Du er her
Hjem > Forsiden > Intervju med Silje Lunde leder av Fagforbundet på Nesodden.

Intervju med Silje Lunde leder av Fagforbundet på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

En leder og idealist som ikke har ferdigtygde svar på alle spørsmål eller store voluminøse formuleringer, men som nok vet hva hun vil.

Det er med nysgjerrighet og forventning jeg går til møte med leder av den største og dermed mektigste fagforening i Nesodden kommune. Silje, en 33 åring, møter opp presis, har en vennlig utstråling og lav stemme. Og svarer på intervjuerens spørsmål om hvor lenge hun har bodd på Nesodden med ordene: jeg har alltid bodd her. På spørsmål om utdannelses bakgrunn og arbeidslivserfaring er svarene korte og konsise. 

-Jeg er utdannet helsefagarbeider (Det som før het hjelpepleier /omsorgs-arbeider). Når det gjelder arbeids erfaring har jeg helt fra jeg ble gammel nok jobbet i butikk/kiosk ved siden av skole. I 2001 begynte jeg å jobbe på Nesoddtunet bo og servicesenter, noe jeg fortsatt gjør. I en periode har jeg også jobbet på Bergertoppen som er en avlastningsbolig for barn med ulike behov.

Mao en aktiv yrkeskvinne, tenker intervjueren, og ber Silje fortelle hvor lenge hun har vært leder av Fagforbundet og hvorfor hun valgte å være medlem av akkurat dette forbundet. Samt hvorfor det er viktig å være fag-organisert.

Silje Lunde Leder/Opplæringsansvarlig Fagforbundet Nesodden avd. 285
Silje Lunde
Leder/Opplæringsansvarlig
Fagforbundet Nesodden avd. 285

– Jeg overtok som leder av Fagforbundet 01.02.2015, sier Silje. – Og for mitt yrke føler jeg at Fagforbundet er det riktige forbundet fordi det har flest medlemmer samt den største tyngden. Jeg føler også at Fagforbundet ivaretar medlemmenes rettigheter og vilkår ved å jobbe for å bedre det enkelte medlemmets arbeidshverdag. Dette forsøker vi å få til ved å ha gode tillitsvalgte som skoleres i rollene sine. Det være seg forhandlinger, ansettelses-prosedyrer, vilkår i arbeidslivet, medlems-fordeler, konflikthåndtering mm. Samt at medlemmene skoleres i lov og avtaleverk, både innad i den lokale foreningen og i regi av Fagforbundet Akershus (Fylkeskretsen)

Og Silje opplyser så intervjueren om at Fagforbundet organiserer rundt 50 forskjellige yrkesgrupper i Nesodden Kommune. – Det er mange å ivareta, sier hun, – men det er også det som gjør arbeidet mitt i Fagforbundet så spennende. Og presiserer at det å være organisert skaper trygghet for den enkelte når det gjelder arbeidsforhold. Intervjueren merker at det er et sterkt underliggende engasjement hos den ellers så forsiktige lederen i Fagforbundet.

Hvor mange medlemmer har dere?

Per 01.11.2015 har vi 636 medlemmer. Av disse er det 453 yrkesaktive. (Utdanningsforbundet som er den nest største fagforeningen har 501.(Hvor mange av disse som er yrkesaktive kommer Nesoddposten tilbake til)

-Er det slik at Fagforbundet har de fleste lavlønns-gruppene som medlemmer?

-Fagforbundet organiserer en rekke yrkesgrupper, også de lavtlønte. Spennet i medlemsmassen vår er fra assistenter og pleiemedarbeidere til ledere.

Hvordan er Fagforbundet organisert her på Nesodden?

Vår hovedtillitsvalgte, Edel Hall er den som jobber opp mot kommunen. Hun tar seg av de av våre medlemmer som har et arbeidsforhold i Nesodden kommune. Jeg, som leder, tar meg av den daglige driften av Fagforbundet Nesodden, og skal ivareta de medlemmene på Nesodden som jobber i andre avtale-områder enn Kommunenes Sentralforbund. Edel og jeg deler kontor der vi snakker om spørsmål som kommer opp, ting vi lurer på, og bruker hverandre aktivt for å finne gode løsninger på situasjoner som måtte oppstå for driften eller en av våre medlemmer.

Men det hender vel at dere også kan være uenige. Hvem bestemmer da?

-Det kommer helt an på hvem som «eier» saken. Det er lov å være enige om å være uenige. Vi har også mulighet til å søke råd hos Fagforbundets Kompetansesenter om det skulle være situasjoner vi ikke finner løsning på selv. Dessuten vil jeg jo legge til at mange av svarene ligger i vedtekter, avtaler og lovtekster.

Hvordan er prosessen når det gjelder valg av styret i Fagforbundet?

-I forkant av årsmøte er det en valgkomite som kommer med forslag til/innstiller kandidater. Så velges leder, styret og andre organisatoriske verv på årsmøtet av medlemmene våre, dette årsmøtet avholdes i løpet av januar hvert år. Hovedtillitsvalgt blir ikke valgt på årsmøtet, da dette er et verv som er knyttet opp mot Hovedavtalen og ikke fagforeningens vedtekter. Hovedtillitsvalgt blir valgt på eget møte og velges av de tillitsvalgte.

På spørsmål hvor mye frikjøp leder for Fagforbundet har er svaret:

-Som leder av Fagforbundet er jeg frikjøpt i 30% stilling av den lokale foreningen, i tillegg er jeg også frikjøpt 20% som opplæringsansvarlig i foreningen. Hovedtillitsvalgt i Fagforbundet er frikjøpt i 100% stilling.

Leder av Utdanningsforbundet Evelyn Farbrot er kritisk til rådmannens forslag om å kutte en halv lærerstilling på hver skole. Hun mener tiltaket rammer tilpasning av elevenes undervisning. Fagforbundet har også medlemmer på skolene. Hva mener du om det?

-Fagforbundet er nødt til å se helhetlig da vi har medlemmer innen alle virksomheter og områder i kommunen. Vi ser at kutt er nødvendige for å kunne drifte kommunen forsvarlig. Men vi ønsker i hovedsak ikke kutt i lovpålagte tjenester, da disse må kunne driftes forsvarlig, men ser også at dette kan bli vanskelig å overholde med kommunens økonomiske situasjon i dag.

Hva sier du til påstanden om at Fagforbundet ikke er partipolisk uavhengig, og derfor er forsiktig med å komme med kritiske vurderinger av de kutt som Nesodden AP foreslår i for eksempel skole og barnehage budsjettet – samt i andre politiske avgjørelser?

-Fagforbundet Nesodden har en samarbeidsavtale med Nesodden AP. Noe vi er pålagt å ha fra FAGFORBUNDET NASJONALT. ( Fagforbundet er LO’s største arbeidstakerorganisasjon, vi organiserer over 300 000 medlemmer på landsbasis).

Fagforbundet er ikke partipolitisk uavhengig, vi snakker om de sakene vi er enige om. Vi er ikke forpliktet til å mene det samme som Nesodden Ap i enhver sak, og Nesodden AP er heller ikke det andre veien.

Politikerne har sine arenaer de kan påvirke fra, og vi har våre. Dette vil styrke oss i de sakene vi kan enes om å samarbeide om ut ifra våre synspunkter. Fagforbundet Nesodden har hatt dette samarbeidet siden mars 2015, og hittil har vi hatt møter med leder av Nesodden AP og de deltok på stand med oss da vi fikk besøk av Fagforbundets Bobil under valgkampen utenfor Tangenten.

Når det kommer til spørsmålet om kutt i skole og barnehage budsjettet, gjentar jeg at vi ikke kan se på bare skole og barnehage, vi har som sagt medlemmer i hele kommunen, og kan ikke prioritere å kun sette fokus på et sted.

I min tid som fagforeningens leder for Bibliotekar Forbundet ved Ås, sier intervjueren, – så hadde jeg samtaler om foreslåtte kutt i budsjettet med politikere /ordfører og skrev hvis det syntes nødvendig også leserinnlegg i lokalavisen. Er det noe Fagforbundet på Nesodden gjør? I tilfelle når og i hvilke saker?

-Fagforbundet Nesodden har mulighet til å gjøre dette, men jeg som leder har i løpet av min relativt korte karriere ikke gjort det. Jeg vet at tidligere ledere av Fagforbundet Nesodden har hatt leserinnlegg, dette ofte i forbindelse med store endringer i våre medlemmers velferdsgoder knyttet opp mot avtaleverk (pensjon o.l.)

Fagforeningene står ovenfor utfordringer og oppgaver som vanskelige personalsaker, lønns-spørsmål med mer. Hvordan fungerer for eksempel samarbeidet med administrasjonen når det gjelder lønnsforhandlinger og ved forhandlinger ved nye arbeidstids avtaler?

-Jeg, som leder, stiller opp i personalsaker i de andre tariff-områdene, Edel Hall, som er vår hovedtillitsvalgte, går inn i saker med de kommunalt ansatte, hvis disse ikke kan løses ved å bruke tillitsvalgte på arbeidsplassen. Forhandlinger om lønn, arbeidstid o.l. i kommunen er det Hovedtillitsvalgt som ivaretar. Jeg som leder jobber ikke opp mot kommunen den veien, da jeg ikke er valgt etter Hovedavtalen i mitt verv.

Og hva skal en arbeidstaker gjøre hvis det er klart klanderverdige forhold på jobben? Hva om et fagforenings medlem ikke når frem innen sin egen fagforening, men velger å bli en varsler. Hvem beskytter han/henne da?

– Det vil nok alltid være medlemmer som ikke føler de blir ivaretatt av egen forening, men dette handler ofte om tolkning av lovtekst. Og selv om man vil hjelpe den enkelte, så er det ikke sikkert man kan det, da det av og til ikke lar seg gjøre grunnet lover og avtaler som regulerer det. Fagforbundet ønsker å løse konflikter på lavest mulig nivå, og skolerer våre lokale tillitsvalgte på avtaleverk og konflikthåndtering. I kommunen har vi et kvalitetssystem som man kan varsle anonymt i. I tillegg kommer verneombudet på den enkelte arbeidsplassen. Arbeidsmiljølovens paragraf 2-4. og 2-5. skal sørge for at man blir ivaretatt.

Har Fagforbundet i din tid som leder varslet om noen klanderverdige forhold? I tilfelle hvilke?

-Som leder har jeg ikke fått noen slike varsler. Og har heller ikke oppdaget noen selv.

Har du noen noen ønsker for utvikling av samarbeide mellom Fagforbundet og Nesodden kommune?

-Jeg ønsker en god dialog og et godt samarbeid. Og å kunne samarbeide for et godt kommunalt tilbud både til innbyggerne og ansatte i Nesodden kommune.

Når du ser de utfordringer kommunen står ovenfor har du noen tanker om det?

-Fagforbundet Nesodden har medlemmer i stort sett alle virksomheter i kommunen, og har i et skriv til AMU (kommunens Arbeidsmiljøutvalg) sammen med de andre arbeidstakerrepresentantene, signalisert hva vi mener om rådmannens budsjettforslag. Samt hvilke prioriteringer vi synes er viktige.

Vi ser imidlertid med bekymring på kutt i antall årsverk i de viktige tjenesteytende sektorer. Det er sannsynlig at antall arbeidsoppgaver i nevnte sektorer vil øke, ikke minke, som igjen vil bety et økt arbeidspress for arbeidstakerne på de arbeidsplasser som blir rammet av dette. Fagforbundet advarer mot de konsekvenser dette vil kunne få for arbeidsmiljøet, både psykososialt og for helse og sikkerhet.

Hva brenner du for?

-Rettferdighet og likeverd.

Så er vi kommet til spørsmålene som alle som blir intervjuet av Nesoddposten får. Hvilken bok, film og musikkstykke vil du anbefale for Nesoddpostens lesere?

-Som småbarnsmor blir det liten tid til lesing, men i feriene går det i lettlest krim som for eksempel Jo Nesbøs bøker om Harry Hole.. Når det gjelder film er Siljes valg klart. –Det er ”De urørlige”, sier hun. – En film om hva et møte mellom mennesker kan føre til av gode ting. Musikkstykkene det går i hjemme hos oss for tiden er barne-sanger i alle former og fasonger, akkompagnert av dans av ulik karakter.

Hva betyr mest for deg?

-Familien min, mannen min Morten og datteren min Johanne på 2,5 år betyr mest for meg. Samt gode venner, muligheter for å få litt egentid og selvfølgelig begge jobbene mine.

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: