Du er her
Hjem > Forsiden > Hva gjør vi med kunsten og kulturen?

Hva gjør vi med kunsten og kulturen?

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

Forslaget til ny kulturplan er ute på høring. Den skal fastsette et handlingsprogram for kulturfeltet. Målet er å styrke Nesoddens posisjon som en aktiv og betydningsfull kunst- og kulturkommune.

Ja, hvordan skal vi gjøre det? Les, og tenk over hvor viktig kunst og kultur er for oss alle. Gjennom hele livet.

Forslaget til ny kulturplan ble lagt ut på høring i juni og høringsfristen er 30. september. Alle som vil bidra med sitt syn på planen, kan gjøre det. Men legg merke til de fastsatte kravene i høringsbrevet. Blant annet kan man ikke fremme nye forslag, men må forholde seg til det som står i forslaget.

Sammen skaper vi det gode kulturlivet

I planens forord står det:

«Kunst og kultur har stor betydning i lokalsamfunnet. Kulturlivet skaper samhold mellom innbyggerne og styrker lokal identitet. Kultur kan fremme livskvalitet, helse, fellesskap og inkludering. I et stadig mer flerkulturelt samfunn kan kulturlivet fungere som brobygger. Kunsten taler til oss og berører oss på tvers av språk og kulturer.»

Disse formuleringene peker på hvilken betydning kunst og kultur har for oss alle. Kunst og kultur skal ikke være for avkopling, men for tilkopling. Tilkopling til livet.

Stor spennvidde

Planforslaget er på 39 sider og omfatter blant annet temaene:

 • Kommunens behov, ansvar og mål
 • Kulturarenaer, biblioteket og Tangenten
 • Barn og ungdom
 • Frivilligheten
 • Kulturminnevern
 • 3MIL-prosjektet
 • Kulturbasert reiseliv
 • Profesjonell kulturutøvelse og kulturnæring
 • Utleiepolitikk
 • Ressurser

Selve handlingsprogrammet er en tabell på åtte sider med både strategiske tiltak og økonomiske konsekvenser.

Viktige mål og bredt samarbeid

Kulturvirksomheten har virkelig et overordnet mål når det står:

«Vi gir innbyggerne økt livskvalitet i alle faser i livet.»

I de øvrige målene leser vi ord som integrering, blomstring, og inspirasjon. Kulturvirksomheten må derfor samarbeide tverrfaglig med mange andre virksomheter i kommunen, for eksempel: Integrering og mangfold, Psykisk helse, Plan, bygg og geodata, Barn, unge og familie samt Skole, barnehage og oppvekst.

Det er en stor bredde i målsetningene, og derfor er det krevende å få organisert arbeidet godt. I planen fremheves det at det nye Kulturrådet blir en viktig brikke i kommunens omfattende kunst- og kulturarbeid.

Har vi gode møteplasser?

Hvilke arenaer har vi i dag og hva har vi behov for i fremtiden? I planforslaget står det:

«En kulturarena er en møteplass for kulturell aktivitet – et sted hvor kunst og kultur skapes, utøves og formidles. Et rom hvor man opplever og deltar, inspirerer og blir inspirert. Gode kulturarenaer er en forutsetning for å nå målet om å skape det gode kulturlivet.»

Men det er stor mangel på slike lokaler:

«Etterspørselen etter lokaler er stor og dagens situasjon er svært utfordrende når det gjelder å kunne tilby mange og gode nok arenaer. Arenaene som disponeres til kulturelle formål har store utfordringer og mangler med hensyn til både fasiliteter, kapasitet og tilgjengelighet.»

Planen inneholder forslag om å prioritere og videreutvikle blant annet:

 • Steilene
 • Nesoddtangen gård
 • Fjellstrand grendehus
 • Nesodden samfunnshus
 • Vanntårnet
 • Hellviktangen
 • Nesoddhuset
 • Nesoddtangen brygge
 • De tre kirkene
 • Nesoddparken

Nesodden bibliotek og Tangenten får spesielt stor omtale som de to mest sentrale møteplassene og arenaene.

Jo da, spørsmålet om et stort kulturhus er også med. Kanskje er det på tide å ta diskusjonene om Tangenten skal få sitt tredje byggetrinn; Kulturhuset? Den økonomiske rammen anslås til kr 120 millioner.

Foregangskommune for barn og unge og frivilligheten?

For barn og unge er det fagområdet Ungdom og fritid, Nesodden kulturskole og Den kulturelle skolesekken som er hovedaktører. Men også flere private og frivillige aktører er viktige bidragsytere. Planen omtaler behovet for videreutviklingen på dette området. Det pekes spesielt på målet om å støtte opp om initiativ fra frivilligheten og å bidra til god rekruttering.

3MIL og kulturbasert reiseliv

«Ideen om en kystkultursti kalt prosjekt 3MIL, ble påbegynt omkring 2010. Ifølge prosjektbeskrivelsen var målet «å videreutvikle og utbedre kyststien for allmennheten og at flere og nye grupper mennesker får tilgang og mulighet til rekreasjon og kunstopplevelser i naturen.» Man så for seg å oppgradere kommunens kyststi samt å tilføre stien en estetisk dimensjon.»

Dette unike kunstprosjektet får bred omtale. Det er tydelig at man ønsker å utvikle dette i fremtiden, men per i dag finnes det ikke ressurser til prosjektet. Kanskje kan det videreutvikles under det nye satsningsområdet kulturbasert reiseliv, spørres det i planen.

Nesodden – et reisemål for opplevelse?

I planen står det:

«Den sentrale beliggenheten i Oslofjorden gjør at Nesodden kan lanseres som reisemål til en etablert kundegruppe – de som allerede besøker Oslo. Det videre arbeidet bør bestå i å gjøre Nesodden mer synlig og tilgjengelig som reisemål for turistene som besøker hovedstaden og fastboende i regionen … Synliggjøringen av Nesodden som reisemål bør starte allerede på Aker brygge. Man kunne tenke seg Nesoddbåten som en slags kunstbåt som markerer at man er på vei til kunstnerkommunen.»

Det er spenstig tenkt? Og det er lett å forstå at Nesoddtangen brygge og Nesoddtangen gård da blir viktige knutepunkter og foreslås utviklet som møteplasser.

Kulturbasert reiseliv krever sterk markedsføring og god informasjon. Ikke minst er et godt samarbeid med alle nabokommuner og andre turistkontorer viktig for å kunne lykkes. Men man må jo innse at i dag er ikke Nesodden særlig utviklet for turisme. Vi mangler transport, infrastruktur og overnattingsmuligheter. Så før kommunen kan bli en turistmagnet, må det investeres store ressurser. Er politikerne villige til det?

Hva trenger de profesjonelle kunstnerne?

I 2009 ble Nesoddparken etablert. Akershus fylkeskommune er den største eieren i dette næringssenteret som har ca 50 leietakere. Kulturplanen peker på at Nesoddparken må utvikles videre og at det er en komité som arbeider med planene. Men skal de profesjonelle aktørene kunne ivaretas, er det mange tiltak som må iverksettes både i og utenfor parken. For å kunne samordne og prioritere behovene må man få laget et kunstnernettverk for aktører i alle sjangre og uttrykk.

Internasjonalt samarbeid?

Kulturplanen titter også utenfor kommunegrensen:

 • Kulturisten er et arrangement som allerede har inngått samarbeid med den italienske kommunen Tolfa. Det jobbes med kulturutveksling og det første prosjektet vises på Kulturisten i september 2016.
 • Citaslow nevnes som en spennende internasjonal organisasjon som vil kunne synliggjøre Nesodden som et attraktivt reisemål.
 • Kommunestyret har vedtatt at det skal utredes om det kan være aktuelt å delta i nettverket SafeMUSE. Dette er et internasjonalt arbeid for å sikre forfulgte og truede musikere trygge bo- og arbeidsforhold.

Dette, – og mye mer står det om i forslaget til ny kulturplan. Så sett i gang og les! Planen er viktig for alle oss som bor her på halvøya. Hvis du har synspunkter, så bør du sende dem inn til kommunen innen 30. september.

Kunst og kultur angår oss alle!

Tormod Bjørnstad

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: