Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Nina Sandberg: Nesodden Arbeiderpartis ordførerkandidat

Nina Sandberg: Nesodden Arbeiderpartis ordførerkandidat

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

«Fint med intervju! Vi møtes på Saga!»

Nina Sandberg var rask til å foreslå Saga som møtested for Nesoddpostes intervju med ordførerkandidaten. Saga, som det heter på folkemunne, heter Grøstadstrand på kartet og er en perle for alle generasjoner. 23. juni om formiddagen er været ustabilt så møtestedet ble endret til Tangenten med Ömers gode kaffe. At Saga er yndlingsstedet på Nesodden står ved lag.

Ditt politiske engasjement – hvor gammelt er det? Når ble du aktiv og med hva?

Jeg ble aktiv i 2005 da jeg meldte meg inn i AP. Før det har jeg ikke jobba aktivt, kun deltatt på politiske møter og gått i demoer. Jeg ble med i Kommunalt Foreldreutvalg og skrev et notat mot et forslag til SFO-priser som slo sosialt skjevt ut. Det førte til at jeg ble spurt av Gunhild Rui i Arbeiderpartiet om jeg ville være med i politikken. Og om jeg kunne stå på lista til valget. Jeg sa jeg kunne stå langt, langt nede, «-jeg kan ingenting om det. – Sånn gikk det ikke.»

Muligheter for nye politikere

Det høres ut som det ble en bratt læringskurve?

Ja, man lærer veldig mye, både av folk og av folkevalgte. Nesodden er en veldig morsom kommune. Det er veldig fint at jeg fikk slippe til som helt fersk. Jeg oppfordrer damer til å ikke tenke som jeg gjorde. Kommunen skal være for alle og alle kan delta med sitt.

Hvilket politiske prosjekter eller prioriteringer har ditt parti for kommende periode?

Prosjektet: Gjøre Nesodden til en god kommune for naturen og menneskene. At Nesodden fortsetter å være en grønn, mangfoldig kommune hvor man tar ansvaret for naturen og hverandre. At kommunen er åpen og inkluderende. Vi har flere saker, men om jeg skal peke ut de mest viktige for Arbeiderpartiet er det innfartsveien, båttilbudet og skolene. For meg som ordfører er kommuneøkonomien svært viktig.

Kommuneøkonomi og demokrati

Framover må vi sikre kjerneoppgaver som barnehager, skole, eldreomsorg. Vi så hva som skjedde med Nesoddtunet, men jeg er bekymret for at vi med svekket skatteinngang og voksende oppgaver innen helse og omsorg skal bli en kommune som prioriterer kjerneoppgaver og ingenting annet. Jeg vil ikke at kommunen skal reduseres til en kommune som bare leverer lovpålagte oppgaver og ikke tenker helhet. Kommunereformen er å kaste blår i øynen på politikerne, de store kommunenene går også med underskudd. Nøkkelen til handlefrihet er økonomien, at man har en økonomi som kan tilpasse politikken til lokale ønsker der folk bor. Viktig at vi har handligsrom til å gjøre litt mer enn det lovpålagte. Kommunereformen er ikke svaret på økonomiske utfordringer eller på morgendagens utfordringer. Til det trenger vi lokale, kommunale midler for å å oppnå et økonomisk handlerom. Her ligger hele hensikten med lokalt selvstyre.

Hva er den viktigste oppgaven som ordfører synes du?

Passe på at innbyggerne på Nesodden får mulighet til å utvikle lokalsamfunnet vi ønsker oss. Mange av våre handlinger blir bestemt et annet sted. Jeg prøver å jobbe mot stat og fylkeskommune. Ordfører er en strategisk person som er i samspill med innbyggere og andre aktører for å skape det lokalsamfunnet vi ønsker oss. Vi har et fantastisk lokalsamfunn med sine innbyggere, organisasjoner og næringsliv. Jeg ønsker å dra i samme retning som befolkningen. Det er ikke alltid vi har klart dette samarbeidet godt no.I brøytesaken kunne vi vært tidligere i dialog. Se hva gjengen bak Isi-banen har fått til. Ting som gjøres i fellesskap gjør vi bedre. Tv-aksjonen, hundeparken, julegrantenningen. Rundt Isi-banen skulle jeg ønske kommunen kunne gjort mer. Det sa jeg også under åpningen, men det kan trekkes fram som eksempel på at frivilligheten selv får til store løft. At det er store ressurser i lokalsamfunnet kommunen bør støtte opp under! En ordfører må ha en visjon for lokalsafunnet og må samarbeide med innbyggerne, ansatte, frivillige og næringslivet. Ta f.eks. vaksinasjonssaken, det hadde ikke nyttet å tvinge eller pålegge noen å vaksinere. Men nå løste det seg på en fin måte via dialog og enklere tilgang på vaksiner. Ordfører er en viktig person for kommunens samfunnsutvikling.

Hva kan du tilføre som kommunens ordfører som ingen andre kan?

Jeg synes ikke det skal være personvalg men valg på politikk. Ordførere er forskjellige, vi fyller vervene ulikt. Jeg er en aktiv ordfører som tar initiativ også utover egen kommune. Jeg ønsker å fortsette å være viktig for utviklingen av kommunen. Det er en ekstremt privilegert posisjon å jobbe for befolkningen på Nesodden. En fantastisk kommune både når det gjelder natur, beliggenhet og mennesker.

Brøytesak og skattlegging.

Brøytesaken – drift og vedlikehold private veier. Hva mener du om håndteringen av denne saken?

Vi kunne som kommune ha begynt tidligere med dialog med veilag og velforbund. Kommunen kan alltid være bedre til å informere, det er et stort forbedringspotensial i Nesodden kommune på feltet. Etterhvert fikk vi en bra dialog med Velforbundet. Jeg var på årsmøtet og jeg oppfattet at de var fornøyde over at vi kunne finne fram en løsning i fellesskap. Vi burde vært tidligere ute og dratt diaogen i gang før. Jeg har stor sans for samvirketanken og innsatsen til vellene og Velforbundet. Velvesenet i Norge har tatt ansvar der kommunen ikke har hatt kapasitet. Da har velforbund dratt i gang. Her er den en særegen del av Nesoddsamfunnet. Jeg synes det ble ok tilslutt med brøytesaken.
Næringsskatt ble innført vi fordi vi sto i en vanskelig situasjon økonomisk. Vi trengte det blant annet til Nesoddtunet. Skatten hjelper oss til å opprettholde tilbud. Jeg vil utfordre de andre partiene. I budsjett for 2014 måtte vi kutte 20 millioner. Hvis vi fortsetter å ha problemer må vi se på måten vi tenker kommune på. Vi vil levere gode tjenester, hvis ikke staten er villig til å gi kommunen handlingsrom, må vi finne måter å få det til på. Det er uansvarlig å ikke diskutere inntektene hvis det går ut over velferden.

Boligskatt?

Vi har ikke boligskatt på valgprogrammet, men som sagt må vi ta en grunnleggende diskusjon om kommunens økonomi framover. Det er et inntrykk jeg har at befolkningen ikke er så mot hvis det er nødvendig for å opprettholde velferdstilbudet.

Kommunereformen

Kommunesammenslåing: Vil ditt parti arbeide for, og stemme for, å opprettholde Nesodden som egen kommune i sin nåværende form?

Vi er enige i reformens mål om gode tjenester i hele landet. Samordning av areal og transport er det andre målet for regjeringen. Det er bare tull og tøys å innføre kommunereform for å oppnå gode areal- og transportløsninger. Jeg har mere tro på at flere kommuneer samarbeider om areal og transport som i plansamarbeidet. Jeg tror ikke fire store kommuner i Akershus blir enklere å samordne enn i dag.
Vi har ikke konkludert, og skal vurdere dette ut fra kunnskap og analyser og i samråd med lokalsamfunnet, men vi mener at i dag er det ikke grunnlag for å slå oss sammen med nabokommuner. Reformen er ikke skjebnebestemt, men et bevisst politisk valg. Det må være legitimt å vurdere kommunens situasjon i dag. Vi leverer gode tjenester ut fra inntektsgrunnlaget. KS’s leder sier at vi har en geografi og et innbyggertall som tilsier at det ikke er grunn til fusjon. 18-20 tusen innbyggere er også det ideeelle for stordriftsfordeler.

Hva mener ditt parti er kommunens viktigste oppgaver?

Kommunens viktigste oppgaver i reformsammenheng: Velferdsoppgaver og lokaldemokratiet. Om vi skal måles på oppgaver hadde det vært fint å bli målt på lokaldemokrati. Vi møter kritikk, men vi har mange partier, en aktiv befolkning og noen debatter. Jeg tror det at å ta vare på grønne verdier hadde vært vanskelig som bydel i Olso, bydelen har begrenset ansvarsområde og vi ville ikke hatt avgjørende innflytelse over arealbruken. Demokrati er veldig viktig i kommunereformtider. Vi er liksom statens forlendgede arm, samtidig som vi har frihet fra staten. Vi har frihet til å forme kommuen. Kommunen er viktig for å forme velferdsstaten. Signy Vabo, leder av ekspertutvalget for kommunereformen, målbærer et elititisk og feilslått syn på å utvikle et godt lokaldemokrati. Hun synes det er en fordel med store kommuner fordi det gir høyere terskel for deltakelse og mer profesjonelle politikere. Bare det at jeg fikk tillit til å begynne på bar bakke som ny politiker er en god ting. Jeg blir veldig skremt at av denne elitetenkningen. Reformen er en videreføring av en trend i hele etterkrigstiden for å få kommunen inn i folden for å få mere funksjonellee enheter for å gjennomføre statens oppgaver. Kommunene er ikke bare til for å utføre statlige oppgaver.

Internasjonale avtaler er trussel for kommunen.

TISA – Trade in Services Agreement – Avtale om Handel med Tjenester er en overnasjonal handelsavtale som forhandles nå. Den omfatter kommunal tjenesteyting innen f.eks. skole, barnehage og vannlevering hvis den blir undertegnet. Hvordan vil du og ditt parti arbeide for at de oppgavene du prioriterte ovenfor fortsatt skal være kommunalt ansvarsområde?

AP skal ikke gå inn på privatisering eller svekking av det politiske handlingsrommet rundt offentlig velferdstilbud. Men vi har jo ingen kontroll over det som foregår i de forhandlingene. AP er tradisjonelt mot konkurranseutsetting. Dette er et forhandlingsspørsmål i møte med svære tunge interesser som presser på for å få sine interesser gjennom.

Er det ingenting man kan gjøre?

Jeg tror man kan gjøre flere ting.Vi har for eksempel hatt saker i kommunestyret hvor vi har gått mot nasjonal l politikk. For eksempel søndagsåpne butikker, endringer i Arbeidsmiljøloven, reservasjonsrett for leger, osv. Jeg tror man kan kan gjøre mye lokalt. Solum fra MdG stilte spørsmål om skatteparadis i siste kommunestyre. Han foreslo å unngå selskaper som driver fra skatteparadis. Vi må arbeide for å unngå at fellesskapets midler kanaliseres i slike retninger.

Hva med Bemanningsbyråer på Nesoddtunet?

Vi må faktisk arbeide for å sette oss inn i dette. Vi ønsker jo å beholde lokal myndighet. Min grunnintensjon er å motvirke, men man kan ikke alltid se framover hva som kommer eller overskue alt som skjer.

Hvis Veolia skal konkurrere med kommunen i anbud om produksjon og drift av vann, hvem av dem tror du vinner anbudet?
Veolia….

Hva tenker du om overnasjonale avtaler som går inn i det kommunale ansvarsområdet?

Det er en stor trussel. Spørsmålet er hvordan man som kommune kan ruste seg mot slike svære krefter. Selv så jeg en film om den industrielle revolusjonen med mine barn, den var brutal. Kapitalismen er like brutal nå, med andre ansikter. Som lokalpolitiker oppfatter jeg at vi står over for tunge store aktører som prøver å presse gjennom sine hensikter. Alene er vi små.
Kommunenorge har utfordringen med handelsavtaler. TTIP / TISA er utransparent. Jeg føler meg fattig på virkemidler, vi må prøve å motvirke. Arbeiderpartiet vedtok uttalelse om TISA på landsmøtet. Det er sjelden jeg føler meg avmektig, men overfor slike svære aktører føler… Men det er ikke dermed sagt at man skal gi seg.

Det skjer gode ting.

Hva er du stolt av å ha vært med å få til i inneværende kommunestyreperiode?

Mange ting, de ansatte har jobbet systematisk med å gi bedre tjenester. Vi gjør det nå veldig godt på Kommunebarometeret. Et eksempel jeg liker er vedtaket kommunestyret gjorde i forbindelse med skoleeiermeldingen, Vi så at noen skoler over tid hadde svake resultater, og ba rådmannen komme med forslag til hva som kunne gjøres. Resultatene ble bedre. Det er viktig at vi driver skolene på en måt som gjør at alle elever gis muligheter videre i livet. Jeg liker også at kommunen var tidlig ute med å gi private barnehager tilnærmet samme tilskudd som de kommunale for å gi like muligheter for alle barn. Kommunen har i dag begrensede muligheter for å utøve det helhetlige ansvaret for barns oppvekst, vi har ansvaret, men ikke virkemidlene. Derfor jobber jeg for endringer i Barnehageloven, for mer likeverdighet. Barn bør ha like godt tilbud uansett hvem som eier barnehagen
Jeg er stolt over bussruter mot Follo og på tvers og at Ruters grønne bussruter går på mer miljøvennlig drivstoff, selv om det ikke er kommunens fortjeneste. Vi har bedre infrastruktur som mobil og bredbånd.
Vi er heldige som har et veldig aktivt kommunestyre. Mange partier gjør at at det blir debatt om sakene. Man kan ikke sitte på sine laurbær og banke sakene igjennom. Men det er bra!

Hvilket spørsmål ønsker du deg og som Nesoddposten ikke har stilt?

He-he, det må bli hvordan jeg ser for meg Nesodden i framtida. Jeg ser er for meg Nesodden som et grønt sted fortsatt. Bærekraftig lokalsamfunn med mange levende grender. Med folk som er på jobb og som trives og tar aktivt del i utformingen av sitt eget lokalsamfunn. Det tror jeg vi kan får til. Nesodden har de beste forutsetningene.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: