Du er her
Hjem > Forsiden > Helse- og Omsorgsbudsjett: Ett skritt fram og to tilbake.

Helse- og Omsorgsbudsjett: Ett skritt fram og to tilbake.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Ett skritt fram: Kommunalsjefen er glad for reellt feriebudsjett i Nesodden kommune. To skritt tilbake: Ingen buffer eller høyde for fremtidige utfordringer som kommer.

Nesoddposten treffer Nesoddens kommunalsjef for Helse- og Omsorg, Anita Nilsen på Tangenten. Det er budsjettider og Anita Nilsen er glad for at Rådmannen i år har lagt inn det som sees på som et reelt budsjett med hensyn til årsverk og til midler som dekker økningen av antall eldre. Midler til støttekontakt har blitt økt til faktiske utgifter i tråd med vedtak som er fattet.

Nesoddposten kjenner til at Helse- og Omsorgssektoren ble underbudsjettert tidligere. Hverken ferie for ansatte eller variable lønnskostnader var lagt inn. Dette førte stadig til budsjetttsprekk når høsten kom. Samtidig ble mellomledere satt i en vanskelig situasjon ved at de ble tvunget til å overskride budsjett ved å sørge for ferieavvikling og erstatninger ved sykefravær.

Anita Nilsen forteller at de siste årene har sektoren helse og omsorg fått økte budsjetter. Mye har gått til å dekke underbudsjetterte poster som ferievikarer og variabel lønn. Nilsen mener det er viktig at lederne har budsjetter som er reelle med hensyn til utgifter knyttet til lønn.

Staten har overtatt over rollen som underbudsjetterende instans

Samhandlingsreformen er underbudsjettert i alle statbudsjetter siden innføringen av samahandlingsreformen startet. Mange oppgaver er overført til kommunene i forbindelse med Samhandlingsreformen. I tillegg til antallet oppgaver som har økt vesentlig er også de kommunale oppgavene blitt vesentlig mer spesialiserte og mere pleiekrevende. Innbyggere som tidligere lå i sykehus eller lignende, ligger nå i kommunen. Hjemmetjenesten har pleietrengende som trenger opptil 8 besøk i døgnet, det er helt nytt og dukket opp sammen med Samhandlingsreformen.

Anita Nilsen forteller at samhandlingsreformen har vært og er krevende. Helseforetakene behandler fler og fler og blir finansiert etter innsats. Kommunen får finansiering etter historiske tall, og det er kjent at samhandlingsreformen har kostet kommunene midler.

Nye sykehjemsplasser nå

Det kan eksempelvis vises til behov for flere sykehjemsplasser. Nesoddtunet har økt med åtte plasser fra 8. oktober. I tillegg kjøper fremdeles kommuner plasser i annen kommune. I skrivende stund er antallet sju, men antallet endrer seg hele tiden. Leder for Nesoddtunet, Per Kristian Larsen, og hans ansatte,  jobber nå på spreng for å få 4 nye pasienter inn i eget hus innen utgangen av kommende uke. Det gjelder fire pasienter fra Granås sykehjem som må få plass hjemme på Nesodden. Granås har sagt opp avtalen med Nesodden på kort varsel grunnet nedleggelse. Larsen forteller at de fire nye plassene ikke er inne i budsjett for 2016.

På spørsmål fra Nesoddposten er leder for Nesoddtunet, Per Kristian Larsen, rask med å finne tallet for antall årsverk sykepleiere på Nesoddtunet. Anntallet årsverk som budsjetteres i 2016 er 31 fordelt på flere stillinger (ikke alle er heltidsstillinger). Antallet pasienter på Nesoddtunet er 114 og det gir en foreløpig dekningsgrad på 0,27 sykepleier pr pasient. Men som vi ser, antallet pasienter vil øke.

Sterk økning av Hjemmestjenesten, men ikke i budsjettet

I Hjemmetjenesten har antallet vedtak økt formidabelt. Antallet pasienter samsvarer med antallet vedtak. Økningen er på 43 % fra fjoråret til i år. Det ble fattet 826 vedtak i 2014. Hittil i 2015 har antallet økt med 356 nye vedtak, slik at antallet vedtak er på 1182 i midten av november 2015. I budsjettet finner Nesoddposten en økning direkte til Hjemmetjenester på 4,9 %, fra 69.574.000 kroner i inneværende år 2015 til 73.363.000 i budsjett 2016. Det er lite i forhold til økningen av pasienter.

Befolkningsvekst, demografi, og endringer i befolkningens behov for tjenester

Demografiske endringer skjer hele tiden. Kommunen får nye innbyggere ved at folk flytter inn i kommunen og enkelte innbyggere kan bli utsatt for uventede hendelser som kan være fatale, særlig det sist er er overraskelser.

I tillegg opplever sektoren Helse og Omsorg å få ressurskrevende brukere hvor eksempelvis en person kan koste 2 mill eller mer. Er personen over 67 år gis det ingen refusjon fra staten. Er personen under 67 år må kommunen selv stå for 1,2 millioner, og etter det får de refusjon på 80 % av overstigende beløp.

Nødvendig med buffer i budsjett for Helse og Omsorg

«- Det sier seg selv at uten buffer og med flere ressurskrevende brukere blir det en umulig oppgave å holde budsjett.» sier kommunalsjefen.»

Når det gjelder ressurser generelt kan kommunalsjefen opplyse at Nesodden kommune ligger under utgifter knyttet til både sykehjem og hjemmesykepleie. Både gruppe 7 og landet for øvrig bruker mer penger på disse målgruppene.

«- Jeg er kjempeimponert av alle ansatte som strekker seg svært langt for å få hjulet til å gå rundt sier kommunalsjefen.» Som legger til at «- Det er ikke dermed sagt at vi ikke til enhver tid skal se på hvor driftseffektive vi er. Vi har alltid områder vi kan forbedre oss på. Det er også svært viktig å ha igjen midler til viktige områder som møteplasser, folkehelse og hverdagsrehabilitering. Mangel på disse nivåene sørger for at innbyggere raskere vil kreve mer omfattende tjenester. Det handler ikke bare om penger, men først og fremst om livskvalitet ved å opprettholde funksjoner hos eldre.» Hvilket innebærer i klartekst at å ikke satse på livskvalitet i budsjett, kan virke fordyrende for morgendagens behov for tjenester til den befolkningsgruppen man ikke satser på i dag.

Nesoddposten er kjent med at verdifull arbeidstid hos fagfolk går til spille grunnet manglende digitale verktøy. Det er muligheter for både besparelser og økt effektivitet i forhold til teknologi. Ansatte fagfolk i Nesodden kommune sitter i 2015 og skriver inn for hånd i Individuelle Planer (IP, lovpålagt) og Individuell OpplæringsPlan (IOP, lovpålagt innenfor opplæring) hvor det finnes digitale verktøy. Nesodden kommunes ansatte har ikke det verktøyet som gjør at man kan bruke digital kommunikasjon eller plattform. Arbeidstimer kan enten brukes på innbyggeren eller på kontorarbeid. Foreløpig går mye tid til unødvendig kontorarbeid grunnet manglende innkjøp av moderne informasjonsteknologi. Nesoddposten ser mulige effektiviseringen ved en politisk gjennomgang av hele Helse og omsorgskapitlet.

Utfordringer i kø

Tiden fremover bringer ingen hvileskjær. Det er ingen finansiering av lavterskeltilbud og forebygging slikt som fysioterapi, rehabilitering og folkehelse.

Kommunen får stadig flere og sykere pasienter og dermed flere unge, svært syke pasienter. Kommunen må hele tiden etablere et tilbud som er tilpasset dem.

I 2017 trer samhandlingsreformens psykisk helse og rus inn, og også på dette feltet må kommunene bygge opp sine tjenester når kommunen om litt over et år får overført oppgavene. Noe av økningene i hjemmetjenester i inneværende år gjelder rus og psykisk helse.

I tillegg kommer en mulig kommunereform når det gjelder tjenstetilbudet. I forbindelse med kommunereformen foreslås det at kommunen skal få pålagt nye, store ansvarsområder som hjelpemidler, rehabilitering og rehabilitering. Dette er spesialisttjenester som i dag ivaretas av overordnet nivå, Ahus’ Voksenhabilitering med flere. Nesoddposten har ikke registrert noen problematisering av disse utfordringene hverken med hensyn til kostnader eller kvaliteten på tjenesten når kommunen skal ta over ansvaret for hjelpemidler, rehabilitering og habilitering.

Konrad Dawda, hovedtillitsvalgt for sykepleierne – Norges sykepleierforbund hadde 24. juni et leserinnlegg i Amta og innlegget kan leses i sin helhet her: http://www.amta.no/debatt/kommunens-utfordring-ved-apning-av-avdelingen-pa-nesoddtunet/o/5-3-53251

Konrad Dawda skrev pekte på behovet for praksisplasser for sykepleiere, blant annet for å styrke rekrutteringen og fagmiljøet. Nesoddposten spør i sin uvitenhet om dette lagt inn i budsjett for 2016. Men hovedtillitsvalgt forteller at det er kostnadsfritt for kommunen å ha sykepleierstudenter fordi sykepleierpraksis er lagt inn i sykepleierutdanningen. «- Det er en utfordring med å rekruttere sykepleierstudenter til en fast ansettelse», forteller Dawda. Da er spørsmålet om hvor mange praksisplasser har Nesoddtunet hatt i 2015?

Dawda beskrev i leserinnlegget situasjonen slik: «- NOVA gjorde i 2014 en studie for NSF om planlagt cg faktisk bemanning i hjemmetjenester og sykehjem. Denne studien viste at det til enhver tid er en mengde sykepleiervakter som ikke dekkes opp ute i kommunene. Det tas ikke høyde for sykefravær på om lag 10 % når turnusen settes opp, og dette dette er hovedgrunnen til at det er store forskjeller mellom planlagt og faktisk bemanning. Ledige vakter erstattes ofte av ufaglærte, eller dekkes ikke opp i det hele tatt.»

Vi spør derfor Dawda om det er det tatt høyde for sykepeleierfravær i budsjett 2016. Han forteller at budsjettet er et rammebudsjett og at det er ledelsen på sykehjemmet som må fordele de midler som bevilges. Og fortsetter: «- Ser en på rammene for sykehjemmet og rådmannens kommentarer er det satt av 5 millioner for åpning av ny avdeling. (se side 71) og  Se hjemmetjenesten side 74 (Rådmannens kommentarer)  – Vi kan ikke se at budsjettforslaget innebærer endring av situasjonen fra  2015.»

Sykepleierforbundet kommer etterhvert med pressemelding til budsjettet.

På filmsnutt fra Sykepeleierforbundet, se:

ber man politikerne stille spørsmål om hvor mange pasienter har hver sykepleier ansvar for, men det sies lite om hvor mange som er malen. Nesoddposten følger opp dette.

Inger Johanne Norberg

 

 

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: