Du er her
Hjem > Forsiden > Dramatiske konsekvenser av rådmannens budsjettforslag

Dramatiske konsekvenser av rådmannens budsjettforslag

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Av -reier
Å sette opp et kommunebudsjett er en vanskelig øvelse. Og i løpet av budsjettåret kan det dukke opp mange overraskelser.

I august 2015 ble det slått alarm om at kommunen lå an til et underskudd på 12-13 millioner ved årets utgang. En full og noe panisk innkjøpsstopp ble iverksatt, og mye ble satt på vent for å gjøre underskuddet minst mulig. Men da 2015-regnskapet ble gjort opp, viste det seg at kommunen gikk med 31 (!) millioner i overskudd i fjor. Før man kjente til dette nedsatte budsjettmøtet i kommunestyret i desember 2015 en ad hoc-gruppe som skulle kartlegge økonomisk status, og konsulentfirmaet Agenda Kaupang ble hyret inn for å gjøre en økonomisk analyse.

Kommunestyret krever 3% overskudd

Det er fornuftig å ha en buffer i kommunen hvis uforutsette utgifter dukker opp. Men erfaringene fra i fjor viste også at den økonomiske virkeligheten kan svinge voldsomt bare på noen måneder. Som regel har man vært fornøyd med at et budsjett kan gå ut i null, og stort sett har resultatet vært at kommunen har gått med overskudd.  På et møte i juni vedtok imidlertid kommunestyret at for neste års budsjett stilles det krav til rådmannens økonomiavdeling om at det skal leveres et budsjett for 2017 som går 3% – dvs. 36 millioner – i overskudd.

Resultatet ser vi nå da budsjettforslaget ble lagt fram i forrige uke. Det er foreslått innsparinger på drøyt 17 millioner, og inntektene skal økes med resten, stort sett ved økte rammetilskudd. Men 2.33 mill skal skaffes gjennom bl.a. økning i foreldrebetaling på SFO og Kulturskolen.

Effektiviseringer for 17 millioner

Rådmannens økonomistab må ha hatt en vanskelig oppgave. Det er kanskje derfor budsjettforslaget flere steder sier klart fra om hvilke konsekvenser nedskjæringene kan få. Nesoddposten går her gjennom noen av dem:

Skole, barnehage og oppvekst:

Her skal det kuttes drøyt 7.2 millioner. To barnehager (Munkestien og Vestsiden) forslås bygget om for å gi plass til flere barn pr. avdeling (men kostnadene til ombygging er ikke lagt inn).

I SFO skal antall barn pr voksen økes fra 13 til 15. I tillegg til høyere arbeidsbelastning mener rådmannen dette kan føre til færre aktivitetstilbud, dvs. SFO blir i større grad en «oppbevaringsplass», noe som kan bety at sikkerheten blir dårligere.

Leirskoletilbudet skal kuttes helt ut. Men verre er det at Uteskolen (tilbudene på Steilene og To Gård) foreslås lagt ned. Her skriver rådmannen lakonisk at en mulig konsekvens vil være at vedtak om spesialundervisning vil øke, og at enkeltelever vil få en vanskeligere skolehverdag. Så her er det altså noe som kanskje vil gi en faktisk økning i utgiftene, samtidig som det går ut over en utsatt gruppe.

Det foreslås også kutt i kriminalitetsforebyggende tiltak (SLT). Og forebyggende tiltak er etter vår erfaring oftest besparende i den andre enden…

Helse og omsorg:

Her foreslås å inndra en halv musikkterapeutstilling for demente. Igjen en utsatt gruppe som mister et av svært få stimuleringstiltak. Videre foreslås det reduksjon i stillinger ved Nesoddtangen Gård, et utmerket aktivitetstilbud for folk som sliter med psyken. Her sier også rådmannen at dette lavterskeltilbudet kan bety økt press på andre deler av helse- og omsorgstilbudet. Altså igjen noe som faktisk kan bli dyrere.

Kultur:

Biblioteket foreslås kuttet med bortimot en hel stilling, og om det kan vurderes om biblioteket skal være ubetjent på lørdager. Det vil i så fall medføre at en rekke lørdagstilbud til befolkningen forsvinner, og at den dagen de fleste har muligheten til å besøke biblioteket, vil de møte tomme skranker.

Ungdom og Fritid er foreslått redusert med 1.5 millioner, noe som vil bety at en lang rekke av de utmerkede tilbudene som er jobbet fram de siste årene vil bli borte eller kraftig redusert. Her understreker også rådmannen at dette i stor grad er forebyggende tiltak. Et av de som nevnes er planen mot mobbing, noe som jo er satt svært høyt på dagsorden. Hvor blir det da av målsettingen om en mobbefri skole?

Frivilligsentralen blir i praksis foreslått nedlagt. Skulle det skje, kan aktivitetstilbud for hundrevis av mennesker bli borte – alt fra åpen barnehage, aktiv på dagtid, tiltak for flyktninger og eldre.

Plan, teknikk og miljø:

Det er forslag om å øke utleiepriser og øke utleiepotensialet. Men på den annen side skal man spare inn på renhold og strømkostnader. («Mindre bruk av bygg på kveldstid vil gi mindre kostnader også på renhold.») Flomlys og snøkanoner, skogdrift, kunstgressbanene vinterstid osv. osv. bør begrenses. Dessuten foreslås det å kutte ut miljørådgiverstillingen, slik at Klima- og biomangfoldplanen (KLEM), når den endelig etter flere års venting snart foreligger, ikke vil få noen oppfølging.

Statsbudsjettet betyr ytterligere kutt

Statsbudsjettet som ble lagt fram i forrige uke betyr nye store kutt i inntektssystemet gjennom bl.a. reduksjoner i innbyggertilskuddet. Økonomisjef Arve Ruud har beregnet det til 11.8 millioner. Så her kan det virkelig ligge an til en «kuttfest» dersom kommunestyrets flertall fortsatt vil stå på sitt vedtak om at budsjettet skal vise et overskudd på 3%.

Kan inntektene økes?

Gjennom utallige budsjettmøter opp gjennom de siste 25 årene har det vært diskutert hva som kan gjøres for å øke inntektene. Noen har tatt til orde for å kreve større overføringer fra Staten. Det såkalte skattøret (den andel kommunene får av Statens totale skatteinntekter) har stadig blitt mindre. Krav om at dette igjen økes har noen ganger blitt vedtatt i kommunestyret, andre ganger ikke. Derimot har det vært stor enighet om at det er et rimelig krav at de utallige reformene kommunene har blitt pålagt opp gjennom årene, skal være fullfinansierte. Dette er de aldri, og sist var det samhandlingsreformen som har kostet kommunene dyrt. Men å få de bevilgende myndigheter til å høre på det øret, ser ut til å være svært vanskelig.

Kommer eiendomsskatten?

Spøkelset som nå ser ut til å nærme seg med stormskritt, er at Nesodden vedtar å innføre eiendomsskatt. Så får vi se hva politikerne etter hvert bestemmer seg for når budsjettmøtet nærmer seg i desember. En ting er iallfall sikkert: den kuttlista som ligger inne nå, og med et eventuelt tillegg på ytterligere 12 millioner i kutt, er det vel ingen politiker i Nesodden kommune som hverken kan eller tør vedta.

Du finner Rådmannens budsjettforslag her: https://www.nesodden.kommune.no/Handlers/fh.ashx?MId1=14011&FilId=17765

-reier

 

 

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: