Du er her
Hjem > Aktuelt > Statens vegvesen: Tilbakeskritt for båttilbudet og miljøet.

Statens vegvesen: Tilbakeskritt for båttilbudet og miljøet.

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Statens Vegvesen (Sv) med mulighetsscenario som bremser utviklingen av framtidas båttrafikk og øker biltrafikken til Nesodden. Er det mulig? Studiet baseres på generelle prognoser og unnlater å se på muligheter for styrt samfunnsutvikling.

Det er med stigende forundring og vantro vi leser Statens vegvesen Region øst (SvRø) mulighetsstudie med hensyn til ny innfartsvei til Tusse og dermed til Nesodden. Tusse er området ved bilopphuggeren ved avkjørselen til Havsjødalen. Både dagløsning med vei og tunnelløsning er beskrevet, den første med kostnad på rundt 550.000.000 kroner mot tunnel til rundt en milliard pluss inntil 40 %. Vegvesenet beskriver tunnelalternativet som det beste med hensyn til måloppnåelse. Tunnel har langt færre negative konsekvenser for natur og miljø. Mulighetsstudiet ble lagt fra i april i fjor som en oppfølger av Frogns kommunedelplan for Fv. 156 Bråtan – Tusse. Fra Tusse vil adkomstveien til Nesodden fortsette nordover langs dagens Fv. 156.

Mulighetsstudie uten helhetlig styring

Nesodden kommune har ingen plan for vegløsninger på Nesodden, verken sett i sammenheng med framtidas innbyggertall, båttrafikk langs Nesoddlandet eller med hovedbåtsamabandet fra Nesoddtangen. Det dokumenteres ikke hvor SvRø har grunnlaget for sitt Mulighetsstudie fra. Studiet baserer seg blant annet på ÅDT-prognose i gjennomført trafikkanalyse. ÅDT – Årlig Døgn Trafikk betyr snitt av trafikkmengden. Ny veg dimensjoneres for trafikkmengde på 11.100 i ÅDT som er beregnet trafikkmengde i 2038. Dagens trafikkmengde er på 6000 ÅDT nord for Tusse. SvRø legger dermed opp til nesten en fordobling av trafikkmengden. Det foreligger innen henvisninger til økt innbyggerantall på Nesodden i en slik skala. SvRø legger samtidig til grunn en økt mengde arbeidsplasser på Nesodden slik at en lavere andel av befolkningen vil være dagpendlere sammenlignet med i dag. Økningen i biltrafikk begrunnes bare med at grensen for å ta båt vil flytte seg lenger nord på Nesoddlandet. SvRø legger til grunn beregninger som ikke tar hensyn til at Nesodden er ei halvøy hvor det er mulig å bo og arbeide. Hvor det er mulig å føre mer over på båt med god tilrettelgging av båttrafikken. Og hvor det er mulig å unngå trafikkøkning.

Eller vet SvRø noe vi på Nesodden ikke vet? Planlegges det for at Nesodden blir en soveby til storOslo med stor befolkningsøkning? Eller planlegges det gjennomfartsåre for de som bor i sør og skal over Nesoddtangen til Lysaker – Oslo? Dagens krav til veistandard krever en vei som er dobbelt så bred som dagens Fv. 156, 12 meter i realiteten bare til vei. I tillegg kommer forbikjøringsfelt. Det kommer til å bli lagt en del dyrket mark under asfalt og en del boliger vil få trafikken svært nær husveggen.

SvRø sin mulighetsstudie stikk i strid med overordnede mål

SvRø’s mulighetsstudie trosser de overordnede mål i Stortingets klimaforlik, Nasjonal transportplan (NTP) og Samferdeselsplanen for Akershus. Både NTP og fylkeskommunal samferdselsplan har som overordnet mål at framtidig persontransportvekst i byområder skal tas med kollektiv, sykkel og gangtrafikk. Til tross for dette la SvRø i fjor fram en studie som kalkulerer med at konkurransevilkårene for båten blir dårligere sammenlignet med bil fordi ny innfartsvei vil gi bilen stor tidsbesparelse. Vegvesenet regner med at veksten i persontrafikk vil komme på personbil som følge av at flere velger å bruke bilen for å spare tid.

For reisende fra Nesoddden som skal oppsøke offentlige kontorer i blant annet Ski, vil det være en vesentlig forbedring med hensyn til tidsbruk hvis du har bil. Men ikke alle har bil. Spørsmålet er om kollektivtrafikken kan styrkes slik at det blir lettere og raskere å komme til Ski for de som ikke innehar bil. Vegvesenet selv skriver i sin studie at det er tvilsomt om kollektivtrafikken vil øke. De mener flere vil ta bil som følge av en bedre og raskere kjørevei. Når flere tar bil vil trafikkgrunnlaget for buss bli mindre. Trafikale vurderinger viser at grensen for bruken av båten vil flytte seg nordover Nesoddlandet.

Det må tas stilling til denne målkonflikten i videre beslutningsprosess. Da er det viktig at politikere og innbyggere på Nesodden kjenner sin besøkelsestid. Før noen andre tar beslutninger over hodene våre.

Konsekvenser for naturopplevelse og friluftsliv

Vegvesenet selv skriver at «Alternativ med veg i dagen kan få store negative konsekvenser for nærmiljø og friluftsliv i området.» Vegalternativ i dagen skisseres med store skjæringer og/eller fyllinger på begge sider av rv. 23 og ved påkjøringen for fv. 156 ved Tusse. Vegvesenet beskriver selv omfanget av alternativet som negativt og svært forringende for landskapet for området ved Tusse. Når det gjelder fredede kulturminner og dyrket mark vil det bli behov for dispensasjon og området er ikke ferdig undersøkt arkeologisk.

Vegvesenets mulighetsstudie framstår som særdeles uklok.

LES Vegvesenets mulighetsstudie i pdf

Inger Johanne Norberg

 

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: