Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Skadelig prosjekt i fjorden?

Skadelig prosjekt i fjorden?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Alle husker prosjektet Ren Oslofjord. Det ble avsluttet i 2014. I oktober 2015 startet et nytt prosjekt: Ny farled Indre Oslofjord. Nå skal det sprenges vekk 75.000 kubikkmeter stein og masse fra 29 grunner. Målet er å bedre sikkerheten i fjorden med minst 14 meters dybde. Tiltaket har minimale miljøkonsekvenser, påstås det. Men i et notat betegnes prosjektet som uforsvarlig. Det må stanses umiddelbart, kreves det.

Hva skjer i fjorden? Vi har sett lekteren, boreriggen, ligge like utenfor Nesoddtangen brygge. Vi vet at det sprenges, men ellers vet de fleste av oss lite om tiltaket.
Men Are Dammann og Elin Leer-Salvesen har satt seg inn i saken og laget et omfattende notat til Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Nærings- og fiskeridepartementet og Klima- og miljødepartementet.
Notatet er skremmende lesning.

Mangelfull dokumentasjon
Nok en gang påpekes det store mangler i sakens dokumentasjon. To konsekvensutredninger er ikke sendt videre, verken til Nesodden kommune eller Fylkesmannen. Planprogrammet er basert på en foreldet rapport fra NGI som ikke holder mål. Nyere rapporter (bl.a. Rambøll/ NIVA) viser at utdypingsområdene inneholder svært høye konsentrasjoner av miljøgifter og at sprengning kan få alvorlige konsekvenser for miljøet i fjorden.

Mangelfull saksbehandling?
Saken ble fremmet som en hastesak i Nesodden kommune. Plan- og teknikkutvalget fikk saken samme dag som utvalgsmøtet skulle avholdes. Høyre og Arbeiderpartiet stemte for å godkjenne rammetillatelse og igangsettelsestillatelse. Takket være utvalgsleder Erik Adlands dobbeltstemme fikk tiltaket godkjenning. Som alltid var Ap og H helt enige.
«En betenkelig og uforsvarlig saksbehandling», mente mindretallet.
Dammann og Leer-Salvesen stiller et retorisk spørsmål om prosjektet hadde fått godkjenning hvis dokumentasjonen hadde vært bedre og saksbehandlingen hadde vært grundigere.
Tja, hvem vet? Med den politiske situasjonen vi har i dag på Nesodden er det faktisk ikke lett å svare på det spørsmålet.

Er målet bedre sikkerhet?
I de dokumentene politikerne har fått er det lagt vekt på sikkerhetsargumentet. I saksframlegget til planutvalget i Nesodden heter det: «Hensikten med utbedringen er å tilrettelegge for en sikrere seilas for nyttetrafikken i Oslofjorden».
Dammann og Leer-Salvesen mener dette er et vikarierende argument. De viser til en lang rekke andre tiltak som kunne ivaretatt sikkerheten på en enklere måte.
«Da står vi igjen med ønsket om å få inn større og flere cruiseskip.» påpeker de.

Konsekvenser for naturen?
Dette er jo det viktigste spørsmålet i denne saken. Det er nå notatet blir skremmende:
Sprengningene kan medføre stor skade flere kilometer fra sprengstedet både på fisk, sel, hval og sjøfugl. Og Norconsults konsekvensutredning forteller at: «organismer som lever på det arealet som skal sprenges ut vil bli radert ut i sin helhet». Men de at antar at floraen og faunaen vil reetableres med mindre det dreier seg om sårbare eller utryddingstruede arter (sic).
Spredning av miljøgifter er også en stor trussel. I notatet forklares det hvordan sprengning under vann kan medføre at miljøgiftene virvles opp med sedimentene i sprengningsstedet. Med strømningene vil de så kunne fraktes fritt rundt i fjorden.

Hvilke grunner skal sprenges?
Notatet inneholder en grundig dokumentasjon av tilstanden på åtte grunner mellom Nesoddtangen og Oslo havn.
Disse grunnene er meget sterkt forurenset.
Norconcults konsekvensutredning viser at det forekommer TBT, kvikksølv, bly, kobber, benzoperylen, indeno pyren, benzoantracen, PAH og kadmium i større mengder enn vi liker å tenke på.
Alle vet at skadevirkningene kan være store hvis disse stoffene blir spredt i fjorden.

Finne det avbøtende tiltak?
Til slutt inneholder notatet en lang liste med mulige avbøtende tiltak. Det dreier seg om ladningsstørrelse, tidsrom, varselssalver, bruk av siltgardiner, mudring, krav til strøm, vind og bølger, tildekking, bruk av moderne teknologi, ekkolodd, sprengmatter, miljøgrabb og forbud mot lyskastere og mørkesprengning.
Men fylkesmannen har ikke stillet elementære krav.

Stans prosjektet
Notatet avsluttes slik:
«Som vi har dokumentert i dette notatet kjenner man heller ikke denne gang til konsekvensene for livet i sjøen, hvor mye forurensede masser det er og hvor mye disse vil spre seg. Mye tyder på at miljøkonsekvensene vil bli mye større enn det Kystverket har hevdet.
Slik prosjekt «Ny farled Indre Oslofjord» foregår nå er det helt uforsvarlig og må stanses umiddelbart.»
Ny farled Indre Oslofjord. En kritisk gjennomgang..

Tormod Bjørnstad

One thought on “Skadelig prosjekt i fjorden?

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: