Du er her
Hjem > Forsiden > Øyvind Solum ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne: en idealist med tro på menneskene.

Øyvind Solum ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne: en idealist med tro på menneskene.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

På spørsmålet om alder, utdannelse og arbeidslivs erfaring, svarer Øyvind:

– Jeg er 50 år. Er utdannet sosialantropolog. I tillegg har jeg psykologi mellomfag og grunnfag i religionshistorie. Om ikke annet så er dette fag som har vært en god støtte til å forstå verden bedre, og å jobbe med ting som er meningsfylt. Slik sett er jeg vel litt typisk for mange på Nesodden. På Nesodden er befolkningen bedre utdannet enn gjennomsnittet i resten av Norge. Det har vi felles med Asker og Bærum. Men mens mange flere der nok tenker på hva som gir klingende mynt i kassen mener jeg befolkningen på halvøya vår er mer opptatt av å forstå verden og seg selv. Mange av oss er kosmopolitter som prøver å levendegjøre det velkjente slagordet ”tenk globalt – handle lokalet”.

Hvordan står det til med arbeidslivserfaringen?

– Jeg har jobbet som miljøarbeider for flyktninger og asylsøkere i Norges Røde Kors og Norsk Folkehjelp. Mesteparten av arbeidslivet har jeg likevel vært leder for Alternativt Nettverk og redaktør for Magasinet Visjon. Jeg har også vært arrangør for en lang rekke store messer, konferanser, festivaler og ulike kurs, foredrag og seminarer. De siste årene har jeg fokusert stadig mer på grønn politikk, og er nå blant annet fylkesleder i Akershus MDG.

Når flyttet du til Nesodden?

– Jeg flyttet hit for 14 år siden, i utgangspunktet fordi jeg var her mye allerede og prøvde å virkeliggjøre et økolandsbyprosjekt på Nesodden. Det gikk ikke da, men jeg likte meg godt her uansett og så har engasjementet gått mer til å bidra til et generelt grønnere Nesodden, selv om jeg nå bor relativt konvensjonelt i et rekkehus på Tangen.

– Hva er drivkraften i ditt politiske engasjement for Miljøpartiet De grønne?

– Noe av inspirasjonen for mitt engasjement er å finne i bøkene til Astrid Lindgren. Nevner her ”Mio, min Mio” og ”Brødrene Løvehjerte”. I disse bøkene holder Lindgren fast ved troen på at det gode skal seire. Personlig nyttehensyn og lettvinthet overfor tilsynelatende uoverkommelige utfordringer er ikke egenskaper som preger verken ”Mio” eller ”Brødrene Løvehjerte.” Øyvind tar en pause for så å avslutte svaret sitt med å si: – Jeg har alltid hatt en opplevelse av at jeg er en del av naturen og livsmysteriene, og at det finnes en dypere mening i det. Ødelegger vi naturen så blir alt annet underordnet og irrelevant.

– Ordførerkandidat og øverst på fylkeslisten for Akershus: Sjansen for 1. mandat fra Akershus er ikke usannsynlig. Hvordan vil du kombinere og /eller prioritere mellom de to verv?

– Det tror jeg går helt fint.

Vevet inn i Nesoddens fire siste års politiske bakteppe finnes tre saker:

1) Ordførervalget: I 2011 vedtok et enstemmig kommunestyre å delta i et rådgivende direkte ordførervalg. Etter valget overprøvde Ap, H. V og Fr.p velgernes valg av ordfører og innsatte Nina Sandberg(Ap) som ordfører og Kjell Gudmundsen (H) som varaordfører. SVs ordførerkandidat fikk 41.2 % av stemmene mens Aps ordførerkandidat fikk 25.0 % av stemmene og H´s ordførerkandidat 21.4 % av stemmene.

2) Politikerlønninger: I 2011 hevet H, Ap, V, Fr.p politikerlønningen til 87 % av stortingslønn. Resultatet er at det i 2012 ble avsatt kr 350.000 ekstra til politikerlønninger på Nesodden. 4.millioner totalt. En utgiftspost som vil stige jevnt siden H, Ap, V og Fr.p har knyttet den opp mot stortingslønn. Nesodden en fattig kommune der frivilligheten verdsettes høyt. Ser du en motsetning her?

3) Retten til folkeavstemminger: Velgerne hadde før kommunevalget i 2011 rett på folkeavstemning når de hadde samlet inn 10 % av de stemmeberettiges underskrifter. Etter valget satte Fr.p sammen med H, Ap, V en stopper for det.

Hva mener du om disse tre sakene?

– La oss ta ordførervalget først, sier Øyvind. – Miljøpartiet De grønne stemte for direkte ordførervalg. Og ble sjokkert da Ap og H, Nesoddens største partier, valgte å ikke respektere utfallet av folkeavstemningen når resultatet var så klart.

Når det gjelder politikerlønninger så stemte vi for at de fortsatt skulle være knyttet til kommunal minstelønn, noe vi mener harmonerer bedre også med politikernes ønske støtte til frivillighetsarbeidet i kommunen.

Og Miljøpartiet De grønne mener fortsatt at innbyggerne skal kunne initiere folke- avstemminger. Når nærmere 7000 personer har undertegnet på at de ønsker døgnlegevakten tilbake på Nesodden og flertallspartiene H og Ap nektet å spørre velgerne om råd i dette spørsmålet så forstår jeg at mange reagerer.

Mange velgere tror ikke lenger på de lovnader politikere gir. Lover du velgerne at ditt parti vil stemme for å få døgnlegevakten tilbake til Nesodden?

– Det lover vi. Vi har allerede stemt for det en rekke ganger, uten at det har hjulpet så mye.

Da går vi over til vintervedlikeholdet på felles private veier.

Lover du at ditt parti vil stemme for at kommunen igjen skal overta ansvaret for vintervedlikeholdet for felles private veier?

– Miljøpartiet De grønne har stemt for det og vil også holde dette løftet. Men det bør nok utvikles bedre modeller for dette enn det har vært tidligere.

Sykehjemsplasser ved Nesoddtunet: Det har blitt avslørt at verken kommunalsjefen eller tildelingsteamet ved Nesoddtunet hadde fått tildelt tilstrekkelig med midler til å møte de lovpålagte oppgaver de er satt til å utføre og følge. Hva vil/kan du som ordførerkandidat for Miljøpartiet De Grønne gjøre for at en slik situasjon ikke vil/kan oppstå igjen?

– Først skal vi åpne de åtte plassene som nå alle partiene har blitt enige om å åpne. Hvis det så viser seg at behovet er større så bør de resterende åtte plassene også åpnes.

Hvilke miljøsaker vil du prioritere her på Nesodden?

– Det er mange, men la meg få nevne tre av dem:

1) Fagerstrandutbyggingen og områdeplanen bør være forankret i miljøplanlegging og økologisk bygging. Det innebærer blant annet bruk av alternative energikilder som solceller, generelt mer miljøvennlige materialer, klimagunstige hus og en rekke flere tiltak. Og grønn beplanting som er gunstig som klimatilpasningstiltak for så vel mennesker som dyr med mer.

2) Klima- og miljøplaner skal være overordnet og forpliktende for kommunen. Per i dag er det noe man bare tar hensyn til når det ikke koster for mye.

3) Og Miljøpartiet De grønne ønsker i all beskjedenhet og gjøre Nesodden til en foregangskommune når det gjelder bærekraft og miljø.

Hva mener du om løsningen som H og Ap kom frem til på Skoklefallstien?

– Den løsningen er Miljøpartiet De Grønne fortvilet over. Det som i utgangspunktet er en eventyrskog kan være på vei til å bli bli en park. Det overrasker og forundrer meg at flertallspartiene ikke en gang fant det nødvendig å lytte til rådene fra Nesodden Historielag.

Går Miljøpartiet De grønne inn for eiendoms- og næringsskatt?

– Vi er åpne for å vurdere eiendomsskatt, hvis alternativet er videre kutt i grunnleggende tilbud innen skole, eldreomsorg osv, og det kan se ut som Nesodden er der i dag. Det er likevel et stort men. Hvis vi går inn for det vil vi ha en eiendomsskatt med et stort bunnfradrag som vil gjøre at folk med gjennomsnittlig store eiendommer i stor grad vil bli skjermet. Hvor stort bunnfradraget skal være har vi ikke bestemt.

Når det gjelder næringsskatt så var vi med på å innføre den, men er åpne for at den kan kuttes noe ned. Hvis det innføres en moderat eiendomsskatt så vil det gjøre det lettere å kutte ned på næringsskatten, uten at det skal gå ut over grunnleggende tjenester innen helse og skole m.m.

Kjære Øyvind tenker intervjueren her gir du for første gang i dette intervjuet to politiker svar. For i disse to sakene vet ikke velgerne hva som vil skje etter valget. Men så er vi tilbake til de klare svarene.

På spørsmålet om Miljøpartiet De Grønne vil arbeide- og stemme for å opprettholde Nesodden som egen kommune, svarer Øyvind et klart og entydig JA.

På spørsmålet: Vil ditt parti gå inn for folkeavstemming om spørsmålet og at den i så fall holdes samtidig med kommunevalget til høsten, er svaret:

– Folkeavstemming samtidig med kommunevalget har flertallspartiene sagt nei til. Nå er det for sent, men Miljøpartiet De Grønne fikk i hvert fall igjennom et vedtak i kommunestyret at kommunen ikke skal kunne gå inn for kommunesammenslåing uten at det skal gjennomføres en folkeavstemning først.

Hva har Miljøpartiet fått gjennomslag for i denne kommunestyreperioden?

– Her vil jeg nevne tre saker sier Øyvind:

1. Vi skal ha klimaregnskap som en del av årlige handlingsprogram, og arbeide for at miljø- og klimaplaner skal være mer forpliktende for kommunens arbeid. Å unngå bruk av plantegift som Roundup kunne også nevnes, men alt av dette må jobbes videre med.

2. Nesodden kommune har sagt ja til å bli en Fairtrade-kommune og vurderer tilslutning til Initiativ Etisk handel. Vi håper dette kommer lenger opp på dagsorden fra høsten av, da det enda er langt igjen.

3. Samt vårt forslag som innebærer at Nesodden skal bli en ”skatteparadisfri kommune”. Det er et forslag som innebærer at Nesodden kommune ikke skal kjøpe varer og tjenester av selskaper som er registrert i skatteparadiser. Eller har plassert store deler av formuen sin der, og dermed unndrar seg rimelig beskatning. Hadde man fått til dette ville trolig eiendomsskatten vært unødvendig. Dessverre er ikke det vedtaket som er fattet foreløpig ikke på noen som helst måte forpliktende. Dette vil Miljøpartiet De grønne derfor komme tilbake til etter valget. Og la meg si det med store bokstaver: DETTE ER KOMMUNE-POLITIKK.

Prioriter tre saker du vil gå til valg på? Her er ikke Øyvind i tvil om hva han skal svare:

1) Gjøre Nesodden til en foregangskommune når det gjelder miljø, både når det gjelder nye byggeprosjekter og overordnede klima- og miljøplaner.

2) Ta vare på Nesodden som en selvstendig kommune, og at vi ikke bare skal bli en provins for Ski eller Oslo. Vi har unike forutsetninger for å videreutvikle Nesoddens identitet og muligheter. Dette må vi ta vare på, og utvikle slik at vi som bor her kan være stolt av kommunen vi bor i, og at dette er en kommune barna våre også vil trives i.

3) Selv om vi for så vidt har miljø og biologisk mangfold som vår grunnleggende sak, så er jo menneskelig mangfold også en del av det biologiske mangfoldet. Å utvikle Nesodden som kulturkommune, og ha høyere fokus på frivillighet og det sivile samfunn er viktig for oss. Hvis vi ønsker et samfunn med mindre fokus på økt materialet forbruk så er det viktig å støtte opp under mye av det som faktisk er berikende og bidrar til vår opplevelse av mening, men som også støtter en opplevelse av et levende lokalsamfunn, som også bidrar godt til verden vi lever i. I stedet for overdrevent fokus på bruttonasjonalprodukt, så vil vi løfte opp det som kan skape livskvalitet, og som gjør at vi trives bedres uten å øke det materielle fotavtrykket.

Hvilken bok/film vil du anbefale for Nesoddpostens lesere?

– Jeg velger Astrid Lindgrens bok: Brødrene Løvehjerte. Det gjør jeg fordi hun i denne vidunderlige fortellingen viser at det gode vinner.

Når det gjelder film så velger jeg Cloud Atlas. Det er en film som prøver å vise at det finnes noen dypere møter og sammenhenger i livet, selv om det ikke alltid er så lett å forstå alt av dette. En film som skaper undring og som en blir litt klokere av.

Hva betyr mest for deg?

– Døtrene og familien min. Samt selvfølgelig mitt engasjement for en bedre verden. For jeg tror at vi alle kan være med å gjøre kloden Jorden til et bedre sted å være.

Gunhild Gjevjon

Tittelbilde: CF-Wesenberg

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: