Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Intervju med Ingerlise Skarø: fagsjef for forebyggende helse, barn og unge

Intervju med Ingerlise Skarø: fagsjef for forebyggende helse, barn og unge

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Ingerlise har med seg termos og spanderer kaffe på intervjueren. (Kafeen på Tangenten er stengt pga sykdom.) Hun har en glødende tro på at jobben helsesøstrene utfører gjør en forskjell for de barna som trenger deres hjelp på Nesodden.

På spørsmålene om alder, hvorfor Ingerlise har valgt å jobbe på Nesodden når hun bor i Drøbak og hvor lenge har du jobbet her, er svarene som følger.

-Jeg er 47 år og fornøyd med det. Og når du jobber i skolen er det greit å jobbe i en annen kommune enn den du bor i. Jeg startet å jobbe som helsesøster i 2007. Jobbet da hovedsakelig med ungdom. Men da stillingen som fagsjef i forebyggende helse for barn og unge ble ledig søkte jeg og fikk den. En avgjørelse jeg ikke har angret på.

Utdannelse/arbeidslivserfaring?
-Basisutdannelsen for å bli helsesøster er sykepleier utdannelsen som er på 3 år. I tillegg må du ha 1.års videre utdannelse i forebyggende helsetjeneste. Det er bare vi helsesøstre som innehar den fagkompetansen. En kompetanse som innebærer at vi vet mye om hva som fremmer og styrker gode helsemessige forhold. At vi kan fange opp det vi betegner som u-helse både når det gjelder psykiske –og fysiske lidelser og sykdom.

Helsetjenesten ved skolene er et lavterskel- tilbud som er gratis og kan nyttes av alle som går på skole her i kommunen. Et ufarlig tilbud og en åpen dør der barn og unge kan møte trygge voksne som verken er lærere eller foreldre. Og som har taushetsplikt. Ingerlise trekker pusten og intervjueren får inn sitt neste spørsmål:

Hvorfor valgte du å utdanne deg som helsesøster. Og hvilke egenskaper mener du er viktig i arbeidet med barn og unge?
-Jeg utdannet meg som helsesøster med et brennende ønske om å hjelpe til med at barn- og unge her på Nesodden skal få en mest mulig god og trygg oppvekst. Og er overbevist om at for å gjøre en god jobb som helsesøster må du like – være genuint glad i barn og unge. Samt at du må ha en grunnleggende kompetanse og forståelse for hva som er barns behov, for hva de trenger. Vi har kompetanse på hva som er det normale, det som er sundt og friskt Og ønsker å styrke det enkelte barns ressurser og evne til å mestre alle aspekter av hva det innebærer å være barn/ung i dagens samfunn. Igjen trekker denne energifylte damen pusten. Og igjen får jeg inn et spørsmål.

Du har det faglige ansvar for forbyggende helsetjenester for barn/unge 0-20 år. Og leder for  et fagområde som består av 11 helsesøstre, 2 jordmødre og 2 sekretærer 3 fysioterapeuter og en ergoterapeut. I tillegg er 5 fastleger knyttet opp mot ulike deler av virksomheten. Hvor mange hele stillingshjemler for helsesøstrene i skolehelsetjenesten utgjør dette?

-Det utgjør 6.4 årsverk fordelt på 8 helsesøstre fordelt på 11 ulike skoler. Den eneste skolen som har helsesøster i hel stilling er Nesodden videregående . Fylkesmannen finansierer denne stillingen.

Utdanningsforbundet ved leder Evelyn Farbrot  sier i et intervju med Nesoddposten at ” de er skeptiske til at det innarbeides 0,7 mill. til en ny stilling som folkehelsekoordinator når tilsvarende da blir kuttet i skolehelsetjenesten» I tillegg kommer at helsesøsterstilling ikke er innarbeidet i budsjettet for 2016, og at  funksjonen er satt til folkehelse-koordinator. Nesoddpostens spørsmål blir da: Har koordinatoren et mandat og en stillings-instruks som ivaretar behovet helsesøster skal dekke i skolene? Og hvordan vil folkehelse-koordinator ivareta spørsmål som helsesøster tradisjonelt tar hånd om i skolen?

-Den regjeringen vi har nå, og de fleste partier, ønsker å styrke vår tjeneste, sier Ingerlise. -Det er derfor, for tredje året på rad, blitt bevilget mange millioner til styrking av tjenesten, i år kr. 200 millioner. Siden disse pengene ikke er øremerket, er det ikke gitt at kommunene bruker de til dette formålet. I år er det gledelig at politikerne her i kommunen ønsker å bruke disse midlene for å styrke skolehelsetjenesten.
I kommunestyret før jul ble det vedtatt midler til en hel helsesøsterstilling Forslaget om Folkehelsekoordinator stillingen ble det ikke noe av. Sånn jeg har forstått det, var dette en ren administrativ stilling som ikke har noe direkte med vår utøvende tjeneste å gjøre.

Er du fornøyd med hvordan tilbudet til barn og unge er organisert og antall stillinger?

-Ut fra Helsedirektoratets anbefaling (normal tall) er anbefalingen at det pr.300 elever i barneskolen og 550 elever i ungdomsskolen skal være en 100% helsesøsterstilling. Link til denne anbefalingen:

Klikk for å få tilgang til Utviklingsstrategi-for-helsestasjons-og-skolehelsetjenesten-IS-1798.pdf

For å oppfylle Helsedirektoratets anbefaling hvor mange stillinger mangler vi da på Nesodden?

Ut fra normtallene mangler vi pr i 3 hele helsesøsterstillinger i skolen. Vi ønsker også å styrke helsetjenesten og oppfølgingen av flyktningene i kommunene.

 

Vår målsetting er 1.Fremme det enkelte barns helse. 2.Forebygge skjevutvikling og styring av en normal utvikling. 3.Fange opp de som trenger hjelp og støtte.

Hvis du fikk bestemme; hva ville du prioritere av stillinger og hjelpetiltak?

-Mest mulig ressurser så tidlig som mulig for å fremme en god helse og fange opp barn og unge og familier som sliter. Vi vet at forebygging virker! Vi er en tjeneste som favner alle og har nær 100 % oppslutning. Vi er inne i bildet og kjenner familiene allerede fra graviditeten, og følger så barnet og familien tett fram til skolealder, og så videre til barnet er ferdig med videregående skole.

Vår unike posisjon og den tillit vi har, kan være med å forebygge at en uheldig utvikling skjer. Mange foreldre ønsker litt støtte i foreldrerollen sin, og ønsker råd om hva som kan være til barnets beste. Barn og unge har krav på en lavterskel helsetjeneste på skolen, som de selv kan oppsøke. Vi ser også at en del familier i perioder ønsker litt mer hjelp. Da er det viktig å samarbeide med alle fagfolk i kommunen som jobber med barn og unge, og følge opp over tid.

Kan du si noe om hvilke problemer barn og unge kommer til helsesøstrene med? Hvor hovedvekten av spørsmål ligger?
Spørsmålene kan variere fra det helt lille til det helt store. Fra de store sammensatte komplekse tingene til de spørsmålene som det er enkelt å svare på/hjelpe med. I dag ser vi at 20% sliter med psykiske vansker. Av disse trenger 8% hjelp innenfor psykiatrien.
Vi spør oss selv om hva er det vi ser? Svaret er at vi ser engstelige og triste barn og adferds-forstyrrelser i forskjellig grad. Barn med lav selvfølelse som møter høyt press både fra samfunnet og fra seg selv. Prestasjons-samfunnet påvirker i tidlig alder. Og vi ser også ulike grader av omsorgssvikt. Alvorlige symptomer på at noe ikke er som det skal være kan for eksempel søvnproblemer, spiseforstyrrelser og selvskading.

Ønsker for fremtidens skolehelsetjeneste på Nesodden?
-Min drøm er en åpen dør til helsesøster-kontoret hver dag! Vi er barn- og unges talerør opp mot foreldre og beslutningstakere.

Hva betyr mest for deg?
-En lykkelig og trygg barndom for barn og unge her på Nesodden. I tillegg selvfølgelig mine tre teen-åringer og gubben. Og så er jeg utrolig takknemlig som får være leder for flinke, kompetente og rause personer og medmennesker.(Slik snakker en god leder om sine medarbeidere, tenker intervjueren.)

Og da er vi kommet til dine forslag når det gjelder bok, film og musikk?
-Jeg liker Susanne Sundfør og Adeles musikk veldig godt.

Når det gjelder film og bok er svarene:

-Romaner liker jeg godt. Den jeg leste sist er: «De usynlige» av Roy Jacobsen. Den beskriver de barske oppvekstsvilkårene nordpå, fra der jeg kommer fra. Ser mye forskjellig film, den siste Stars Wars filmen, er jo veldig underholdende!

Så helt til slutt: har du en morsom historie å fortelle?
I forbindelse med at sekretæren vår, Kari Ulrichsen nå slutter i jobben som sekretær på helsestasjonen eter 33 år, har det kommet frem mange morsomme historier fra denne tiden.
Spesielt artig var det å høre om arbeidsforholdene i tiden uten pc og kontorplass!

OBS: Dette er første del av en intervjuserie på tre. De to neste helsesøstrene som skal intervjues er: Trude Midtgard, Nesoddtangen skole (1-7 trinn) samt en helsesøster som jobber på ungdomsskolen.

Alle barn, unge og foreldre bør vite om disse gode hjelpere.

Gunhild Gjevjon

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: