Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Budsjett 2016 kommunen stuper. Kommunestyret nøler.

Budsjett 2016 kommunen stuper. Kommunestyret nøler.

Dette innlegg er eldre enn 6 år og kan være utdatert.

Rådmannen legger fram tall på negativt netto driftsresultat på fire år framover i tid. Hadde dette vært en bedrift ville den slått seg selv konkurs. Det kan ikke en kommune gjøre. Men kommunestyret nøler med å ta grep.

Driftsresultatet går i minus

Med grafer, tall og informasjon beretter rådmannen i sitt budsjettforslag om en kommune som det står svært dårlig til med økonomisk. Både tallene som pesenteres og prognosene peker nedover. Netto driftsresultat i kommunen skal være minimum på 3 % for at økonomien skal ha en sjanse til å være sunn. For Nesodden legger Rådmannen fram tall som viser -0,1 i 2016, -0,2 i 2017, -1,4 i 2018 og i 2019 er minustallet økt til -2,3.

Netto driftsresultat over tid bør ligge på om lag 3 prosent av driftsinntektene. Fylkesmannen har kommentert dette overfor kommunene i Akershus i flere år. Fylkesmannen har ansvaret for å påse at kommunenes økonomi er forsvarlig. Netto driftsresultat er satt til minimum 3 % fordi det skal sikre dekning av økte utgifter i forbindelse med befolkningsvekst, variasjon i rentenivået og pensjon. Netto driftsresultat skal også sikre egenfinansiering av investeringer og avsetninger som er nødvendige. Å ha et netto driftsresultat i budsjett betyr det sammen som å budsjettere med underskudd.

Rådmannen anfører at hovedårsaken til de økonomiske problemene er store inntekter innen pleie- og omsorg som det ikke refunderes for eller finnes inndekning for. En del skyldes raskere utskrivning av pasienter fra sykehus og resultater av samhandlingsreformen hvor staten har overført oppgaver til kommunene hvor det ikke følger penger med.

Sannsynlig underskudd i regnskap for 2015

I tillegg viser foreløpige regnskapstall et underskudd på anslagsvis 12 – 13 millioner kr. for 2015. Hovedårsakene til dette er svikt i skatteinntektene og samme problem som vi ser framover, nemlig et stort antall eldre pleietrengende som har gitt økte utgifter til sykehjemsplasser og merutgifter knyttet til utskrivningsklare pasienter. I tillegg kommer at budsjetterte innsparinger for 2015 ikke har latt seg gjennomføre.

Rådmannen nevner selv eiendomsskatt på bolig i sitt framlegg. Dette er et tiltak som politikerne ikke har turt å fremme av redsel for at det skal være upopulært.

Kommunens oppgave, nemlig kommunal tjenesteyting, vil lide under manglende økonomisk styring og manglende ressurser. Kommunen mangler penger og da må kommunestyret som øverste ansvarlige finne de manglende løsningene. En av flere nødvendige tiltak til løsning er å se hvor det finnes inntekter, hvor det finnes reelle innsparinger som ikke går ut over tjenesteytingen og hvordan man kan jobbe på en bedre måte.

Inntekter

Rådmannen nevner selv eiendomsskatt på bolig i sitt framlegg. Dette er et tiltak som politikerne ikke har turt å fremme av redsel for at det skal være upopulært. Det er også upopuært med dårlig tjenesteyting, men da kan alle gjemme seg bak hverandre og dele ansvaret. Nå har derimot Øyvind Solum (MdG) og Anne Berit Smørås (V) sluppet katta ut av sekken og det er bedt om en utredning om dette til neste møte.

Skatteinngangen er også et kapittel det kan være verdt å se på. Skatteinngang har med hvor mange innbyggere som skatter i kommunen å gjøre. Jo flere skattebetalere jo større skatteinngang. «Alle» er enige om at det ønskes høyere skatteinngang men det foreligger ikke mange strategier for å få det til. Flere innbyggere på Nesodden er den løsningen som nevnes oftest.

Løsninger som lokale arbeidsplasser nevnes også, men når det kommer til praktisk politikk synes det glemt: Bruk av OPS (Offentlig Privat Samarbeid) ved store investeringer gjør det umulig å bruke lokale firmaer. Ved byggingen av omsorgsboliger og dagsenter på Skoklefald kunne det vært generert skatteinntekter. Bruk av private firmaer i pleie- og omsorgstjester gjør det mer sannsynlig at ansatte kommer utenbygds fra, døgnpendlere med ryggsekk og trillebag blir mer og mer alminnelig. Den frie konkurransen som særlig Høyre taler for, men som også AP på Nesodden har støttet ved viktige avstemninger, gir også konkurranse om inntekter, overskudd og skattekronene. Og der taper Nesodden.

Kommunestyret ble før sommeren lovet sak om vintervedlikehold av velveier og private veier. Saken er ikke lagt på politikernes bord og det er ikke noe i budsjett som tyder på at alternativer skal legges fram.

Felles innkjøpskontor i Follo har ikke føringer for innkjøp fra lokale produsenter eller leverandører.  Argumentet for ikke å legge inn lokale kriterier er at det kan virke «konkurransevridende» -et resultat av vår EØS-avtale. Hvis man går grundig tilverks i utlysningsteksten kan det begrenses til lokale leverandører for noen produkter hvis man legger miljøkriterier, krav om lærlinger eller lokalspesifikke krav inn. Det vil øke arbeidsplasser og øke skatteinngangen.

Reelle innsparinger

Innsparingene i budsjett for 2015 lot seg ikke realisere. Innsparingene besto i å skjære uten å gi konkrete føringer. Å si at det skal spares samt vente på at noen slutter i jobben for ikke å utlyse den på nytt, er en forsiktig og tilfeldig sparemetode. Dette ble også påpekt av flere i onsdagens formannskap, men Rådmannen fikk ansvaret. Ledelsen, altså kommunestyret foreslo ingen relle innsparinger. Det viser seg at altfor få har sluttet i jobben sin i år, så der var det lite å spare. Kommunestyret er øverste ansvarlige og kunne ha satt stopp på frysing av lønn til høytlønnede med progressiv lønnspolitikk, kommunestyret kunne ha investert i samsnakkende dataprogramvare i helse og omsorg som hindrer at verdifulle ansatte bruker arbeidstida si på å skrive over for hånd fra et program til et annet, kommunestyret kunne ha bedt om omstilling nedenfra etter modell fra prosjekt i kommunene tidlig på 2000-tallet. Det er tydelig at denne kommunen har verdifulle og trofaste ansatte som er glade i jobben sin siden de ikke slutter, de vet helt sikkert hvordan ting kan gjøres bedre. For eksempel. De ansatte på gulvet er de som vet best hvordan det kan jobbes på en bedre måte. Men da må ikke målet være det diffuse «innsparinger og kutt», målet må være å jobbe anderledes. Spør de ansatte hvilke ting som fungerer og hvilke ting som ikke fungerer.

Uavklarte oppgaver – uplanlagt styring?

Kommunestyret ble før sommeren lovet sak om vintervedlikehold av velveier og private veier. Saken er ikke lagt på politikernes bord og det er ikke noe i budsjett som tyder på at alternativer skal legges fram. Her har Rådmannen ikke fulgt opp en bestilling og ordfører har ikke sørget for framdrift i politiske saker til behandling, som jo er ordførers oppgave. Blant annet. Kommunestyret ble heller ikke informert eller innkalt etter at det ble klart i sommer at økonomien var utfordrende for kommunen. Første kommunestyre etter ferien ble avlyst på grunn av manglende saker, så hvor var Rådmannen og Ordføreren? Når dette budsjettet legges fram er det fort gjort at manglende saksbehandling om innkjøpsstopp og vintervedlikehold blir skjøvet til side. Foreløpig er det heller ingenting som tyder på at behandlingen og forståelsen av kommunens økonomi blir underlagt brede debatter og konkrete, reelle løsninger. Ingen har gått til valg på eiendomsskatt på boliger, men kanskje alle sitter og venter på at det blir bekvemt å innføre fordi man «må».

Kommunens budsjett kan lastes ned her:

https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=4&FilId=16971

Mer om Fylkesmannens anbefalinger kan du lese her:

https://www.fylkesmannen.no/Oslo-og-Akershus/Kommunal-styring/Kommuneokonomi/Forslag-til-statsbudsjett-for-2015–konsekvenser-for-kommunene/

 

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: