Du er her
Hjem > Forsiden > Når byråkrater omfavner og rundkysser seg selv og hverandre.

Når byråkrater omfavner og rundkysser seg selv og hverandre.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Nettavisen Nesoddposten.no publiserte den 19. februar 2016 en gjengivelse av et brev, en ”påklage”, sendt den 30. mai 2015 til Kommunal- og moderniserings- departementet, det vil si for ca. tre kvart år siden. Avsender var Grasrot-opposisjonen på Nesodden. Påklagen var undertegnet av 3 likeverdige personer.
Etter tre kvart år har avsender til tross for telefonisk purring for tre måneder siden, ennå ikke mottatt svar fra departementet. Som grunn for den usedvanlig lange behandlingstiden ble det ved purringen opplyst ”stort arbeidspress”. Til sammenligning kan nevnes at for prosederende jurister i mellom regner man normalt en svarfrist på 3 uker. Nå er det alminnelig kjent at mangelen på effektivitet innenfor det offentlige gjør den slags uoverkommelig.

Nylig fant en av påklagens undertegnere, Reidar Gunder, i sin postkasse en konvolutt fra Kommunal- og moderniserings departementet, håndskrevet påført hans navn og adresse. I konvolutten lå uten følgeskriv et brev påtrykket ”kopi” fra en avdelingsdirektør i departementet til en underdirektør hos fylkesmannen. Brevet var datert 05.02.2016, følgelig helt ferskt. En bemerkelsesverdig uortodoks kommunikasjon. Gunder takker for informasjonen.
Brevet viser til oversendelse av ”klage på avvisning av klage” fra fylkesmannen den 13. juni 2015. Sitat: ”På bakgrunn av klagen har fylkesmannen vurdert saken på nytt, men ikke funnet grunnlag for å endre tidligere avgjørelse”.

Kort innskutt er å si at påklagerne har verken anmodet om eller ønsket en ny vurdering fra Fylkesmannen, som har vist seg å være part i saken og følgelig inhabil!! Det vil si uskikket til å bedømme om vår klage skal tas til følge eller ikke. Neglisjeringen av habiliteten plasserer Fylkesmannen som aktør i samfunnet vårt! Vår påklage var rettet til departementet, som ble oppgitt å være neste klageinstans. At den skulle sendes via Fylkesmannen var bare en teknisk formalitet. Ikke et ord i retning av at dette var et finurlig dobbeltspill. Hva forteller dette også om departementet? Og om samfunnssituasjonen vår? Rettssikkerheten? Men videre i brevet: ”Etter forvaltningsloven § 34 skal en klage avvises dersom vilkårene for å behandle saken som klagesak, ikke foreligger”.

Forvaltningsloven er ikke anvendbar i vårt tilfelle, bortsett fra at et hvert departement, offentlig etat eller instans, er ved lov pålagt å forvalte sine tildelte oppgaver på en seriøs og ansvarsbevisst måte, med lik trykk på så vel ansvar som bevisst. Men i vår sammenheng er forvaltningsloven en underordnet lov. Den trumfer ikke Grunnloven, som vi forholder oss til.

Men så kommer det: ”Spørsmålet om kommunen skal foreta vintervedlikehold av en privat vei må avgjøres ut fra et privatrettslig grunnlag, det er således ikke snakk om offentlig myndighet”.
Nei vel, når det ikke er snakk om; hvorfor skriver da Fylkesmannen i det vide og brede om forvaltningsloven i avvisningsbrevet? Jo, fordi Fylkesmannen er på vill flukt for å gjemme seg bak den loven. Han er, for å si det folkelig, blitt tatt på fersken med buksene nede. Men hvem skulle vel ha tenkt seg at det står like elendig til med leseferdigheten på direktørnivå i departementet som hos Fylkesmannen? Så vel klagen som påklagen ligger ute på nett hos Nesoddposten.no, slik at hvem som helst kan gå inn og forvisse seg om innholdet.

Vi i Grasrotopposisjonen har ikke klaget inn brøytekranglen fordi den saken er avgjort for flere 10-år tilbake ved bestemmelsene i rettskraftige Veglova. Det er Fylkesmannen som i sin ubehjelpelighet kløner og kompromitterer situasjonen til det verre for seg gjennom den type panikk manøver. Dermed demonstrerer han i alles påsyn at han, foruten å være inhabil, ikke er voksen for oppgaven han forvalter. For den vanlige nordmann, som ikke er spesielt lovkyndig, blir han et rettssikkerhetsproblem.

Tilbake til brevkopien der vi leser at ”Departementets ledelse er enig med fylkesmannen….” Hvilket signal sender dette? Selvfølgelig at med like elendig leseferdighet på begge hold, reduseres den alminnelige rettssikkerhet ytterligere. Hvor utbredt innenfor det offentlige er dette? Snakker vi her om et omfattende samfunnsproblem? Definitivt alvorlig.

Kan det undre noen at effektiviteten innenfor det offentlige er laber med så mye sand i maskineriet? Vi må ikke glemme departementets konklusjon: ”Klagen tas dermed ikke til følge? Fylkesmannens vedtak av 15. mai 2015 om å avvise klagen fra Reidar Gunder opprettholdes. Departementets vedtak er endelig og kan ikke påklages, jf. Forvaltningslovens § 28 tredje ledd”.

Sørgelig at departementet etter tre kvart år ikke evner å avslutte formelt korrekt. Det hjelper ikke at småpaver konspirerer og korresponderer seg i mellom. Står de ikke løpet ut, foreligger heller ingen avvisning. Og Grasrotopposisjonen på Nesodden ved 3 likeverdige underskrivere kommer de ikke utenom, enten de liker det eller ikke. For øvrig mistolker konspiratørene rekkevidden av sin makt. I følge Forfatningen vår har vi fortsatt maktfordeling i Norge, fordelt mellom tre sideordnede og innbyrdes uavhengige instanser, henholdsvis den lovgivende makt (Stortinget), den utøvende makt (Kongen v/Regjeringen) og den dømmende makt (Høyesterett). Over dem alle troner Forfatningen, Grunnloven. Under Stortinget sorterer sekretariatet og etatene (departementene og fylkesmennene). Når begynte halen å logre med hunden?

Det er en gammel erkjennelse at hovmot står for fall. Den som sår vind, høster storm! Takk for oppmerksomheten.

Reidar Gunder

 

http://www.nesoddposten.no/har-nesodden-kommune-og-fylkesmannen-forbrudt-seg-mot-grunnloven/

http://www.nesoddposten.no/har-nesodden-kommune-og-fylkesmannen-forbrudt-seg-mot-grunnloven-del-2-paklage-til-kommunal-og-moderniseringsdepartementet/

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: