Du er her
Hjem > Forsiden > Urent innkjøp av renhold i Nesodden kommune

Urent innkjøp av renhold i Nesodden kommune

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Nesodden kommune har i tre år kjøpt renholdstjenester fra et firma som mangler godkjenning. I følge Kommunal Rapport forventer Kari Birkeland i Arbeidstilsynet at kommunene går foran med et godt eksempel. Nesoddens tillitsvalgte er på sidelinjen og politikerne delegerer til Rådmannen.

Ukeavisa Kommunal Rapport(KR) (Se lenke 1. under) skrev tidligere i sommer at Nesodden kommune hadde kjøpt renholdstjenester fra et firma uten godkjenning, (se lenke 2. under). Forskrift om godkjenning av renholdsfirmaer ble gjort gjeldende fra september 2012. I følge KR har renholdsfirmaet HIMO Renhold ANS fakturert Nesodden kommune for mer enn en million siden forskriften trådte i kraft og til og med januar 2015. Avtalen med firmaet er nå utløpt.

Forskriften skal gi sikkerhet, helse og arbeidsmiljø for ansatte i renholdsbedrifter.

Forskriften om renholdsfirmaer krever at renholdere skal ha et identifikasjonsbevis som viser at firmaet er godkjent av Arbeidstilsynet. Hvis firmaet har egne ansatte skal oppdragsgiver, i dette tilfellet kommunen, kontrollere at de ansatte har allmenngjort tarifflønn. Forskriften er et viktig tiltak for å hindre sosial dumping.

HIMO Renhold ANS inngikk rammeavtale med Nesodden kommune etter en anbudskonkurranse. Daglig leder mener at godkjenningskrav burde vært spesisfisert i konkurransekriteriene. Han kjente ikke til kravene og har heller ikke fått beskjed fra regnskapsfører. Firmaet leide inn andre selvstendige næringsdrivende i tillegg til at eierne vasket selv. Innleide har samme krav til identifikasjonsbevis som de plikter å vise for sin oppdragsgiver. Det er forbudt å kjøpe tjenester fra selskaper uten godkjenning. Brudd på forskriften kan medføre bøter eller fengsel, men siden forskriften er relativt ny, vil ikke Arbeidstilsynet slå hardt ned på Nesodden kommune i denne omgang, alt i følge Kommunal Rapport.

Det er forbudt å kjøpe tjenester fra selskaper uten godkjenning. Brudd på forskriften kan medføre bøter eller fengsel, men siden forskriften er relativt ny, vil ikke Arbeidstilsynet slå hardt ned på Nesodden kommune i denne omgang

Informasjons- og kommunikasjonssvikt i et eller flere ledd.

Nesoddposten spør Rådmann Geir Grimstad hvordan kommunen vil sikre at innleide firmaer driver lovlig i fremtiden. Geir Grimstad forteller at kommunen har arbeidet i flere år med rydding i renholdskontrakter. Ansvaret ligger hos Teknisk service og oppryddingen har blitt foretatt av virksomhetsleder som ble ansatt for tre år siden. Det har dukket opp en og annen avtale om vask ved toaletter og annet småtteri, særlig innenfor kultur som genererer mindre oppdrag utenfor den store renholdsporteføljen. Geir Grimstad bekrefter at innleie av renhold er delegert fra politikerne til administrasjonen. Rådmannen forteller videre at kommunen følger regelverket og at det samtidig kan være utfordrende med mer enn 6000 lover og forskrifter fra Stortinget som ivaretas gjennom statlige tilsyn.

Han forsikrer med hånden på hjertet at det er 100 % internkontroll i det kommunale kvalitetssystemet og at virksomhetsleder har kjent til og fulgt forskriften siden den ble innført. Nesoddposten anfører at det allikevel har oppstått en svikt i innkjøp av renhold: «Ville det hjelpe med flere ansatte, Rådmann?» På det spørsmålet får ikke Nesoddposten svar, men får opplyst at kommunen benytter seg av kunnskapsbasen som samarbeidet mellom LO og Norsk Standard (NS) driver. Norsk Standard har standardkontrakter for flere bransjer for å forebygge sosial dumping og kommunen benytter slike standardkontrakter.

Uansett må kommunen sikre kommunikasjons- og informasjonsgangen mellom lovgivere og den enkelte tjenestemann som bestiller innkjøp på vegne av det offentlige. Likeledes må kommunen sikre at gjeldende avtaler følger eller oppgraderes etter den til enhver tid store mengde lover og forskrifter. På spørsmål har flere politikere lovet å følge opp saken, så det tegner til å bli en politisk sak av dette.

Geir Grimstad forteller da at «den andre Geir», Christensen (Rødt) i vår ba om at alle store kontrakter kommunen inngår skal godkjennes av kommunestyret, men at det ble avvvist av Høyres representant fordi det var uhensiktsmessig. Ved nærmere undersøkelse av møtebøkene framgår et slikt forslag under saken om lokalisering av energisentral (Sak o57, 23. april 2015) at Christensen fremmet forslag om «….forbehold om politisk godkjenning ved større anbud». (Forslaget ble støttet av 2 Rødt, 1 KrF, 1MdG, 3 Høyre og 5 SV, men falt).

Politikerne får samme kommunikasjons- og informasjonsutfordring som administrasjonen. På spørsmål fra Nesoddposten regner de fleste med at lover og forskrifter følges. Og at det er delegert til Rådmannen – administrasjonen. Inndirekte sagt: Det er Rådmannens ansvar. Flertallet vil ikke ha godkjenningsaker på bordet ved større anbud og vil da i praksis ikke vite hva som er i kommunal regi og hva som er anbudsutsatt eller etter hvilke kriterier.

Tillitsvalgte uten innflytelse.

Nesodden kommune har egne renholdere ansatt direkte av kommunen. Kommunen har kjøpt renholdstjenester som faller utenfor den store renholdsporteføljen. Arbeidsmiljøloven (aml. § 2-2 (1).) setter krav til arbeidsgivers plikter overfor andre enn egen arbeidstakere spesielt rettet mot arbeidsmiljø og arbeidstider. Loven (aml. § 14-12 (2) og (3).) åpner for samarbeid og avtale med tillitsvalgte om innleie fra virksomhet som driver utleie av arbeidskraft når det gjelder innleie på et arbeidsfelt hvor ansatte innen yrkesgruppen er i flertall. Kommunen skal minst en gang i året drøfte bruken av innleid arbeidskraft med de tillitsvalgte, det gjelder særlig likebehandling.
Nesoddposten spurte kommunens tillitsvalgte i Fagforbundet, Edel Hall om forholdet til innleiefirmaer og ansatte-politikk. Fagforbundet forela saken også for Utdanningsforbundet og begge forbundene svarer at tillitsvalgte ikke er involverte i forbindelse med innleie av firmaer til Nesodden kommune. De tillitsvalgte peker også på at dette er delegert til Rådmannen. De peker på at det er litt vanskelig om kommunestyret skal behandle innleie av firmaer. Forbundene ønsker imidlertid dette diskutert under folkevalgtopplæringen. (Kurs og seminar for nyvalgte politiske representanter. Journ. anm.)

Lav grad av politisk styring overfor innkjøp av arbeidskraft.

Kommunestyret i plenum har det øverste ansvaret for arbeidsgiverpolitikken i kommunen. Nesoddposten spurte en politiker fra kommunestyrepartiene. Politikerne jevnt over regner med at lover og forskrifter følges. De som mener dette er delegert til rådmannen, mente det er rådmannens ansvar. De som er usikre på om det er delegert mente at kommunestyret instruerer rådmannen.  Kommunestyremedlemmene mottar Kommunal Rapport i postkassa. De færreste husket artikkelen.

Politikerne fikk to spørsmål.

  1. Kommunestyret i plenum har det øverste arbeidsgiveransvaret. Hvilken politikk har ditt parti når det gjelder innkjøp av tjenester og forholdet til godkjenning?
  2. Firmaet vi snakker om brukte innleide underleverandører. Hvilken politikk har ditt parti når det gjelder innkjøp av tjenester og forholdet til arbeidstakerne?

Politikerne svarer, i alfabetisk rekkefølge etter parti:

Arbeiderpartiet ved Truls Wickholm:                                                                                                                                                 1. Ved innkjøp av tjenester skal godkjenning være i orden. Arbeiderpartiet var med på initiativet i Stortinget for innføring av forskriften om godkjenning.                                                                                                                                           2. Jeg kjenner ikke saken.

Fremskrittspartiet ved Nils Arne Haldorsen:                                                                                                                                     1. Vi forutsetter at gjeldende avtaleverk følges. Dette er rådmannens ansvar. Det er veldig viktig å følge godkjenningskrav i forhold til avtaleverk og ikke minst HMS, innen renhold er det forskjellige forhold med hensyn til rengjøringsmidler.                                                                                                                                                                                 2. Kommunestyret instruerer rådmannen og vi regner det som en selvfølge at kommunen følger loven.

Høyre ved Erik Adland:                                                                                                                                                                           1. I anbudskriteriene skal det vises til krav om godkjenning. Det er viktig i forhold til verneutstyr, sikkerhet og HMS i renholdsbransjen, så godkjenning er viktig.                                                                                                                                       2. Ansvaret for innkjøp av tjenester er delegert til rådmannen og vi forutsetter at rådmannen følger regler.

Kristelig Folkeparti ved Henning Korsmoe:                                                                                                                                       1. Det er en selvfølgelig krav at administrasjonen følger opp lovligheten. Jeg opplever at rådmannen følger reglene.     2. Politikerne må si fra og de må tørre å gå i dybden. Vi vil følge opp dette. Ja! ID-kort på arbeidsplassen er svært viktig både for å forebygge dumping og traficking, det er vi i KrF opptatt av.

Miljøpartiet De Grønne ved Øyvind Solum:                                                                                                                                       1. Vi har ved tidligere anledninger tatt initiativ til at kommunen vedtar etisk handel og at vi ikke kjøper tjenester fra firmaer som har etablert seg i skatteparadis. Dette er relevant. Vi ønsker å styrke de kommunalt ansatte. Vi er positive til private, men vi ønsker ikke at de skal overta.                                                                                                                 2. Slikt som renhold, bygg og noen andre virksomheter kan være helkommunale. Men dette er på delegasjon til rådmannen.

Rødt ved Geir Christensen:                                                                                                                                                                   1. Rødt mener at arbeidstakerorganisasjonene må spille en større rolle enn i dag. Med sterke organisasjoner som blir hørt slipper vi slike opplevelser. Jeg har slåss hardt for at kommunestyret i plenum skal ta stilling til arbeidsgiverspørsmål men det er ikke vilje til å ta stilling til slike spørsmål.                                                                          2. Hvorvidt det er delegasjon på innkjøp av renhold vet jeg ikke sikkert. Vi kommer til å ta opp denne saken.

Sosialistisk Venstreparti ved Christian Hintze Holm:                                                                                                                      1. Det skal være likeverdige vilkår for alle. Jeg kjenner ikke saken. Jeg må sjekke denne saken.                                           2. Jeg mener at slike innkjøp ikke er delegert til rådmannen. Vi har hatt en lignende diskusjon tidligere angående budtjenesten hvor det var foreslått å legge budtjenesten ut på anbud.. Men nei, jeg må sjekke denne saken.

Arbeidsgiverpolitikk og valgkamp.

Arbeidsgiverpolitikken har hatt liten plass i ordvekslingen i valgkampen såvidt Nesoddposten erfarer. Nesodden kommune sysselsetter rundt 1200 ansatte og er en stor arbeidsgiver. Slik sett er de ansatte Nesoddens gull og en viktig premissleverandør for at det er godt å bo på Nesodden. For et år siden opplevde vi lærerstreik. I tillegg kjenner Nesoddposten til at det benyttes vikarbyråer, ikke bare i teknisk, men også i pleie og omsorg. En del oppgaver som tidligere var offentlige blir nå utført av innleide firmaer, f.eks. barnevern. Arbeidslivet i det offentlige har blitt mer komplisert og regelverket omfattende. Tankevekkende da er det at politikere og fagforeninger er så lite involvert og at valgkampen ikke handler mer om framtidas arbeidsplasser i Nesoddens viktigste gullbeholdning. Ved gjennomlesning av partienes valgprogram er det tre partier som sier noe om temaet som berøres i denne artikkelen. Men intervjuene indikerer at arbeidsgiverpolitikken får den plass den fortjener. Det er synd.

 


FAKTABOKS:

Lenke 1: Kommunal Rapport (http://kommunal-rapport.no/) gis ut av Kommunenes Sentralforbund  (http://www.ks.no/) hvor Nesodden kommune er medlem og alle kommunestyremedlemmene mottar ukeavisen gratis.

Lenke 2: Artikkelen i Kommunal Rapport:  http://kommunal-rapport.no/leverandorprosjektet/2015/06/kjopte-renholdstjenester-fra-firma-som-ikke-var-godkjent

Lenke 3: Forskriften om godkjenning:  https://lovdata.no/dokument/SF/forskrift/2012-05-08-408

Om delegasjon: . Kommunestyret overlater til administrasjonen ved rådmannen å sette vedtak ut i praksis. Det kalles delegasjon. Kommunestyret delegerer til rådmannen gjennom et delegeringsreglement. Rådmannen er den øverste ansvarlige for administrasjonen og ansatte i kommunen. Det er rundt 1200 ansatte i Nesodden kommune som leverer kommunale tjenester og utfører kommunale oppgaver. Innkjøp under Teknisk service er delegert.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: