Du er her
Hjem > Forsiden > Ad hoc-referater om Signalen, Nesoddtangen gård og gamlebrygga

Ad hoc-referater om Signalen, Nesoddtangen gård og gamlebrygga

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

Ny praksis etter påtrykk fra Nesoddposten: Ad hoc komitéens
møter annonseres på kommunens nettsider. Men bare to dager i forveien………
Men innholdet er sterkt! Legg merke til at:
· Det står ikke at Møtet er åpent for publikum
· Det er ingen lenke til innkalling med saksfremlegg
· Det er ingen lenke til Les mer

 

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Signalen og «gamle»brygga tema for møte 15. mars 15.45 på Tangenten.

Ad hoc-komitéens referater legges ikke ut av kommunen, men av Nesoddposten.

Ad hoc-komitéen har møte 15. mars.

Nesoddposten har skrevet om manglende åpenhet i ad hoc-komitéens arbeide. Kunngjøring av møte i komitéen 6. mars ble publisert på kommunens nettsider lørdag 4. mars. I kommunens

Onsdag 15. mars kl. 15.45 møtes ad hoc-komitéen for å behandle viktige saker. Bl.a.:

  • Komitéen skal foreslå kommende drifter til Signalen.
  • Inkomne forslag vedrørende «gamlebrygga» på Nesoddtangen

Der kan interessert publikum møte opp. Møtene finner sted på Tangenten.

Mandat for ad hoc-komitéen

Komitéen ble nedsatt 14. desember i fjor kommunestyrets vedtak lyder bl.a. slik:

KST- 151/16 Vedtak:

Det opprettes en ad hoc komite bestående av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år

Ad hoc-komitéens referater

Nesoddposten har etterlyst møtereferater og fikk etter forespørsel referater fra de fire første møtene tilsendt fra ordfører 1. mars.

Referat fra møte 3. mars er ikke tilgjengelig fordi det ikke ble behandlet i komitéens møte 6. mars. Referat fra 3. mars ble etterlyst, men ordfører avviste godkjenning av referatet selv om det var sendt ut til komitémedlemmene til gjennomsyn på forhånd. (Kilde: sms fra ordfører 5. mars).

Her er i kronologisk rekkefølge referatene fra de fire første møtene:


Referat, møte i ad hoc-komiteen Signalen/Lagveien/Nesoddtangen gård, 18.1.17 

Referent: Nina Sandberg

Møte avholdt 15.15-16.30 på møterom Krange, Tangenten

Til stede: Erik Adland (H), Christian Hintze Holm (SV), Martin Apenes (V) (fra 15.45), Anne Elisabeth Østreng (FrP), Nina Sandberg (AP). Fra administrasjonen: Geir Grimstad (rådmann), Anne Dybevold (kommunalsjef), Arve Ruud (stabssjef), Aslak Jakobsen (kommuneadvokat).

Saker:

1. Mandat: Komiteens ansvar og oppgaver

KST- 151/16VEDTAK: Det opprettes en ad hoc komite bestående av 5 medlemmer som arbeider fram løsninger og forslag rundt framtidig drift og utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen i et kortsiktig perspektiv på 3-5 år.

Utvalget forstod mandatet slik at utvalget skal håndtere konkrete innspill og foreslå løsninger. Innspill fra utvalget behandles av formannskapet som næringspolitisk utvalg, langsiktige forslag bør behandles av formannskapet som styringsgruppe for kommuneplanrulleringen.

2. Reguleringsstatus, berørte eiendommer

Kommuneadvokaten orienterte

3. Status for oppfølging av vedtak, Signalen

Kommuneadvokaten orienterte. Kommunen har inngått skriftlig avtale med fester for en uke siden. Med driver er det inngått avtale om rivning innen 1.3, rivesøknad sendes innen fredag 20.1 Kommunen har mottatt henvendelse fra Signalens advokat som ad hoc komiteen evt kan gjøres kjent med, men ikke har myndighet til å behandle. Henvendelsen må formannskapet ta stilling til, i så fall i lukket møte etter Kommunelovens paragraf 31.5, hensynet til tungtveiende offentlige interesser

4. Møteplan

Neste møte 25.1 16.15-17.30, Tangenten. Møterom ettersendes.


Referat, møte i ad hoc-komiteen Signalen/Lagveien/Nesoddtangen gård, 25.1.17 

Referent: Nina Sandberg

Møte avholdt 16.15-17.30 på møterom Fjell, Tangenten

Til stede: Erik Adland (H), Christian Hintze Holm (SV), Martin Apenes (V), Anne Elisabeth Østreng (FrP), Nina Sandberg (AP). Fra administrasjonen: Arve Ruud (stabssjef), Geir Grimstad (rådmann)

Erik Adland foreslo følgende dagsordenpunkter: -kunngjøring av utleie, -framdrift Nesoddtangen gård, -framdrift Lagveien. Ad hoc-komiteen sluttet seg til dette.

Saker:

1. Status for oppfølging av vedtak, Signalen

Rådmann orienterte. Takstmann er engasjert for verdivurdering og tilstandsrapportering. Sak med forslag til minnelig løsning legges fram for formannskapet 25.1.17.

2. Innkomne innspill

Ordfører orienterte om innkomne innspill. Ordfører orienterte om innkomne innspill. Kun ett skriftlig, fra Marinreperatørene mfl., ang Gamle Nesoddtangen brygge

3. Kunngjøring

Ad hoc-komiteen ba rådmannen forberede en kunngjøring av utleie. Annonsetekst utformes etter at formannskapet har truffet endelig vedtak i sak festekontrakt Signalen 25.1.

4. Framdrift Nesoddtangen gård

Komiteen drøftet framgangsmåte for å få vurdert mulighetene for å utnytte området – inkludert veistrekningen. En mulig framgangsmåte er å be om sak som kartlegger mulighetsrommet og nødvendige tiltak for tilrettelegging, og finansiering via kommunestyret.

5. Framdrift Lagveien.

Komiteen drøftet som for NT gård framgangsmåte, og vurderte å be om sak for å kartlegge mulighetsrommet for eiendommen.

6. Møteplan

Neste møte er 2.2 16.30-17.30, Tangenten. Møterom ettersendes.


Referat, møte i ad hoc-komiteen Signalen/Lagveien/Nesoddtangen gård, 2.2.17 

Referent: Nina Sandberg

Møte avholdt 16.30-17.30 på møterom Krange, Tangenten

Til stede: Erik Adland (H), Christian Hintze Holm (SV), Martin Apenes (V), Anne Elisabeth Østreng (FrP), Nina Sandberg (AP). Fra administrasjonen: Arve Ruud (stabssjef)

Saker:

1. Status for oppfølging av vedtak, Signalen

Ordfører orienterte. Formannskapet avviste forslag til minnelig løsning 25.1.17, driver er orientert, alle dokumenter i saken er deretter offentliggjort.

2. Kunngjøring

Komiteen gjennomgikk utkast til kunngjøring vedr Signalentomta, og ble enige om følgende prosess for snarest mulig ferdigstillelse:

-Rådmannen reviderer utkast til kunngjøring vedr Signalentomta, nytt utkast behandles av komiteen pr epost, det voteres over endelig forslag.

-Rådmannen utarbeider separat utkast til kunngjøring vedr.Gamle Nesoddtangen brygge. Utkast behandles av komiteen pr epost, det voteres over endelig forslag.

Rådmannen forhåndsvarsler begge kunngjøringene på kommunens hjemmesider og sosiale medier snarest.

Kunngjøringene publiseres mandag 6.2, i Amta og på Finn.no, med 3 ukers frist.

3. Oppfølging av innkomne innspill

Ordfører orienterte om innkomne innspill, se vedlegg 1, og foreslo at oppfølging av innspill gjennomføres blant interessenter som melder seg etter kunngjøring, og etter utlysningstidens utløp. Ad hoc-komiteen sluttet seg til dette.

Ad-hoc komiteen vedtok enstemmig følgende omforente forslag til vedtak:

«Ad hoc-komiteen ber kommunestyret om muligheten til å disponere midlene satt av til prosjektering av området rundt Nesoddtangen brygge til mulighetsstudie for Nesoddtangen gård, kommunens eiendom i Lagveien og adkomsten langs sjøen mellom Nesoddtangen gård og Nesoddtangen brygge.»

«Ad hoc-komiteen ber rådmannen om et notat som avklarer forholdet mellom reguleringsplan og kommuneplan for kommunens eiendom i Lagveien.»

4. Møteplan

Neste møte er 27.2 7.30-8.30, Tangenten. Møterom ettersendes.


Referat, møte i ad hoc-komiteen Signalen/Lagveien/Nesoddtangen gård, 27.2.17 

Til stede: Erik Adland (H), Christian Hintze Holm (SV), Martin Apenes (V), Anne Elisabeth Østreng (FrP), Nina Sandberg (AP). Fra administrasjonen: Arve Ruud (stabssjef)

Møte avholdt 7.30-8.30 på møterom Krange, Tangenten

Saker:

1. Gjennomgang av søknader, Signalentomta

Komiteen gjennomgikk alle registrerte henvendelser, og valgte ut 2 tilbydere som aktuelle ift kriteriene i kunngjøringen.

2. Utgår: Gjennomgang av søknader, Gamle Nesoddtangen brygge

Frist i hht kunngjøringen er 6.3.

3. Oppfølging av innkomne søknader

Komiteen gjennomfører intervjusamtale med aktuelle tilbydere uke 9, basert på intervjuguide og Q&A utarbeidet med bistand fra administrasjonen, og markedspris basert på referanse via Oslo Havn. Ordfører kaller inn.

4. Møteplan

Neste møte er 6.3 7.30-9.30, møterom

Referent: Nina Sandberg


Nesoddpostens tidligere artikler om saken:

17. feb. http://www.nesoddposten.no/hva-skjer-pa-signalen/

24. feb. http://www.nesoddposten.no/flere-interessenter-til-indrefileten-pa-nesoddtangen-signaltomten/

5. mars http://www.nesoddposten.no/signaltomten-diffuse-politikere-unnvikende-apenhet/

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: