Du er her
Hjem > Aktuelt > Varslervernet blir styrket

Varslervernet blir styrket

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Av Gro Ladegård

Det er risikofylt å varsle. Mange tør ikke. Mange blir straffet. Anonymitet er en rettighet for varslere i flere kommuner.

Mange store saker som involverer varsling har vært i mediene de siste årene. Flere av dem har blitt grundig omtalte i media, og har avdekket alvorlige forhold i alle sektorer av arbeidslivet. I 2015 gikk Fritt Ords pris til Robin Shaefer og Jan Erik Skog, som varslet om henholdsvis alvorlige mangler i politiets etterforskning i Monica-saken og alvorlig korrupsjon i offentlig sektor.

Varslingssaker i kommunene: varslere når ikke frem

Varslere har også avdekket kritikkverdige forhold i flere kommuner. Men varsling når ofte ikke frem. I Tromsø kommune rapporterte kommunerevisjonen i 2015 at Tromsø kommune i perioden 2003-2014 – i tre av fire saker – ikke har oppfylt egne regler og rutiner ved meldinger om kritikkverdige forhold. Kommunerevisjonen konkluderte med at ledelsen i kommunen hadde mottatt en lang rekker varsler over en periode av 10-12 år, uten at sakene ble tatt tak i.

I 2016 gikk kommunaldirektøren i Trondheim av, etter en rapport med utgangspunkt i at flere ansatte har varslet om kritikkverdige forhold i arbeidsmiljøet for oppvekst og utdanning. Kommunen hadde ikke tatt tak i sakene det ble varslet om. I Fredrikstad kommune har flere varslere tatt opp kritikkverdige forhold, blant annet mobbing, trakassering og manglende konflikthåndtering. Men de nådde ikke frem. Kommunerevisjonen konkluderte etter hvert med at sakene ikke ble ordentlig undersøkt. I Drammen kommune ble alvorlig korrupsjon avdekket gjennom varsling, men heller ikke der ble sakene tatt tak i. Kommunerevisjonen i Buskerud har konkludert med at Drammen kommune ikke har tilfredsstillende behandling av varsling. Blant annet var det stort sprik mellom antall saker som ble oppgitt varslet og saker ledelsen hadde registrert.

Varslere risikerer gjengjeldelse og straff

Disse sakene har fått stor mediedekning. Felles for dem alle er at varslere møter mye motstand,og de blir ikke hørt. I tillegg dokumenteres flere tilfeller av gjengjeldelse, straff og trakassering av varslere. I Fredrikstad ble varslerne nektet innsyn i dokumentene som angikk deres sak. Problemet der var at saksbehandlerne som avgjorde spørsmål om innsyn, også selv var dypt involverte i saker det ble varslet om. I denne kommunen har også en av lederne fått en formell advarsel for ulovlig gjengjeldelse etter varsling. Varsling er risikofylt.

I 2014 rappporterte en av fire ansatte i Trondheim kommune at de ikke torde å varsle om kritikkverdige forhold i kommunen, i frykt for gjengjeldelse fra egen sjef.

I en undersøkelse gjennomført av fagforbundet lederne rapporterer hver tredje varsler at de har blitt straffet personlig etter at de ble varslet. 17 prosent av varslerne sa at de ble fratatt arbeidsoppgaver og ni prosent svarte at de mistet stillingen sin.

Ny lov om varslervern

I nåværende regelverk er det ledelsen i en virksomhet som avgjør om det skal utarbeides varslingsrutiner og hvordan rutinene skal utformes. Det viser seg at i virksomheter som har slike rutiner, er varslere i mindre grad utsatt for gjengjeldelser.

Regjeringen foreslår derfor å utvide varslingsreglene for å styrke vernet av varslerne. Regjeringen foreslår blant annet at

alle virksomheter med mer enn ti ansatte skal pålegges å ha varslingsrutiner

innleid arbeidskraft skal også få et varslervern

myndighetene skal ha taushetsplikt om hvem som har varslet dem

varslingsreglene blir et nytt kapittel i arbeidsmiljøloven

Forslagene er sendt på høring, med frist 1. oktober. Deretter vil lovforslaget bli evaluert av Arbeids- og sosialdepartementet i lys av høringsinspillene før lovforslaget sendes Stortinget.

Kommuner som går foran: varslere har rett til anonymitet

Noen kommuner har enkle varslingssystemer på plass. I Lyngdal kommune ligger det ute et varslingsskjema på nettet, som kan brukes både av innbyggere og ansatte. Varslingen kan gjøres anonymt. Datatilsynet har gitt konsesjon til dette, men de ber også Lyngdal kommune å anmode varslerne om å stå frem. Lyngdal var den første kommunen utenom Oslo som fikk et slikt varslingssystem på plass.

I Voss kommune har de også et varslingssystem, der man kan varsle anonymt. Varslingen skal i prinisppet skje til nærmeste leder eller ledernivået over. Men kommunen slår også fast at kommunens arbeidsmiljøutvalg skal få rapport om alle varslinger som angår arbeidsmiljøet i kommunen. Dette vil i praksis innebære en alternativ kanal gjennom tillitsapparatet dersom ledelsen ikke tar tak i sakene. Man erkjenner jo at et godt system for varsling står og faller med hvordan saker som varsles behandles internt. Det gjelder både hvordan selve saken behandles, men i særdeleshet hvordan varslere blir behandlet.

Spørsmål om anonymitet er sentralt. Faren for gjengjeldelse og straff skremmer folk fra å varsle, og anonymitet kan være avgjørende for å varsle i det hele tatt. Nesodden kommune har blitt klaget inn til Arbeidstilsynet av ni tidligere ansatte. Disse ønsker å være anonyme. På bakgrunn av alle rapporter om varsleres skjebne er dette forståelig. Tidligere varslingssaker har vist at anonyme varslinger ikke er mindre seriøse enn de som gjøres åpent. Det er sakens innhold vi må fokusere på, og undersøkelse av forholdene det varsles om. I denne sammenheng blir det interessant å se hvilke kilder arbeidstilsynet vil bruke i denne saken. Og om kommunerevisjonen etter hvert kommer på banen for å se på varslingsrutiner i Nesodden, slik de har gjort i mange andre kommuner.

Gro LadegårdGro Ladegård
Gro Ladegård
Er bidragsyter, fungerende styreleder for Nesoddposten og professor på Markedshøyskolen i Oslo. Badstuebader på Oksval brygge. Yndlingstur er Nesodden på langs på søndager.

One thought on “Varslervernet blir styrket

  1. Rent generelt er det interessant å fåvite at varslerjakten ikke er noe enestående for Nesodden kommune. Men hvorfor sammenstiller ikke journalisten forfølgelsen av Geir Christensren da Rødt tok opp uvesenet i Nesodden kommune med uvesenet i andre kommuner nær sagt landet over? Eller er det jeg som har oversett noe i artikkelen?

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: