Du er her
Hjem > Forsiden > Barnehagene er under budsjettpress

Barnehagene er under budsjettpress

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Utdanningsforbundet kjemper mot kutt. Rådmannens budsjettforslag for 2016 for barnehagene bør få foreldre til å våkne. Bra barnehager takket være de ansatte.

I forslaget til budsjett 2016 står det at alle barnehagene skal kutte 0,5 prosent av lønnsmidlene. Barnehagene drives i dag så effektivt at det ikke har vært mulig å gjennomføre de kuttene som var lagt inn i budsjettet for 2015. Rådmannen har selv foreslått å nullstille tidligere nedskjæringer som det ikke har vært mulige å gjennomføre. Det viser tydelig at det ikke er realistisk å kutte lønnsmidler i barnehagesektoren. Allikevel legges et slik forslag fram i budsjett for 2016.

Rådmannensbudsjettforslag, se link her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=16971

Rådmannen sa også i formannskapet 28. oktober at nedskjæringene ikke skulle gå ut over tjenestetilbudet. Rådmannen redegjorde for at tidligere kutt ikke har vært mulige. Hva er forskjellen på tidligere kutt og kutt på 0,5 % av lønnsmidlene som gjøres nå? Rådmannen kommer ikke med konkrete forslag til hvordan kuttene skal gjennomføres. Vil barnehagene måtte slå sammen avdelinger ved sykdom? Det innebærer i så fall en reduksjon i kvaliteten på tjenestetilbudet. Et spørsmål om tjenstetilbudet kan ikke bare gjelde antallet barn som får barnehageplass. Definisjonen av tjenestetilbudet omfatter også innholdet i barnehagene, voksentettheten og det pedagogiske innholdet. Kvalitet, ikke bare kvantitet.

Lokallagsleder i Utdanningsforbundet, Evelyn Farbrot er redd for at kuttet på 0,5 prosent i lønnsutgifter vil redusere vikarbudsjettet til barnehagene. Det er forskjellige kriterier for barnehage og skole. I barnehagen er det krav til hvor mange barn over og under tre år en pedagog og ansatte kan lede og passe på. Det er svært vanskelig å kutte i lønnsmidlene uten at det går ut over forsvarlighet slik det er definert i lovverket. Hva vil skje den dagen en ansatt er syk og det må settes inn en vikar? Vil man løse dette i barnehagen ved at man henter ansatte fra andre avdelinger? Det vil føre til færre voksne på andre avdelinger, men kan allikevel være forsvarlig innenfor lovverket. Imidlertid vil det føre til at belastningen på de som er friske vil øke og at barna får færre voksne å forholde seg til i sykdomsperioden. Evelyn Farbrot legger til at Utdanningsforbundet er skeptisk til en slik løsning fordi belastningen på kort og lang sikt på de friske vil øke. Og slik vil muligheten for sykefravær økes. Det er en uheldig situasjon. En annen mulighet ved sykdom er å slå sammen to avdelinger og la dem fungere som en avdeling. Det er ikke særlig tilfredsstillende med tanke på at små barn trenger forutsigbarhet, kjente rammer og kjente voksne.

Barnehagene har nådd grensen

En internasjonal undersøkelse viser at Norge er dårligst i klassen på fagutdannede barnehagelærere. Link til undersøkelsen finner du her:  http://www.nrk.no/ho/ingen-har-faerre-laerere-enn-norske-barnehagebarn-1.12197706   

Bare hver tredje ansatte i norske barnehager er utdannet barnehagelærer. De enkle, små ting som at en lærer med tid kan ta seg av barna er viktig for å bygge og å forebygge. Nesodden har dårlig dekning av fagutdannede. Lokallagslederen forteller at det betyr at mange av avdelingene i våre barnehager er ledet av pedagogiske ledere på dispensjon. I realiteten betyr det at de ikke er godkjente barnehagelærere.

Hun fortsetter «- Det er lov å stille seg undrende til at ikke alle barnehagene på Nesodden har som ett av sine mål å ha 100 % andel med godkjent barnehagelærerutdanning i sin barnehage. – Spesielt viktig er dette med tanke på at oppholdstiden i barnehagene på Nesodden er høyere i forhold til kommuner det er naturlig å sammenligne oss med.» (Tall fra KOSTRA – Kommune – Stat – Rapportering). Det betyr at det ikke finnes rolige tidsrom med færre barn, men at det tvert i mot er full rulle hele dagen, bokstavelig talt.

Barnehageansatte: En uvurderlig ressurs.

Barnehagene har ansatte utenom det vanlige. Når det gjelder ansatte er Nesodden en rik kommune. Rikdom kan måles i så mangt, blant annet er engasjement en ressurs. Det ble avholdt dialogkafé i regi av Utdanningsforbundet den 11. november i år.  Ansatte fra kommunale og private barnehager hadde satt seg stevne for å skape et pedagogisk delingsnettverk for barnehagelærere. Tjue velutdannede barnehagelærere fra kommunalt og privat område møttes for å lære av hverandre denne kvelden. Dialogkaféen ble gjennomfør etter arbeidstiden og på Utdanningsforbundets initiativ, uten betaling, men med så mye kunnskap og engasjement at lokallagsleder Evelyn Farbrot er imponert og glad. Når det kommer til barnas beste, er det et stort gjensidig engasjement blant barnehagelærere i kommunale og private barnehager.  Det er en virkelig rikdom og ressurs å ha noen tjuetalls ansatte som samles etter arbeidstid i arbeids øyemed, fordi de vil være i stand til å gjøre sin jobb best mulig.

Ny barnehage på Fjellstrand – viktig at barnehagelærere blir hørt.

Nesodden kommune har bygget noen barnehager de siste årene. Da Kongleveien skulle planlegges og prosjekteres var pedagogiske fagfolk deltakende i hele prosessen. De som kjenner barnehagene er av den mening at Kongleveien er en funksjonell og bra barnehage fordi den bare har en etasje og er lett å finne fram i for barna. Basene er oversiktelige og rommene oppfyller pedagogiske behov og sikrer barns utfoldelse. Det er delte meninger om den nyere Heia barnehage. Der var ikke pedagogiske fagfolk involvert i prosessen på samme måte. Nesoddposten kjenner til flere som har sluttet på Heia barnehage fordi de ikke synes planløsningen er særlig vellykket i Heia barnehage. Andre igjen er svært begeistret for akkurat den barnehagen.

Det er vedtatt å bygge en kommunal barnehage på Fjellstrand. Når Fjellstrandbarnehagen skal planlegges, vil det være lurt å se til prosessen rundt Kongleveien der fagpersoner deltok i planleggingen. Kommunen bør spørre sin engasjerte barnehagelærere om råd og la dem delta aktivt i prosessen. Gjennom en deltakende prosess ved de som har skoen på, er muligheten til å få en best mulig barnehage vesentlig større.

Barn på flukt

Nesodden kommer til å ta i mot flyktninger. Nesodden har forpliktet seg til 31 flyktninger, mens staten nylig forhøyet forespørselen til 35. Et bittelite tall i sammenligning med den store, humane tragedien med fordrevne mennesker på flukt som vi nå er vitne til. Hvordan er barnehager og skoler forberedt på det på Nesodden? Selv om tallet er lite, fortjener de barna som kommer et faglig godt tilbud. Nesoddposten spør Evelyn Farbrot hva hun tenker om dette. Hun synes det er rart at ikke norskopplæring og morsmålslærere på skolene og i barnehagene er lagt til grunn som statlig refusjonsfaktor ved bosetting av flyktninger i kommunene. Hun kan ikke se at skole- og barnehagesektoren har blitt styrket  i forhold til barn og unge som kommer. «- Vi må huske på at dette er barn og unge som har opplevd  mange vanskelige utfordringer i sitt liv og de vil trenge all den støtten de kan få», sier Evelyn Farbrot

Kamp om å bevare og å styrke skolehelsetjenesten – helsesøster på skoelene.

Under fjorårets budsjettforhandlinger var de fleste partiene opptatt av psykisk helse. Det ble satt av ekstra midler for å arbeide mot mobbing. Alle de som jobber i skolene, vet at helsesøster er en av de viktigste aktørene i arbeidet for å hjelpe barn som trenger en ekstra person å snakke med. Han/ hun kan fange opp mange barn før problemene vokser seg store. Det er kun Nesoddtangen barneskole av alle barneskolene som har satt av midler til å ha en sosiallærer. Helsesøster 2016 blir ikke innarbeidet i budsjettet, men funksjonen er satt til folkehelsekoordinator.»- Har koordinatoren et mandat og en stillingsinnstruks som ivaretar behovet helsesøster kan dekke i skolene? Hvordan vil folkehelsekoordinator ivareta spørsmål som helsesøster tradisjonelt tar hånd om i skolen? Utdanningsforbundet er skeptisk til at det innarbeides 0,7 mill. til en ny stilling som folkehelsekoordinator når tilsvarende da blir kuttet i skolehelsetjenesten», sier Evelyn Farbrot.

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: