Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Kystverkets prosjekt med farleden uten miljøstyring og oppfølging

Kystverkets prosjekt med farleden uten miljøstyring og oppfølging

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Under tirsdagens demonstrasjon ved Fylkesmannens kontor kom det fram skremmende opplysninger om myndigheters og politikeres lemfeldige behandling av miljøet i indre Oslofjord i forbindelse med arbeidet med kystleden. Fiskeridirektoratet skriver nå i brev til Fylkesmannen at sprengningsarbeid frarådes i hele området innenfor Drøbakterskelen.

Kontroll og overvåkning er uten substans

Kystverket innførte mandag midlertidig stopp i arbeidet med å gjøre farleden dypere. Begrunnelsen er at de vil være sikre på at resultatene av målingene holder seg innenfor tillatelsen, sier Are Hedén hos Fylkesmannen i Oslo og Akershus (FOA) på forespørsel fra Nesoddposten. Målingene det snakkes om gjelder turbiditetsmålinger. Turbiditetsmålinger er egnet til å kartlegge eventuell spredning av miljøgifter som fester seg på partikler i vannet. Nesoddposten erfarer ved sjekk på Kystverkets sider at det kun gjelder turbiditetsmålinger ved grunne 20 som ligger ved Hovedøya, siden det er det eneste stedet det utføres målinger. Her er det påvist høye konsentrasjoner av miljøskadelige forbindelser. Nesoddposten erfarer videre at det kun sjekkes for miljøskadelige forbindelser ved gjentatte høye turbiditetsmålinger.  Se Multiconsults kontroll og målingsprogram.

Turbiditetsmålinger betyr at graden av partikler i vannet måles (grad av turbiditet) med jevne mellomrom. Ved høy turbiditet er det oppdragsgivers ansvar å stoppe arbeidet. Men det stilles ikke spesifikke krav med grenseverdier for grad av miljøgifter. Noen miljøgifter binder seg til fett, de fanges ikke opp av turbiditetsmålinger.

LES: Slik lyder Fiskeridirektoratets konklusjon i dagens brev til Fylkesmannen

Overvåkingen av levende liv er visuell

Turbiditetsmålinger forteller ingenting om fisken og de andre levende dyrene og bunnorganismene i sjøen. Heller ingenting om konsekvenser av sprengninger i nærmiljøet. På spørsmål fra Nesoddposten om hvilken kontroll og overvåkning som kontrollerer konsekvenser for levende liv i fjorden, svare Hedén at «… det er visuell overvåkning». Han utdyper at det er umulig i et slikt prosjekt å hindre at individer enkeltvis ikke dør. Han forteller at tillatelsen opererer med begrepet «…skal ikke volde utilbørlig skade». På spørsmål om hvordan «utilbørlig skade» defineres henviser han til Kystverket. På Kystverkets hjemmesider er det lite å hente med hensyn til konsekvenser for levende liv, se side 13 hvor dette omhandles: Konsekvensutredning for utdyping av farled i indre Oslofjord fra Drøbak til Oslo havn. Her forklares det at habitat for fisk og bunnorganismer vil bli ødelagt og reetablert, men intet sies om overvåkingen og kontrollen. Når overvåkingen er visuell frykter vi at den foregår fra et punkt over vannoverflaten hvor oversikten over bunnen er lik null. 

Forutsetninger er brutt

Are Dammann og Elin Leer-Salvesen er kjent for nesoddingene for sitt mangeårige miljøengasjement og rundige arbeide
Are Dammann og Elin Leer-Salvesen er kjent for nesoddingene for sitt mangeårige miljøengasjement og grundige arbeide.

Forutsetningen for sprengingen var at det ikke skulle sprenges i gyteområder i gytetiden for torsk og heller ikke i hekkesesongen. Gytetiden for den stedegne torsken i indre Oslofjord er februar – april og det gytes i hele indre Oslofjord. Are Dammann og Elin Leer-Salvesen er kjent for nesoddingene for sitt mangeårige miljøengasjement og grundige arbeide. De sørget nå også for å invitere Nesoddposten til å skrive om arbeidet med fjordleden. Are Dammann frykter at sprengningen innebærer ubotelig skade. Han forteller at noe fisk flyter opp, slik som den han fant ved Hovedøya 20. februar etter sprengning. Dammann utreder videre at når svømmeblæren til fisken blir ødelagt vil fisken enten synke ned til bunnen eller drive med strømmen. Gjeller blir fort ødelagt ved påkjenninger. Sprengning kan være en slik påkjenning ved at det skapes trykkbølger i vannet. Fiskens gjeller skades og den kan møte en lidelsesfull død så lenge som to uker etter påkjenningen.

Fylkesmannen vil undersøke dumpingen ved Spro

19. februar publiserte ABC Nyheter en video som dokumenterer tilstanden på dumpingstedet ved Spro på Nesodden. Der kan vi lese at «Alt marint liv er dødt». Dette fortelles av dykker Vidar Aas til ABC Nyheter, rett etter å ha kommet opp av vannet.

Nesodden ble presset, lar Kystverket dumpe – video avslører ulovlige masser

Forutsetningen for tillatelse til dumpingen var at det bare skulle dumpes rene stenmasser fri for løsmasser og at dumpingen skulle foregå innenfor et begrenset område. Som videoen tydelig viser, er stenmassene dekket av et lag med finkornede løsmasser. Det er mest nærliggende å tro at løsmassene fulgte med i de dumpende masser. Både dykkere og andre hevder at masser fra sprengningene i Oslofjorden er dumpet utenfor tillatt område på Spro. Arne Hedén hos FOA forteller at «det skal sjekkes ved første anledning» om massene er dumpet innenfor tillatt område på Spro.

Mangelfull dokumentasjon

Are Dammann og Elin Leer-Salvesen har igjen arbeidet utrettelig for å begrense myndigheters og politikeres miljøneglisjeringer. Are Dammann var den som oppdaget Kystverkets konsekvensutredning på hjemmesidene deres før jul, og Nesoddens egne miljøvaktmestere startet opplysningsarbeidet. De forteller at det er store mangler i sakens dokumentasjon. To konsekvensutredninger er ikke sendt videre, verken til Nesodden kommune eller Fylkesmannen. Planprogrammet er basert på en foreldet rapport fra NGI som ikke holder mål. Nyere rapporter (bl.a. Rambøll/ NIVA) viser at utdypingsområdene inneholder svært høye konsentrasjoner av miljøgifter og at sprengning kan få alvorlige konsekvenser for miljøet i fjorden. 

Demonstranter for miljø

Initiativtaker til demonstrasjonen tirsdag var Neptune network: http://neptunenetwork.org/om/ som holdt en fredelig demonstrasjon for, i følge Neptune network, å oppfordre Fylkesmannen i Oslo til å stanse Kystverkets skandaløse sprengningsprosjekt for å få større cruiseskip og flere tankskip inn den smale og sårbare Oslofjorden. Det sprenges nå for fullt midt i gytetiden, i sterkt forurensede områder med hemmeligholdte sprengladninger. Det dumpes for fullt på Spro ved Fagerstrand hvor forurensede sedimenter følger med og hvor de ikke holder seg innenfor lovlig område. En svært viktig bukt for fisk og fauna er ødelagt. Et førtitalls personer møtte opp og blant dem flere som kjenner fjorden godt og som har den som arbeidsplass, både under og over vannflata. Og saken engasjerer, Are Hedén fikk applaus da han slapp nyheten om midlertidig stans.

For Nesoddposten framstår det som uforståelig at det ikke er Risiko- og sårbarhetsanalyser for levende liv og at ikke retningslinjene for arbeidet tar hensyn til det levende livet i fjorden vår. Pål Moe, nesodding som kjenner fjorden som sin egen lomme, observerer hva som skjer. Moe forteller at det er forsmedelig at myndigheter og politikere setter i gang et så stort prosjekt og ikke lytter til fiskere, marinbiologer og til folk som kan sprengning. Det er typisk når staten er involvert, hevder han, da blir de alle kompiser. Og Miljødirektoratet som burde bry seg om miljøet alene, skal nå også vurdere industri og pengegaloppen, da får vi sånn som Førdefjorden og sånt som dette prosjektet i indre Oslofjord.

Fiskeridirektoratet frarådet sprengningsarbeid

Vi så akkurat de samme mekanismene tre i kraft under det såkalte Ren Oslofjord-prosjektet med gravemudring av havbunnen og dumping av miljøavfall med splittlekter. Nå gjelder det kystleden fra Drøbak til Rådhusbrygga i Oslo. Og hele Nesoddens fjordhage. Men endelig ser det ut til at Fylkesmannen har fått kalde føtter. Etter å ha spurt Fiskeridirektoratet 23. februar om gyteområder, er Fiskeridirektoratet raske med å svare. I brev av 25. februar til Fylkesmannen konkluderer Fiskeridirektoratet med at «Kysttorskbestanden er på et historisk lavmål og vi forventer en føre-var-tilnærming i det videre arbeidet. Fiskeridirektoratet region Sør har tidligere frarådet sprengningsarbeid i gyteperioden for torsk, og presiserer at vår fraråding gjelder for hele området.»

Svar brev fra Fiskeridirektoratet.

Fiskeridirektoratet har altså tidligere frarådet sprengningsarbeid i hele området, allikevel har det foregått full sprengningaktivitet i hele februar – gytetid. Ubotelige skader har skjedd med torskebestanden, og silda vil også lide. Vår lokale kjentmann Pål Moe kjenner sildas gyteområder og det er flere steder den gyter langs Nesoddlandet. Dette er et prosjekt helt ute av kontroll. Nå må det tas grep før flere fatale sprengladninger tennes og øver ytterligere ødeleggelser.

Linker:

Kystverket: http://www.kystverket.no/Maritim-infrastruktur/Utbygging-av-fiskerihavner-og-farleder/Farled-Oslofjorden/

LES:  Dammann/Leer-Salvesens notat.

Se også tidligere artikler i Nesoddposten:

http://www.nesoddposten.no/ro-ro-til-fiskeskjaer/#more-5674

Nesoddposten om Dammann/Leer-Salvesens notat:

http://www.nesoddposten.no/skadelig-prosjekt-i-fjorden/

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: