Du er her
Hjem > Leserinnlegg > INNBYGGERE KREVER INNSYN

INNBYGGERE KREVER INNSYN

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Innsynsbegjæring til Kystverket:

I henhold til offentlighetsloven, begjærer vi herved innsyn i all korrespondanse til og fra, brev, mail, dokumenter og rapporter, – mellom Kystverket og de følgende instanser: Fylkesmannen i Oslo og Akershus, Oslo Havn KF, og Nesodden Kommune, foregått etter 10.2.2016,- som direkte eller indirekte vedrører forhold i tilknytning til prosjektet med utbedring av farleden i Indre Oslofjord.

Vi ber om raskt svar, innen 1-3 dager jfr. offentlighetslovens §9 første ledd,

http://www.lovdata.no/all/tl-19700619-069-0.html#9

og veileder til offentlighetsloven pkt. 8.3

http://www.regjeringen.no/upload/kilde/jd/bro/2003/0001/ddd/pdfv/191808-ombr_lov_om_off%E9.pdf

Dersom ikke tilfredsstillende svar er mottatt innen 3 dager ber vi om begrunnelse for dette. Etter 8 dager, vil saken klages inn til Sivilombudsmannen

Vi ber også omI medhold av miljøinformasjonsloven at Kystverket oppgir følgende opplysninger om sprengningen til ny farled i Indre Oslofjord:

–          Hvor store sprengladninger er brukt ved hver sprengning i farledprosjektet etter 10.2.2016

–          Hvor store ladninger er planlagt for de resterende grunnene.

–          Hvor lang avstand har det vært mellom hullene for hver enkelt sprengning?

–     Vi ber om å få oppgitt datoer og klokkeslett for hver sprengning fra starten i oktober.

–      Vi ber om målebrevene for hvor mye som er dumpet på henholdsvis Spro og Kavringen frem til i dag.

–      Vi ber om resultatet av trykkmålingene

–      Vi ber om alle turbiditetsmålinger

–      Vi ber om resultatet av alle vannprøver

–      Vi ber om resultatet av alle prøver av miljøgiftinnhold i slammet.

–      Vi ber om oversikt over død fisk og døde sjødyr. Dato, klokkeslett og sted.

–      Vi ber om oversikt for alle grunnene over når og hvor det er avfyrt skremmesalver i forkant av sprengning.

Begrunnelse: Den etterspurte informasjonen er viktig for at politikere og befolkning skal kunne danne seg et helhetlig bilde av prosjektets konsekvenser for miljøet både på kort og lang sikt. Dette er viktig for å skaffe lærdom og bedre beslutningsgrunnlag ved senere inngrep i Indre Oslofjord.

Den informasjonen som forelå da prosjektet startet var svært mangelfull. Det var viktige dokumenter som beslutningstakerne ikke fikk og opplysninger om sprengladninger ble holdt hemmelig. Det er også  gjort kjent at man hoppet over reguleringsplaner og at Kystverket truet Fylkesmannen og Nesodden kommune med økonomiske sanksjoner dersom prosjektet ble stanset eller forsinket.

Alt dette har hos mange skapt tvil om prosjektets styring og i hvilken grad demokratiske spilleregler og miljøet blir tatt hensyn til.

Dersom Kystverket mener noe av den etterspurte informasjonen ikke kan offentliggjøres av «konkurransemessige forhold» ber vi om at dette utdypes med de bakenforliggende årsakene til at opplysningene ikke kan offentliggjøres, og hva eventuelle konsekvenser ville være dersom informasjonen ble offentliggjort.”

Dersom Miljøinformasjonsloven skal fungere etter sin hensikt må det kreves en svært god begrunnelse for hvorfor denne type informasjon ikke skal offentliggjøres. Om en slik begrunnelse ikke foreligger må informasjonen offentliggjøres.

I medhold av forurensningsloven § 49, ber vi Kystverket sende en oversikt på norsk over hvilke kjemiske stoffer som brukes i forbindelse med boring og sprenging, herunder sprengstoff, og hvor mye som er beregnet lekket ut i sjøen. Vi har mottatt produktdatablad på engelsk, men vi mener det er krav om at dette også skal foreligge på norsk ved arbeider i Norge.

Vi ber om bekreftelse på at mailen er mottatt.

Nesodden. 5.4. 2016

Elin Leer-Salvesen og Are Dammann, Nesodden

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: