Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Vern av Søndre Steilsand må behandles før 10. april.

Vern av Søndre Steilsand må behandles før 10. april.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Fylkesmannen har satt høringsfrist til 10. april. Kommunen rekker ikke å behandle søknaden innen fristen. Kystverket har søkt om å sprenge Søndre Steilsand og Tangenflua. Pål Moe påviser at det vil være en unødvendig fjerning av nødvendig grunne. Arbeid med farleden kan true viktig område for nesoddinger. Å fjerne Søndre Steilsand kan være ødeleggende både for livet i fjorden og for fritidsaktiviteter ved Steilene.

Tidligere fisker som kjenner indre Oslofjord bedre enn de fleste har i brev til Ordfører Sandberg den 7. mars bedt om vern av Steilsand. Han skriver at «Steilsand har i seg selv direkte stor betydning for rekreasjonsverdier, fisk, fugleliv og pattedyr på og rundt Steilene.»

Søndre Steilsand

Pål Moe påviser at Søndre Steilsand ligger utenfor den nye leia for skipstrafikken. Det er ikke nødvendig å fjerne grunna for framkommeligheten og farleden sin skyld. Søndre Steilsand ligger sydvest for Fyrsteila, rett vest for Ellingstadåsen. Grunna er en del av et større rekreasjonsområde som er viktig for fiskere og for friluftsliv. Pål Moe påviser at det rundt Steilsand er gode og viktige fiskeplasser både for yrkesfiskere og for rekreasjonsfiskere. Med sitt gode kjennskap til fjorden kan han også fortelle at viktige gyteplasser ligger vest og sydvest for Søndre Steilsand og at grunne 23 er biotop for store mengder blåskjell og oskjell grunnet perfekt dybde. Dette er skjell som bidrar til rensing av fjorden. Ved en eventuell sprengning vil det muligens blir for dypt for ny etablering av disse viktige artene.

Steilene uten Steilsand kan gi negative virkninger for rekreasjonsaktiviteter.

En studie av kartet viser at Søndre Steilsand er en buffer mot kystleia og hindrer at store båter går nærme land. Grunna forebygger en del av de store bølgene. Ved fjerning av Søndre Steilsand vil det kunne skapes større svell i sundet mellom Storsteila og Persteila.

Nesodden Seilforening har båthavn og fritidsaktiviteter på Persteila som blir berørt av tiltaket. Seilforeningen arrangerer regattaer og området brukes til trening.  Området kalles Lunkeflua og ligger i le av Søndre Steilsand og derfor fungerer grunna som le mot bølger fra nordgående båter og dønninger. Pål Moe anfører at hvis Søndre Steilsand fjernes ved sprengning vil farleden kunne komme nærmere land. Hvis de store båtene kommer nærmere land enn de gjør i dag vil aktivitetene på Steilene bli ytterligere forstyrret. Store båter, spesielt med høy fart, er allerede et problem i dag.

Nesoddposten slo av en hyggelig prat med Tormod S. Petersen, nestleder i Nesodden Selforening. Seilforeningen holder til på Persteila med eget klubbhus og de drifter blant annet en båthavn og driver aktivteter for alle aldersgrupper, men særlig mye for barn og ungdom som skal lære seg seiling og båthåndtering. Vi spør Tormod:

– Hva med slike bølger når det er regattaer eller aktiviteter med barn og unge i nybegynnerjoller mm?

– Vi lever med disse bølgene i dag, men dersom fergetrafikken rykker nærmere gjennom at Søndre Steilesand forsvinner, må jo både trening og regattabaner trekkes nærmere land.

– Hvor mange benytter seg av seilforeningens opplæringstibud i løpet av sommeren, Tormod?

– Tar vi med joller, seilbrett og «storbåt», er nok rundt 100 seilere under kontinuerlig opplæring. I tillegg arrangerer Seilforeningen flere regattaer, bl.a. Norgesmesterskap med rundt 100 jolleseilere sist sommer, og Nesodden Høstcup med ca 50 kjølbåter (Storbåt).

Kystverkets søknad grunne 23 – Søndre Steilsand.

Kystverket søkte i februar om å sprenge bort grunne 23 – Søndre Steilsand. Høringsinstans på Nesodden er Nesodden kommune og høringsfristen er av Fylkesmannen satt til 10. april 2016. Ingen organisasjoner på Nesodden står på Fylkesmannens adresseliste. Se: https://www.fylkesmannen.no/Documents/Dokument%20FMOA/Milj%C3%B8%20og%20klima/H%C3%B8ringer/Indre%20Oslofjord%20-%20h%C3%B8ringsbrev.pdf

Hva vil skje med søknaden?

Pål Moe har ikke fått svar fra ordfører på sin henvendelse om vern av S. Steilsand. Nesoddposten forespurte ordfører Sandberg, men har heller ikke fått svar. Ordfører fikk to spørsmål: 1) Om  det vil være aktuelt å bevare Søndre Steilsand? og 2)Hva vil skje med søknaden? En telefon til planavdelingens miljørådgiver opplyser om hva som vil skje med søknaden. Søknaden skal behandles politisk og vil bli lagt fram for Teknikk- og Planutvalget, muligens i aprilmøtet, men mest sannsynlig i mai. Lengden på høringstiden på Nesodden avhenger av hvem som er hørt tidligere. Miljørådgiver informerer at det er viktig at Nesodden passer på at alle som er aktuelle høringsinstanser involveres. Etter lesning av Fylkesmannens brev vet vi at det bare er Nesodden kommune som er informert på halvøya.

Forsvarlig behandling av søknaden krever utsatt høringsfrist.

Som vi ser vil den korte behandlingstiden Fylkesmannen har satt, gi så kort behandingstid at politikerne ikke rekker å få saken på bordet. Politikerne mangler i tillegg kartlegging av det marine livet i våre sjøområder. Leder for Kultur- og Miljøutvalget, forteller tidligere på e-post at kysten og det marine liv langs Nesoddkysten ikke er kartlagt tidligere. Det mangler derfor som grunnlag i komunens arbeid med plan for klima og biologisk mangfold (KOB planen). Det innebærer at det må kartelegges umiddelbart og legges inn som en viktig del av det biologiske mangfold i den nye helhetlige KOB planen. Leder Maria Fuglevaag Warsinska-Varsi uttaler at «Det er meget beklagelig at det ikke har skjedd før for da vi hadde stått sterkere i Sprengningsaken- nå vet vi ikke hva som har gått tapt av marint liv.» Hun oppfordrer alle til å komme med innspill til høringsrunden om KOB planen – se link med høringsfrist tid. i april. og vedlegg: https://www.nesodden.kommune.no/horinger/horing-av-planprogram-for-plan-for-klima-og-biologisk-mangfold.181478.aspx

Kystverket søker sent og kommunen rekker ikke å behandle innen fristen.

På denne måten  ligger det an til nye hastebehandlinger hvis ingen tar grep. Det gjenstår å se hva kommunen og ansvarlige politikere vil gjøre med dette. Ordfører har ikke besvart henvendelsen. Berørte instanser på Nesodden har ikke fått informasjonen de trenger og vet ikke hva søknaden gjelder. Ingen utredninger er gjort. Nesoddposten vil forfølge saksgangen og behandlingen videre.

Inger Johanne Norberg

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: