor kommunen er like stor som å utføre tjenesten selv.

Ordfører Nina Sandberg(AP) redegjorde for at budsjettforliket i desember  som ble inngått av alle partier minus FRP og Rødt. Budsjettforliket la rådmannens vurdering om at det ikke var behov for utvidelse til grunn. Sandberg anførte at det hadde kommet nye forutsetninger som AP ikke så i desember og at situasjonen var uventet.

Hun begrunnet utsettelse av vedtak med ønske om å se sakspapirer fra rådmannen med budsjettdekning, med sak om hvorvidt det skulle åpnes en eller to avdelinger og om kjøkkenet kunne levere maten.

Sandberg understreket videre urimeligheten i samhandlingsreformen som gjør at kommunesektoren kommer dårlig ut. Blant annet ved at spesialisthelsetjenesten utskriver pasienter fortere enn før og fortere enn kommunen kan forvente. Samtidig som kommunene ikke er i stand til å utføre tjenestene. Hun mente at kommunens om helseaktør ikke burde finne seg i dette.

Rådmann Geir Grimstad la fram saksopplysning om at saken om budsjettjustering var ferdig og at forslaget fra rådmannen lyder på 8 nye sykehjemsplasser til en kostnad av fire millioner kroner.

Odd Edvardsen (R) påpekte at samhandlingsreformen hadde kostet NK 20 mill og konstaterte at rådmannen hadde funnet inndekning. Det ville derfor være uholdbart å vente med å fatte vedtak om åpning av plasser.

Beate Fahre (H) uttrykte bekymring for ansettelsesforholdet ved nyansettelser ved sykehjemmet i tilfellet ansatte skulle bli overtallige ved flytting av demente til demenslandsby.

Fahre fryktet en manglende konsekvensutredning av behovet for disse nye ansatte. Ville det være behov for dem hver dag de neste seks – sju årene? Hun vektla videre behovet for budsjettdekning for fremtidige stillinger og forutsigbarhet for ansatte. På den bakgrunn fremmet hun forslag om å bemanne de åtte sykehjemsplassene ved å benytte seg av bemanningsbyråer. På den måten ville hun unngå oppsigelser i fremtiden og viste til oppslag i Finansavisen i fjor som presenterte nyhet om mangel på 11 tusen ingeniører i oljeindustrien, «- og i dag får de sparken!» med henvisning til at Nesodden kommune kunne komme i en slik situasjon at de måtte si opp folk.

Johannes Dalen Giske (AP) var som eneste representant klar motstander av ideen om bemanningsbyråer, noe han beskrev som en kjip ordning for ansatte.

Henning Korsmoe (KrF) sa at hele kommunestyret burde ta inn over seg at økt bevigning til sektoren burde kommet før. Han undret seg over Sandbergs formulering om at situasjonen var «uventet». Korsmoe redegjorde for at situasjonen med utskrivningsklare pasienter ikke bør være uventet. Behovet på Nesodden er større en kapasiteten og det er ikke uventet. Sammenhengen mellom tildeling av tjenester og det tilbudet våre innbyggere får, bør ikke være uventet. Samhandlingsreformen var ikke uventet. «Jeg aksepterer ikke at dette er uventet.»

Kjell Gudmundsen (H) ville ikke fatte vedtak på bakgrunn av mye følelser og mediepress, men understreket viktigheten av vedtak skal fattes på bakgrunn av faktagrunnlag i saksframlegg fra rådmannen. Han mente at rådmannen ikke venter med å sette i gang ting til politikerne gjør noe. Politikere og administrasjon kunne jobbe parallelt en måneds tid, rådmannen med ansettelser og utstyr, og politikerne med sitt vedtak om en måned. Gudmundsen understreket også kommunestyrets kollektive ansvar for manglen på omsorgsboliger på Nesodden. Manglende omsorgsboliger er en faktor som øker presset på Nesoddtunet.

Geir Christense (R) mente at rådmannen har behov for fullmakter i form av vedtak og at rådmannen ikke kan handle på bakgrunn av signaler.

Kjell Gudmundsen (H) ønsket et ordentlig saksgrunnlag fra rådmannen som kunne forberede uten å ansette foreløpig.

Øyvind Solum (MdG) uttrykte støtte til interpellasjonsvedtaket og uttrykte lattermildt at det var stor forskjell på oppblåst oljeøkonomi og eldreomsorg. Deretter gikk han smilende til plassen sin.

Yvonne Schilling (AP) uttrykte behov for økonomiske dekning og at rådmannen innstiller på å åpne. Hun framhever at forslaget innebærer å komme i gang snarest, men at det var rådmannen allereede i gang med. Hun peker på at KrF og Rødt har ment at disse plassene skulle brukes til lokal legevakt.

Erik Adland(H) utrrykker at det er enighet om å sette i gang prosessen og at det er enighet om å åpne en ny avdeling.

Så skal forslaget om åpning av nye plasser snarest stemmes over og situasjonen er 10 stemmer for forslaget (KrF, MdG, R og SV). 21 stemmer (AP, FrP, H, V) representerer et syn som er vanskelig å tolke. Hvordan vil dette ende? Høyre ber om avbrudd og tid for gruppemøte.

Så kan forslaget stemmes over og det stemmes: Forslaget om å benytte bemanningsbyrå får 10 stemmer, 8 H og 2 FrP. Forslaget om å åpne ny avdeling på Nesoddtunet snarest mulig får 31 stemmer og ble enstemmig vedtatt. Etter en debatt på en time.

En times debatt for å fatte et enstemmig vedtak.

Kommunepolitikken er både spennede og utfordrende. Spennende for innbyggerne som forventer at innbyggerne er i sentrum for kommunepolitikken. Spennende for de som forventer at tjenesteytingen skal være i sentrum under behandlingen av sak om nye sykehjemsplasser og i stedet opplever lang debatt om noe alle er enige om. Spennende fordi beslutningsprosessene er uklare og har elementer av både flaks, følelser og holdninger, publikumsoppslutning på kommunestyremøtene, eller et saksframlegg.

Spørsmålet melder seg kanskje om hva som debatteres. Eller om innholdet av, -alt dette usagte? Kommunepolitikken er utfordrende fordi det kan synes som politikken i seg selv får for stor plass sammen med partiene og den enkelte politiker på talestolen. Sammenlignet med sakens kjerne, nemlig flere sykehjemsplasser snarest, som var temaet i dette tilfellet.  Det kan være både spennende og utfordrende å forstå for utenforstående.

Nesodden kommune har Web-TV. Du kan følge debatten mens kommunestyret pågår eller se debatten i ettertid her: http://nesodden.kommunetv.no/bruker/pages/?bid=1&clipid=26&sid=601

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: