Du er her
Hjem > Forsiden > AP, Høyre og MdG enige om samarbeid på Nesodden.

AP, Høyre og MdG enige om samarbeid på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Torsdag kveld foreligger forhandlingsresultatet etter kommunevalget på Nesodden. AP, Høyre og MdG har inngått en politisk og prinsipiell samarbeidsavtale. Nesodden skal: Redusere klimautslipp med 40 % innen 2020. Opprette markagrense på linje med Oslo.

AP-H-og-MdG-med-tre-enig-politisk-samarbeid-på-Nesodden. [Foto-Ragnhild-Lund.]
AP-H-og-MdG-med-tre-enig-politisk-samarbeid-på-Nesodden.
[Foto-Ragnhild-Lund.]
Forhandlingsresultatet er klart.

Torsdag kveld ble det klart at AP, Høyre og MdG har inngått en politisk og prinsipiell samarbeidsavtale som skal ligge til grunn for samarbeidet mellom de tre partiene de kommende fire år på Nesodden. Avtalen inneholder også punkter om fordeling av posisjoner og verv. Ap og H har flertall i kommunestyret med 16 representanter. Med MdG får de tre partiene 20 representanter til sammen.

Den politiske avtalen punkt for punkt.

Politisk avtale:

1. Klimaregnskap og årlige bærekraftsrapporter som prioriteres og som danner grunnlag for utforming og justeringer av politikk.

2. Redusere Nesoddens klimautslipp med 40% innen 2020. Kommunen må gå foran.

3. Forsterket vern av Nesoddmarka. Etter modell av Oslo, med egne verneområder.

4. Vern av grøntstruktur i prioriterte utbyggingsområder.

5. Utviklingen av Fagerstrand, og eventuelt Tangenbrygge bør være et foregangsprosjekt innenfor miljøvennligbygging, områdeutvikling og energibruk i bygg.

6. El-ferge

7. Høyest mulige prioritet på regulering av gang og sykkelveier. Vi skal ligge i forkant og presse på fylkeskommunen. Forskuttering av prosjekter fra kommunens side bør vurderes.

8. Mobbefri skole

9. Sikre fortsatt gode velferdstjenester i Nesodden Kommune.- Herunder skole og eldreomsorg.

10. Støtte opp under frivillighet og medansvar på Nesodden.

11. Folkehelse og forebygging er en del av et godt lokalsamfunn.

12. Bygge på og utvikle Nesoddens posisjon som Norges fremste kunstner kommune, gjennom blant annet å legge til rette for utviklingen av kulturbaserte næringer.

13. Nesodden skal ta sin del av ansvaret for flyktningsituasjonen.

14. Etiske og klimavennlige innkjøp i kommunen.

15. Partene vil ha et overvåkent øye på den økonomiske utvikling og bestrebe seg på å ha en buffer i de årlige budsjettene.                                           Kilde: Nesodden Høyre på fb: https://www.facebook.com/nesoddenhoyre

Høyre fornøyd etter forhandlinger.

Forhandlingene er ferdige etter rekordraske tre dager. På spørsmål fra Nesoddposten sier Høyre seg svært fornøyde. Både kommende varaordfører Erik Adland (H) og medlem i forhandlingsutvalget for Høyre, Beate Fahre, er svært fornøyde. De framhever at alle tre partene er fullt enige om alle de femten punktene i den politiske samarbeidsavtalen. Adland sier at han opplevde en god personkjemi mellom de tre forhandlingspartene og at han gleder seg til å få mere kunnskap om våre miljøutfordringer. Beate Fahre gleder seg over ivaretakelse av Nesoddmarka, boligbygging med grønne lunger for yngste og eldste generasjon på Fagerstrand. Og sist men ikke minst, gleder Beate Fahre seg over at de vil sørge for mobbefrie skoler.

Arbeiderpartiet og Miljøpartiet de Grønne er ikke tilgjengelige for kommentarer.

Ordfører Nina Sandberg kommer tilbake med kommentarer. Hun forteller at flere store kommuner var klare med forhandlingsresultetet allerede onsdag. Det er imidlertid et raskt resultat sammenlignet med tidligere forhandlinger på Nesodden. Øyvind Solum (MdG) var ikke tilgjengelig for komentar torsdag kveld.

Posisjoner:

Torbjørn Sætre publiserer på facebook at Nina Sandberg blir ordfører, naturlig nok. Høyres Erik Adland får varaordførervervet og Høyre skal lede Helse- og Omsorgsutvalget og Teknikk og Plan (uten miljø). Miljø overføres til nytt Kultur – og Miljøutvalg som skal ledes av MdG og AP skal lede Skole- og Oppvekstutvalget. Det blir spennende å se hvor mye miljøsamarbeidet vil påvirke et Teknikk og Planutvalg ledet av Høyre. AP og Høyre har i perioden 2011 – 15 vært de partiene som oftest har stemt sammen i utbyggingssaker og de anklages for ikke å prioritere miljø. Når miljø flyttes ut av dette utvalget er faren for nedprioritering av miljøspørsmål i utbyggingssaker til stede. Det vil også være vesentlig hvilke ressurser som følger med til Kultur- og Miljøutvalget. Vil noen av planavdelingens profesjonelle miljøansatte legge fram saker i Kutur og Miljø? Vil Kultur og Miljø tildeles flere midler? Hvor skal arbeidet med klima-, energi og miljø ligge? I teknikk og Plan eller i Kultur og Miljø? Det kommer ikke fram av det materialet vi har tilgang til.

Mange bekker små…

De øvrige fem partiene består av FrP, KrF, Rødt, SV og Venstre. Nesoddposten erfarer at ikke alle har blitt invitert til forhandlinger. Christian Hintze Holm (SV) tar til etteretning at AP ikke har interessert seg for samtaler med SV til tross for flere henvendelser fra SV. Rødt skal heller ikke være inkludert i samtalene. De fem partiene har tilsammen 11 representanter og vil etter Nesoddpostens utregninger få tre medlemmer til sammen i de utvalg som består av ni medlemmer. Hintze Holm (SV) legger til at han gledet seg stort over valgresultatet som gav en solid uttelling for miljøpolitikk på Nesodden. MdG gjorde et stort sprang, Rødt og Venstre er stabile miljøparti og sammen med SV kunne det gi muligheter for god miljøpolitisk gjennomføring. Nå undres han over at MdG inngår en avtale hvor det ser ut som de kan få lite igjen for det. «Realpolitikken innenfor miljø ligger hovedsaklig i Teknikk og Plan», sier Hintze Holm, -som jo har lang erfaring.

Realpolitikk eller idealpolitikk?

Politikk er prioriteringer og muligheter til å gjennomføre egen politikk. Av konkrete ting i avtalen finner vi en sterk forpliktelse i punkt 2 hvor partene avtaler å redusere Nesoddens klimautslipp med 40 % innen 2020. Og at kommunen skal lede an. Uansett om 40 % reduksjon regnes fra i dag eller da kommunens første Klima-, Energi- og Miljøplan (KLEM!) ble vedtatt for to perioder siden, er 40 % vesentlig. Nesoddingene må i alle fall sette igjen bilen hjemme, forbruke vesentlig mindre og gå over til fornybar energi og kretsløpsbaserte løsninger, tvert! Det er gledelig.

Gledelig er også punkt 3 om vern av Nesoddmarka etter modell av Oslo med lovbestemte verneområder. Oslo har sin markagrense som har fungert som effektiv beskyttelse. Med byggepress som legges på stor-Oslo inklusive Nesodden, er markagrense på Nesodden en god garanti. Oslos markagrense er nedfelt i lov, og innehar en særdeles god beskyttelse.

Punkt 8 avtalefester mobbefri skole. Det blir mange ungdommer glade for. Punktet sier ingenting om måten eller tidspunktet. Fra Amta har vi sett at ungdommen ikke blir hørt, at politikerne i Frogn er kunnskapsløse om mobbing og at de voksne ikke bryr seg. Det er viktig med et løft for miljøet på ungdommens arbeidsplass. Vi vil komme tilbake til det politiske trespannet om et mer konkrete opplysninger om dette.

Det er like lite konkret i punkt 13 som forplikter Nesodden til å ta sin del av ansvaret for flyktningesituasjonen. Her foreligger ingen tall eller konkrete tiltak. Ei heller defineres hva man mener er «Nesoddens del». Det gjenstår å se hvor mange flyktninger det skal omfatte og hvordan det skal settes ut i livet.

De øvrige punktene er slike punkter som alle partiene mer eller mindre framhever som viktige i sine programmer.

Inger Johanne Norberg

 

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: