Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Rapportene om kommunesammenslåing: Ordføreren pynter bruden

Rapportene om kommunesammenslåing: Ordføreren pynter bruden

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Av Christian Hintze Holm og Geir Christensen

Om kort tid skal kommunestyret fatte et vedtak som blir det viktigste for Nesodden for svært mange år framover – om Nesodden skal opprettholdes som selvstendig kommune, eller slås sammen med Oslo eller Follo-kommuner.

I denne saken, der alle er tjent med en konstruktiv meningsutveksling i befolkningen og mellom oss folkevalgte, har ordføreren nå skapt en helt unødig motsetning. I siste kommunestyremøte fikk hun trumfet gjennom at befolkningen skal presenteres for et faktagrunnlag som har klare skjevheter i retning av sammenslåing.

– Rapportene kan ikke endres, påsto ordføreren. Hvor har hun det fra? Hvorfor var det ikke mulig å justere dem slik at alle kunne stå bak?

Objektive faktautredninger?

Det er laget tre slike faktautredninger – en om Nesodden og sammenslåing generelt, én om sammenslåing med Oslo og én om sammenslåing med Ås og Frogn. Disse er gjennomgått i kommunestyrets styringsgruppe for kommunereformen, der alle partiene er med. De to siste rapportene hadde en del klare skjevheter og dels feil som styringsgruppa gikk gjennom, for å få et mest mulig objektivt og helhetlig faktagrunnlag. Styringsgruppa ble enig på tvers om alle endringene. Dermed kunne alle partiene felles stå bak faktagrunnlaget.

Ordførerens kupp

Men slik ville ikke ordføreren ha det. Uten varsel tok hun opp i kommunestyret at rapportene i stedet skulle brukes slik de var – med feilene og skjevhetene. Kommunestyret hadde ingen mulighet for å sette seg inn i saken, ettersom utredningene ikke sto på dagsorden. Kommunestyret hadde ikke sett dem, og kjente ikke til behandlingen i styringsgruppa. Slik fikk ordføreren flertallet med seg – FrP, MDG, Høyre, Ap, KrF og Venstre.

Dermed blir rapportene sendt ut til befolkningen med klare skjevheter – som at det gjennomgående gis mer plass til argumenter for sammenslåing enn mot, at argumenter for sammenslåing presenteres uten begrunnelser, at det bygges på feilaktige premisser for framtidig styring av en sammenslått kommune – og så videre. Vi understreker at dette var skjevheter det var tverrpolitisk enighet om å justere, slik at det ikke skulle oppstå diskusjon om dem.

En unødvendig konflikt

Vi kan bare spekulere på årsaken til at ordføreren vil sende ut rapporter som har klare skjevheter i retning av sammenslåing, der viktige konsekvenser blir bagatellisert eller underslått. Det var totalt unødvendig, ettersom alle partiene var blitt enige på tvers om mest mulig nøytrale fakta. Det ville vært en styrke for diskusjonen i befolkningen om vi kunne opprettholdt enigheten om premissene og problemstillingene, og det burde være en selvsagt oppgave for ordføreren som kommunestyrets leder å sørge for det. Nå får vi en helt unødvendig tvil om man kan stole på faktagrunnlaget.

Plassen tillater ikke å gå i dybden, men vi vil gi noen helt sentrale eksempler:

Nesodden som bydel?

Oslo-utredningen legger til grunn at Nesodden blir egen bydel. Denne forutsetningen er ikke reell – i beste fall svært uviss. Bystyret i Oslo, der Nesodden kanskje får én eller to representanter, har all makt med hensyn til antall bydeler og deres rolle. Bydelenes gjennomsnittsstørrelse er nå ca. 45 000 innbyggere, og til tross for stor folkevekst er antall bydeler redusert fra 25 til 15.

Nesodden som mindretall i en sammenslått kommune

I begge rapportene heter det at «Nesodden får en mindre andel av representanter i nytt felles kommunestyre.» Det er å pynte på realitetene, for å si det forsiktig. Nesoddens befolkning vil utgjøre 2,8 prosent av Oslo. Størrelsesmessig tilsier det én til to av 59 representanter. Ved sammenslåing med Ås og Frogn vil Nesodden utgjøre om lag en tredel. Ettersom Ås forventes å vokse sterkt, vil andelen raskt minke.

Konsekvenser for grøntområder og bomiljøer

Videre heter det at vi vil få «mindre politisk innflytelse over arealene i nåværende Nesodden kommune» – samtidig som vi får mer innflytelse på Oslos (!). Det er så upresist at realitetene blir tildekket. Beslutningene om Nesoddens arealer vil bli tatt i Oslos rådhus eller i Ås. Oslo har stor tomtemangel og strenge markagrenser. Vi må forvente forsterket sovebyutvikling med nedbygging av grøntområder – som ikke har samme beskyttelse som grøntområdene i Oslo. I ethvert slikt spørsmål vil Nesoddens interesser være i mindretall, både i Oslo og i en Follo-kommune. Og nesoddingenes innflytelse på arealbruken i Oslo blir naturligvis minimal.

Tap av arbeidsplasser

Sammenslåing vil gi «risiko for tap av arbeidsplasser»: Enda en bagatellisering. Flytting av kommuneadministrasjonen vekk fra Nesodden, og over tid med stor sannsynlighet også en rekke av tjenestene, vil bety at mellom hundre og to hundre arbeidsplasser flyttes til Ås eller Oslo. Og hvilken interesse vil Ås/Oslo rådhus ha for næringsutvikling på Nesodden? Slike spørsmål er ikke berørt i rapportene.

Sammenslåing gir «risiko for sentralisering av tjenester», sier rapportene forsiktig. De fleste vil vel forstå at det vil dreie seg om langt mer enn «risiko»

Større lik bedre?

Flere tjenester krever større fagmiljøer framover, påstår rapportene – og ramser opp skole, barnehage, pleie og omsorg. Uten begrunnelse settes det likhetstegn mellom større miljøer og kompetanse. Men dette er store og brede tjenester der en stor og voksende kommune som Nesodden både har solid kompetanse i dag og gode muligheter for å utvikle denne ytterligere i årene framover.

Sentralisering

Sammenslåing gir «risiko for sentralisering av tjenester», sier rapportene forsiktig. De fleste vil vel forstå at det vil dreie seg om langt mer enn «risiko». Også her vil rådhuset i Oslo eller på Ås bestemme. Hvor vil pp-tjenester, helsetjenester, byggesaksbehandling, bibliotek og omsorgsboliger bli lokalisert? Hvor stor vil interessen være for å utvikle det lokale kulturtilbudet? Vil det være interesse for tilbud i grendelagene på Nesodden? Vil en storkommune opprettholde lokalskolene på Nesodden?

Dette er noen eksempler. Vi ønsker ikke utredninger som svartmaler sammenslåing. Men vi beklager at disse ellers gode rapportene dessverre farges av byråkratiets hang til å oppfatte større som likebetydende med bedre.

Ikke mulig å endre?

– Rapportene kan ikke endres, påsto ordføreren. Hvor har hun det fra? Hvorfor var det ikke mulig å justere dem slik at alle kunne stå bak? Dette er da ikke steintavlene som Moses hentet ned fra berget?

I mangel av en bedre forklaring ser vi dette i sammenheng med ordførerens, Aps og Høyres påfallende og langvarige taushet om de vil si ja eller nei til Nesodden som selvstendig kommune.


Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: