Du er her
Hjem > Forsiden > Kvalitet er målet som drukner i budsjett

Kvalitet er målet som drukner i budsjett

Dette innlegg er eldre enn 5 år og kan være utdatert.

NESODDEN KOMMUNE

POLITIKK

Overordnede mål forsvinner når anbudskriteriene legger mest vekt på pris. I overordnede planer og mål er kvalitet viktigst. Hva skjer når det kommer til den praktiske tjenesteytingen? – Og til at enkeltmennesker legges ut på anbud? Og til at et firma som yter tjenesten billigst, kan vinne?

Nesoddposten publiserte tidligere en artikkel om heldøgns omsorgstjeneste som ble anbudsutsatt. For å velge tjenestetilbyder hadde kommunen satt tre kriterier, pris, kvalitet og fagkompetanse. Pris skulle vektes 60 %, mens kvalitet og fagkompetanse tilsammmen skulle vektes 40 %. Nesodden kommune har pleie- og omsorgstjenester som er anbudsutsatt. Det gjelder blant annet tjenester innefor barnevern, heldøgns omsorg og brukerstyrt personlig assistanse (BPA).

Nesoddposten har spurt politikerne i Helse- og Omsorgsutvalget (HO-utvalget) og flertallet av politikerne mener at kvalitet og fagkompetanse skal veie tyngst. Videre har Nesoddposten sett på overordnet målstyring sammenlignet med kriterier for  anbudsutsetting.

Polikerne velger kvalitet

På bakgrunn av tidligere artikkel om Nesodden kommunes anbudsutsettelse av heldøgns omsorgstjeneste har Nesoddposten spurt politikerne i HO. Alle partier bortsett fra KrF har besvart spørsmål om hvilke kriterier de mener bør veie tyngst i tildelingsprosessen. Kvalitet? Fagkompetanse? eller Økonomisk pris?

Høyre, Rødt og Miljøpartiet de Grønne er klare på at fagkompetanse og kvalitet bør veie tyngst.

Arbeiderpartiet (AP) sier at det er vanskelig problemstilling fordi kommunen har begrensede midler. AP vil kunne sette en anbudspris og velge det beste tilbudet.

Overordnet mål er kvalitet

Kvalitet først står det å lese. Kommunens overordnede målstyring vektlegger kvalitet, faglig forsvarlige tjenester og helhet. Hvor reellt er dét når utvalgsreglementene krever rasjonell drift etter mål og økonomiske rammer som kommunestyret fastsetter? Visste du at Helse- og omsorgsutvalget (HO) skal, i følge kommunens hjemmeside, «sørge for at virksomhetene drives rasjonelt etter mål og økonomiske rammer fastsatt av kommunestyret». Hvilke mål står det ingenting om, men reglementet gir mulighet for at utvalget selv kan legge fram forslag om målendringer for kommunestyret. Det framgår at kommunestyret vedtar målene.

Litt nysgjerrig på kommunestyrets målstyring leter Nesoddposten i Helse og omsorgsplanen for kommunen. Der står det å lese: Framtidens kommunale helse- og omsorgstjenester har som hovedmål å sikre helhetlige og samordnede tjenester som omfatter forebyggende tiltak, utredning, behandling, pleie og omsorg, akuttberedskap, habilitering og rehabilitering og oppfølging på tvers av sektorene.

Nesodden kommune har som mål å bistå innbyggere og brukere på en faglig forsvarlig og profesjonell måte. De overordnede målene framstår derfor som bra.

Politisk styring i to forskjellige retninger

En nærmere studie i Nesodden kommunes styringsprosesser viser at vedtatt budsjett kan resultere i økonomiske rammer som er til hinder for å nå overordnede mål. Styringsprosesser som fører til at kriterier for  anbudsutsetting går på tvers av vedtatte mål. Det vitnert om en manglende helhetlig, politisk styring. Politikerne har vedtatt kvalitet som viktigst, men når det kommer til det harde, er det pris som teller.

De politiske realitetene er ikke å vekte kvalitet mest. Realitetene kan vi finne i blant annet Helse- og omsorgsplanen som sier at det må skilles mellom faglig forsvarlige tjenester og best praksis. Gjennomføringen vil være avhengig av statlige overføringer, politiske prioriteringer, effektiviteten og kvaliteten i den kommunale tjenesteytingen.

I budsjett – og økonomiplanen framgår det at kommunens satsninger i budsjett og økonomiplan setter økonomiske begresninger i forhold til å nå de målene som er satt i kommunens planverk.

Tiltak som i tillegg er definert i planer, men som ikke har fått plass i økonomiplanen, må følges opp innenfor tidligere bevilgende rammer.

Dette er ingen overraskelse, men det er nærliggende å spørre seg om hvorfor det ikke settes anderledes mål også i praksis. Du får det du måler. Økonomiske målstyring fokuserer på økonomi. Da tenker vi mest på hvordan vi skal spare. Det gir ikke nødvendigvis kvalitet på tjenester at budsjett holdes når flere oppgaver skal løses. Heller ikke gir det bedre kvalitet at det kuttes i budsjett.

Kvalitet drukner i tall

En gjennomgang av budsjettvedtaket i kommunestyret i desember i fjor avslører at en debatt om kvalitet ikke får plass i budsjettprosessen. Kommunestyret vedtok riktignok en politisk plattform som skal «Sikre fortsatt gode velferdstjenester i Nesodden Kommune. Herunder skole og eldreomsorg». En slik plattform sikrer ikke kvalitet på tjenestene, den kan i beste fall være egnet til å sikre politikere et bedre rennomé. Rennomé gir som kjent ikke kvalitet. De fleste vil huske budsjettdebatten 2015 som resulterte i at skole fikk kuttet lærerstillinger. Kvalitet? Budsjett holdes eller det kuttes.

Kvalitetssikret tjenesteyting kan være et mål som vil fokusere på selve tjenesten og øke kvaliteten. At fokus rettes mot tjenesten og ikke mot prisen vil gi ansatte og ledere en annen innfallsvinkel. Ansatte vil få brukt sine ressurser til å levere en god tjeneste. Ansatte er de som utfører tjenesten, kjenner den best og gjør de riktige prioriteringene.

Anbud uten mål og styring?

En nærmere studie i Nesodden kommunes styringsprosesser viser at vedtatt budsjett kan resultere i økonomiske rammer som er til hinder for å nå overordnede mål. Kriterier for  anbudsutsetting går på tvers av vedtatte mål.

I dokumentene som omhandler målstyring og helse- og omsorgstjenestene finner undertegnede ikke et ord om tjenesteyting som konkurranseutsettes eller om styringen av tjenester på anbud. Hverken når det gjelder oppfølging av faglighet, kvalitet eller brukermedvirkning. Hva kan det komme av at de mest sårbare innbyggerne tilsynelatende faller utenfor overordnet målstyring og flertallet av politikernes vilje? Hvordan kan en heldøgns omsorgstjeneste på anbud vektes 60 % når flertallet av politikerne er i mot?

HO-utvalget kan selv legge fram forslag til mål for kommunestyret slik at målekriteriene blir de samme for alle kommunens tjenestemottakere. Vi venter.

 

Tidligere artikkel «Innbyggere på anbud. Prisen avgjør»: http://www.nesoddposten.no/innbyggere-pa-anbud-prisen-avgjor/

Helse- og omsorgsplanen:

https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=2598

Budsjett 2016: https://www.nesodden.kommune.no/handlers/fh.ashx?FilId=17583

Inger Johanne Norberg

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: