Du er her
Hjem > Forsiden > Om for sen utsendelse av innkalling og møtepapirer.

Om for sen utsendelse av innkalling og møtepapirer.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Intervju med kommunestyrerepresentant Claudia Behrens

≡ Av Gunhild Gjevjon ≡
Vi møtes på et av Tangentens møterom.  I tillegg til å møte Nesoddens utsendte skal Claudia forberede seg til kommunestyremøte i morgen. Hun har derfor tatt med seg litt niste, noen bananer og litt å drikke.  Mao en folkevalgt som ønsker å være godt oppdatert på de sakene som skal behandles og som har et stort engasjement for demokratiske ryddige prosesser. Og som derfor har reagert sterkt på for sen utsendelse av innkalling/møtepapirer til medlemmene i Plan- og utviklingsutvalget. Flere ganger har Claudia både muntlig og skriftlig sagt fra om at hun opplever dette som et hinder for godt politisk arbeid i Plan- og teknikkutvalget.

Jeg spør derfor om hvilke tanker hun gjør seg om hva konsekvensen av en slik praksis kan være?

-La meg først få definere hva jeg mener med sen utsendelse, sier Claudia.- Når jeg får møteinnkallingen fredag etter lunsj og møtet er på tirsdag så er det for kort tid. Og da blir det bare en arbeidsdag å forberede seg på.

Her er det viktig også å si, at det er først etter at innkallingen er sendt ut, at innkalling/sakspapirer legges ut på internett/kommunens møteportal. Noen ganger blir tilleggssaker ikke lagt ut på internettet før møtet, eller på selve møtedagen. Noe som ikke er akseptabelt verken for innbyggernes, kommunestyremedlemmenes eller pressens tilgang til sakene i rimelig tid før behandling. Det er viktig å ha satt seg inn i de sakene som skal opp til behandling på forhånd. I denne sammenheng er det også viktig å huske på at det kan være mange svært omfattende saker å sette seg inn i. Og at mange av kommunestyremedlemmene er i full jobb.

Hvilke løsning forventer du at det politiske flertall (Ap, H, Miljøpartiet De Grønne) kommer opp med?

Flertallspolitikerne har i formannskapet nå fattet vedtak…» om at i stedet for 1 ½ uke vil de gå inn for 1 uke. For tilleggssaker 3 dager. Endelig innkalling skal være tilgjengelig i politikerportalen en uke før møtedag, saker 2 uker før. Ut over dette gjelder de alminnelige regler om at 1/3 av forsamlingen kan motsette seg behandling av saker som ikke står på innkallingen. I særlige tilfeller kan saker settes på dagsorden og ny saksliste sendes ut 3 dager før møtet. Dette godkjennes av ordfører eller utvalgsleder. Dette innarbeides i alle reglementer. Endring §7: Interpellasjoner skal være tilgjengelig i politikerportalen 2 uker før møtedag, svaret 1 uke før.»

Ikke helt som jeg ønsket, sier Claudia, – men likevel mye bedre enn før! Jeg får kalle det for en seier likevel. Dessverre valgte de ikke å ta med at innkallingen og sakspapirene skal legges ut på intranett for publikum samtidig med at innkallingen legges ut i Møteportalen. Dette skal jeg følge med på, for dette berører jo innbyggerne og pressen som også har krav på å vite hvile saker som skal komme opp – i tide!

Hvordan er det med utsendelse av sakspapirene til kommunestyre? Får dere innkalling/papirene i tide der?

Dessverre har kommunestyrepapirene også en tendens til å bli lagt ut for sent, sier Claudia og trekker litt oppgitt på skuldrene.

Kommunestyrerepresentantenes tid til å stille spørsmål og reise debatt i kommunestyret er den tilstrekkelig?

 -Stort sett så holder tiden til å debattere sakene. Men når det gjelder f.eks. budsjetter på over en milliard kroner er det helt vilt at det forventes å bli kommentert på henholdsvis et tre minutters innlegg, samt 2 minutter på spørsmål.

Når det gjelder spørsmål eller interpellasjonene (Interpellasjon, forespørsel som fremsettes i en debatterende og besluttende forsamling. Den inneholder gjerne forslag til vedtak) så er det betydelig verre. Da får vi bare 30 minutter på slutten av møtet, dersom klokken er før 9.00. Dette har i mitt tilfelle ført til at en interpellasjon måtte vente i fire måneder før den kom opp. 

Dette gjaldt avvik i behandling av saker tilknyttet funksjonshemmede. Dagen før jeg sendte interpellasjonen sjekket vi med fylkesmannen, og da var bare et av jeg tror 23 avvik løst. Da saken etter fire måneder kom opp i kommunestyret sa ordføreren at hun ikke kunne forstå at interpellasjonen kom opp, fordi alle sakene var løst.

Det er lite hederlig å hale ut en interpellasjon i fire måneder, bruke mellomtiden for å løse saken og så anklage interpellanten for å fremme grunnløse saker. Uten interpellasjonen er jeg sikker på at det ikke hadde skjedd særlig mye. Interpellasjoner er opposisjonens mulighet til å sette saker opp på dagsorden.

Nesoddens utsendte har merket seg ordfører Nina Sandbergs avvisning av overrekkelsen av underskriftskampanjen «Barnehagefabrikk!» i kommunestyret. En avvisning som ble begrunnet med henvisning til «Reglement for Nesodden kommunestyre». En avvisning som resulterte i et leserinnlegg i Amta med tittelen: Hvilket rom gis til meningsytringer? Der det blant annet står: 

”I dagens samfunn har vi tilsynelatende et stort utvalg av arenaer hvor vi på forskjellige måter kan gi uttrykk for våre meninger. Vi sier tilsynelatende da våre meninger lett kan drukne i flommen av meningsytringer der ute. Så hvor er (burde være) vår beste arena for å uttrykke meninger om vårt samfunn? Jo, i kommunestyresalen. Å kunne, på vegne av mange, snakke direkte til våre folkevalgte. Dette er en mulighet vi tilsynelatende har i Nesodden kommune. Igjen sier vi tilsynelatende, da denne muligheten blant annet reguleres gjennom ordførerens vurdering av «allmenn interesse».”

 Hva mener du om denne avvisningen?

 – Å møte innbygger spørsmål på en slik måte er med på å skape en avmaktsfølelse hos innbyggerne, sier Claudia. – Og når et spørsmål til kommunestyret er innmeldt på forhånd så er det ikke opp til ordføreren å bestemme om det er av almen interesse. Det skal avgjøres av kommunestyre.

Hvordan er det å sitte i opposisjon med H, Ap og Miljøpartiet i førersetet?

-Slik jeg opplever det har flertallspartiene indirekte innført parlamentarismen. Med det mener jeg en kommunestyreregjering som avtaler saker før de skal til behandling I kommunestyret. Som eksempel på dette kan jeg nevne et viktig møte der utviklingen av Fagerstrand skulle diskuteres. Et møte der representanter fra Ap, H, og Miljøpartiet De Grønne sammen med representanter fra kommune-administrasjonen og utbyggere på Fagerstrand var invitert, men ikke noen representanter fra opposisjonen.

En slik praktisering av en kommunestyreregjering kan i problematiske saker begrense opposisjonens, innbyggernes og pressens muligheter å jobbe med avgjørende spørsmål for kommunen.

Og hvordan opplever du at dere folkevalgte kommuniserer/behandler hverandre? Er det med respekt og romslighet?

Det varierer veldig. Noen representanter er alltid høflige og imøtekommende, andre ovenfra-og-ned. Det er for øvrig ingen mønster når det gjelder partier. Jeg opplever likevel å bli møtt med minst respekt blant representanter fra partiene i «kommuneregjeringen», men som sagt finnes det mange flotte folk der også. Likevel har vi en utfordring her, som kommunestyret bør jobbe med. De fleste av oss er fritidspolitikerne som gjerne vil gjøre så godt vi kan, og da bør det legges til rette for det. En god tone vil også forbedre rekrutteringen til kommunestyret, og at flere sitter lengre enn en periode. Det er bra med noe utskiftning, men det er kanskje ikke de som trekker seg som man ønsker å miste.

Og så takker journalisten for samtalen. Og tenker at demokratiske prosesser er en langsom prosess. En tålmodighetsprøve som er nødvendig slik at man ikke ender opp med å vedta planer som ikke er tilstrekkelig debattert og gjennomarbeidet.

Ordfører Nina Sandberg har følgende kommentar til uttaleser fremkommet i dette intervjuet:

«Kommunestyret skal både debattere og avgjøre. Møtene skal oppleves åpne, trygge, og forutsigbare. Derfor har kommunestyret vedtatt noen felles spilleregler, kommunestyrets reglement, som skal hjelpe oss å sikre at disse hensynene innfris. Som ordfører setter jeg stor pris på å lede en aktiv folkevalgt forsamling med mange saker til politisk avgjørelse. Tidligere hadde imidlertid kommunestyret i Nesodden såpass stor mengde spørsmål og interpellasjoner, at vi med utgangspunkt i vår egen interesseorganisasjon KS sine anbefalinger, gjorde noen endringer. Interpellasjoner og spørsmål skal besvares og behandles på en god måte, men uten at de tar uforholdsmessig mye av kommunestyrets tilmålte tid.  Adgangen til å stille spørsmål og debattere er viktig, men det er også viktig å ta beslutninger på kommunens vegne. Dagens reglement har skapt en bedre balanse mellom forberedte og uforberedte saker, og gjør at vi bruker tiden mer effektivt enn før. 30 minutter er i reglementet satt av til interpellasjoner og spørsmål i slutten av møtet, og det hender at vi går ut over dette om nødvendig.

I budsjettdebatten har vi alltid utvidet taletid. Kommunestyret vedtok i det endelige budsjettmøtet 14. desember at alle parti skulle ha 15 minutter til disposisjon, partier med mer enn 4 mandater fikk 20 minutter. Det er svært viktig at de folkevalgte setter seg inn i og bruker tid på å jobbe med budsjettet, ikke minst i forkant av det endelige budsjettvedtaket. Vi la om budsjettprosessen for noen år siden, etter initiativ fra Høyre, og får nå rådmannens budsjettforslag tidligere enn det som ble gjort før 2011.

Før det endelige budsjettmøtet i kommunestyret 14.12 ble satt, ba Constanse Elmenhorst om å få overrekke underskrifter på vegne av barnehagelærere i Nesodden, og si noen ord.  Kommunestyret har imidlertid reglementsfestet at det ikke er offentlig spørretime i budsjettmøtet. Elmenhorst fikk levere underskriftene, men ikke adgang til talerstolen. Hun ble derimot ikke avvist med den begrunnelsen som refereres i Nesoddposten. Begrunnelsen var formidlet skriftlig på forhånd: Kommunestyrereglementet åpner verken for spørsmål, interpellasjoner eller utsendinger i budsjettmøtet.

Reglementet legger til rette for engasjement: Hele resten av året, unntatt det endelige budsjettmøtet, har innbyggere og organisasjoner muligheter til å benytte seg av offentlig spørreordning. Det ønsker kommunestyret at de gjør! Det hører med til historien at både kommunestyret og formannskapet har tatt i mot både utsendinger og innbyggerspørsmål til budsjettet denne høsten. Det er også i de tidligere faser av budsjettbehandlingen at det er best mulighet for å påvirke det endelige utfallet.»

”The world is a stage where every man must do his part. ”(Shakespeare)

 

 

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: