Du er her
Hjem > Forsiden > Torbjørn Sætre: den nye vinen i Nesodden Høyre?

Torbjørn Sætre: den nye vinen i Nesodden Høyre?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

  Sagt om Torbjørn: En kunnskapsrik høyreideolog. En ryddig og velmenende fyr som har en god form.

Først avtaler vi  å møtes på Tangenten cafeen, deretter på Signalen restaurant som viser seg å ha stengt på mandager, for så å ende opp på Paviljongen med utsikt over Oslofjorden og Steilene. Et godt valg en slik vakker soldag. Torbjørn som skal videre på møte, bestiller litt mat og jeg en kopp svart kaffe. Og så er vi i gang.

Sagt om Torbjørn: En kunnskapsrik høyreideolog. En ryddig og velmenende fyr som har en god form.
Sagt om Torbjørn: En kunnskapsrik høyreideolog. En ryddig og velmenende fyr som har en god form.

-Jeg er 46 år, sier Torbjørn, – har bodd på Nesodden siden 1998 og er utdannet siviløkonom.  Og var ferdig på Handelshøyskolen i Bergen i 1994. (Her klarer intervjueren å skjule hvor overrasket hun blir. For på en eller annen måte har jeg fått for meg at Torbjørn er sykepleieutdannet. Kan hende fordi han har lav stemme og god form.) 

Torbjørn fortsetter med å fortelle at han har jobbet både i det offentlige og private bl.a i  Finanstilsynet og i forskjellige kontrollfunksjoner i finans og eiendomsforvaltning. Og at han nå arbeider for Aberdeen Asset Management.

På spørsmålene om når hans politiske engasjement startet og hvorfor han valgte Høyre kommer svarene presise og klare:

– Jeg var 16 år da mitt engasjement i Høyre startet, sier han, – var bl.a engasjert i NGS (Norges Gymnasiast- samband) og i Østfold Unge Høyre. I perioden 1987-91 var jeg vara-representant i Hobøl kommunestyre. Etter en lengre pause borte fra politikken meldte interessen seg igjen, hadde da giftet meg og stiftet familie. Jeg engasjerte meg først i en barnehageaksjon her på Nesodden,  og det var nok det som igjen førte meg inn i politikken Når det gjelder ditt spørsmål om hvorfor jeg valgte Høyre så er det fordi partiet har en politikk som sammenfaller godt med mitt eget syn på verden.

Du bruker mye tid på politikk. Hva er det som gir deg energi og glede med å jobbe i det politiske feltet? Og hva det du eventuelt misliker med politikerrollen?

– Energien kommer av at jeg føler at jeg kan gjøre en forskjell. Det som er krevende, er at mye av fritiden brukes på dette engasjementet, tid som kunne vært brukt på familie og andre interesser.

Hvordan er det indre liv i Nesodden Høyre  og er det enighet om de fleste politiske saker?

– Vi er et relativt stort parti og har naturlig nok mange diskusjoner og ulike syn på de saker som diskuteres.

Hvilken type ideologisk liberalist er du?

– Høyre er ikke et liberalistisk parti. Jeg anser meg selv for å være moderat konservativ, på ingen måte en hardbarket ideolog.

Tror du dine politiske menings motstandere er enig i det?

-Det spørs vel hvem du spør, men de fleste vil nok synes det er greit å diskutere med meg. Jeg ønsker ikke å ha en konfronterende stil, at folk skal oppleve meg som en kranglefant. Jeg mener det må være mulig å diskutere i siviliserte former selv om man er uenig. Du bør tro at din motpart i likhet med deg vil det beste for Nesoddens befolkning, men at dere kan værer uenige både om målet og metoden.

Hvordan kan du være så sikker på at den ideologien Høyre representerer er riktig ikke bare for deg, men også for oss andre?

-Man kan ikke være sikker på noe, men jeg har tro på at summen av det Høyre står for vil være bedre for samfunnet som helhet.

Intervjueren tar seg litt kaffe, tenker at hun kunne ønske seg å ha en slik tro på et parti, at det må være en god følelse, men vet samtidig at vi mennesker er svært forskjellige og at det faktisk er bra, og går over til neste spørsmål.

Du er som representant for Høyre meget aktiv på sosiale media.  Det er viktig, men hvor er de andre kommunestyrerepresentantene, varaordføreren og de andre Høyremedlemmene?

-Vi er forskjellige. Noen trives med det, andre ikke. Det at jeg er aktiv, betyr imidlertid ikke at de andre er fraværende.

Her sier intervjueren at hun enkelte ganger har synes litt synd på Torbjørn i hans ensomme Høyredeltakelse på sosiale medier.

-Jeg har både fått og tatt den rollen, sier Torbjørn og så er han ferdig med det spørsmålet.

Hva mener du den ideologiske forskjellen på Høyre og Arbeiderpartiet er her på Nesodden? Hvilke saker?

-Høyre og Arbeiderpartiet har ulikt ideologisk grunnsyn. De er et sosialdemokratisk parti og vi er et konservativt parti. I lokalpolitikken kommer dette klarest til uttrykk i spørsmål om  privat eller offentlig drift av kommunale tjenester, som for eksempel barnehager, og i spørsmålet om eiendomsskatt. På andre områder finner vi lettere felles løsninger. Dette kan gjelde f.eks i utbyggingssaker. Vi er begge store partier som tar et helhetlig ansvar.

Så går vi over til et par saker som har skapt stor og vedvarende debatt på Nesodden siden kommunevalget i 2015. —

Alle plassene på Nesoddtunet fylles nå opp, sier intervjueren,- og det er bra, men hva med de som som deretter trenger en sykehjemsplass? Er du komfortabel med at de eldste og sykeste av oss igjen vil bli sendt ut av kommunen?

– Strategien fremover vil være bygging av bemannede omsorgsboliger. Det er både billigere i drift og gir bedre kvalitet for mange brukere. I kommunestyret nå på onsdag (15.6.2016) vil det bli vedtatt å frigjøre 5 leiligheter som tidligere har vært brukt til boliger for utviklingshemmede. De er nå planlagt brukt som omsorgsboliger for eldre og vil dekke et umiddelbart behov.

-Bra, sier journalisten, – men det hjelper lite når en tenker på hvor stort behovet er. Og hvorfor går ikke Høyre inn for utbygging av et nytt sykehjem? En behøver ikke å være synsk for å si at bygging av de 40 planlagte omsorgsboliger med heldøgnsbemanning ikke vil være tilstrekkelig for å dekke behovet av eldre som vil komme til å trenge en plass.

Utfordringen innen eldreomsorgen løses ikke ved bygging av flere sykehjemsplasser enn vi har i dag. Det er det bred enighet om både faglig og politisk. Kommunen er i gang med planer for bemannede omsorgsboliger både på Skoklefall og på Fjellstrand. Bare der vil antallet boliger kommer over 70. Deretter mener jeg at det bør settes i gang bygging av omsorgsboliger på Fagerstrand. Det langsiktige behovet for omsorgsboliger er anslått til ca 120. Det skal vi klare.

På Nesodden ligger pengebruken i pleie-og omsorgssektoren langt under kommunesnittet. Netto driftsutgifter per innbygger er i kommune-Norge kr. 20.670. Nesodden bruker kr. 11.581. Hva har du å si til det? (Nesodden har 18 372 innbyggere. Av disse er 27.2 % barn og unge,60.6 % voksne og 12.3 % eldre.)

http://www.nesoddpostenno/pengebruken-i-pleie-og-omsorgssktoren-ligger-langt-under-kommune-gjennomsnittet/. Publisert 01.09.2015, kl. 08:13

-De tallene du viser til sier lite om den faktiske pengebruken innen pleie- og omsorg. Hvis du skal sammenligne pengebruken i Nesodden med andre kommuner, må tallene behovskorrigeres. Det vil si at tallene må justeres for demografiske og andre faktorer. Agenda Kaupang rapporten som akkurat er blitt utarbeidet for kommunen viser at behovskorrigerte netto driftsutgifter for Nesodden i 2015 er kr 15.136, mens referansegruppen vår kommunegruppe 7 (med 50 sammenlignbare kommuner) bruker kr 14.348. Årsaken til at vi ligger noe høyere enn referansegruppen, er at vi relativt sett har flere på sykehjem enn i omsorgsboliger.

https://innsyn.e-kommune.no/innsyn_nesodden_politisk/wfdocument.aspx?journalpostid=2016021366&dokid=442627&versjon=1&variant=A&

Høyre har vært med på å kutte i lærertettheten? Det sikreste tiltaket for å skape trygghet, godt læremiljø, bli sett og å motvirke mobbing. Hvordan kan du som representant for Høyre forsvare det?

-Vi har ikke kuttet i skolebudsjettet  med lett hjerte. Utfordringen i 2015 var å finne inndekning i et veldig stramt budsjett. Det fikk konsekvenser for flere sektorer enn skole. Samtidig ønsker jeg å understreke at lærertetthet ikke er den viktigste forutsetningen for kvalitet i skolen. Det finnes mye forskning som viser at det er mange andre faktorer som kommer foran dette.

Du leder plankomiteen til den nye barnehagen som skal bygges på Fjellstrand, Eplehagen. I den sammenheng har Nesoddpostens utsendte følgende  spørsmål: Hvilke størrelse: antall avdelinger, mener du er den beste for en barnehage?

-Jeg ønsker primært en  variert størrelse på barnehagene, men ser at det ofte blir en økonomisk avveining. Når vi bygger en ny barnehage på Fjellstrand må den være stor nok til å dekke behovet i området.

Høyre har i Formannskapet sagt ja til at rådmannen skal sjekke om hver styrer kan ha flere årsverk under seg. Betyr det at Høyre tenker å satse på at en styrer for eksempel skal kunne være leder for  to barnehager.

Der er ett av de spørsmålene vi ønsker utredet.

At en en styrer ikke daglig er tilstede og følger med på hva som foregår og er en integrert del av personalet på den enkelte barnehage, er ikke det pedagogisk uheldig?

-Det gjøres allerede i dag ved noen av kommunens barnehager, og vi opplever at det både praktisk og pedagogisk kan løses på en grei måte. Det passer imidlertid neppe for de større barnehagene.

Hva tenker du om bruken pedagoger contra assistenter?

– Vi har en norm for pedagoger i barnehagene. Jeg ønsker at andelen godkjente pedagoger skal økes, og at flest mulig av assistentene har fagutdannelse.

Tommy Tollefsen, kommunestyre representant for KrF mener voksentettheten i barnehagene bør økes. Hva mener du?

-Det vil bli innført en ny nasjonal bemanningsnorm som innebærer at vi innen 2020 må øke bemanningen i de store småbarnsavdelinger. Det er et viktig tiltak.

Da går vi over til hvordan du synes demokratiet fungerer i Nesodden kommunestyre?

-Arbeidet i kommunestyret funger etter hensikten. Ulike meninger er representert, alle kommer til orde og saker blir debattert. Et område som vi helt sikkert kan bli bedre på, er dialogen med innbyggerne. Her bør vi se etter nye metoder for å sikre at innbyggerne er informert om hva vi jobber med, og at vi er informert om hva innbyggerne er opptatt av.

Ved kommunevalget gikk H inn i formelt samarbeid med Ap og Miljøpartiet De Grønne, og har måttet inngå kompromiss i flere saker. Hva med å skifte strategi. Stå alene, ikke gå inn i noe forpliktende samarbeid med andre partier, ikke behøve  å bryte løfter, og kan hende slippe å gå tilbake med 7%?

-Vi inngår i et forpliktende samarbeid med andre partier fordi vi oppnår resultater. Jeg tror ikke tilbakegangen ved siste valg skyldtes samarbeid med ande partier. Velgerne klarer å se forskjell på løftebrudd og kompromisser. Jeg tror de heller vil se et Høyre som oppnår resultater enn et parti som heiser en ideologisk fane uten å oppnå noe som helst. Ved å inngå samarbeid, mener vi bl.a. at vi sikrer en forsvarlig økonomisk utvikling i kommunen og at vi får en god balanse mellom vekst og vern.

Tror du velgerne i lengden vil godta at partier, som har inngått et formelt samarbeid, bryter de lovnader som er gitt med den begrunnelse at de vil ha makt? Vil godta at politiske partier og deres representanter ikke har samme forhold til  lovnader /det å holde ord, som de forventer at deres medborgere/ velgerne skal ha?

-Jeg er fundamentalt uenig i at det er et likhetstegn mellom at man bryter løfter og at man inngår kompromisser. Politikk handler om å gi og ta. 

Siden Torbjørn ikke er blant de som uttrykker seg i store bokstaver og dette tydeligvis er et spørsmål som berører ham så blir neste spørsmål: Hvordan er ditt forhold til religion?

Jeg anser meg selv for å være troende, men er ingen aktiv kirkegjenger. Jeg har beholdt barnetroen.  

Hvis du fikk bestemme, hva ville da dine tre hovedprioriteringer være?

  1. Sikre et tilstrekkelig antall plasser i eldreomsorgen.
  2. Sørge for at de nye kompetansekravene til lærerne kan oppfylles.
  3. Gjennomføre en økning av bemanning på småbarnsavdelingene til 1 voksen per 3 barn

Og da er vi kommet over til kosespørsmålene: Hva betyr mest for deg?

-Det er uten tvil barn og familie.

Tror du på ”True love”?

– Jeg tror på den store kjærligheten og jeg vet at jeg har funnet den.

Forslag på bok, film og musikk.

-Bøker blir ofte ferielektyre. En bok som passer godt i den sammenhengen er Bill Bryson: «One summer – 1927», en humoristisk og velskrevet bok om alt det som hendte i USA i løpet av sommeren 1927, et begivenhetsrikt og bemerkelsesverdig år.

-Som småbarnsfar blir det helst barnefilmer på kino. En film jeg vil anbefale er ”Sangen fra havet”, en vakker irsk animasjonsfilm med bakgrunn i keltiske sagn.

-Paul Simon er en musiker jeg har fulgt i 35 år. Et uvanlig valg for en 12-åring da jeg hørte ham første gangen. Han er en artist med et bredt musikalsk spekter og han har tekster med et meningsfullt innhold. Jeg går aldri glipp av en konsert når han er i Norge. Jeg ser frem til å oppleve ham neste gang i oktober.

Og så er intervjuet over. Torbjørn tilbyr seg å betale for intervjuerens kaffe og hun kjører ham til møte på Tangenten. 

Gunhild Gjevjon

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: