Du er her
Hjem > Forsiden > Signaltomten: Politikerne vingler videre

Signaltomten: Politikerne vingler videre

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.
Ad hoc komitéen i møte 6. mars. F.venstre: Elisabeth Østreng (FrP), Erik Adland (H), kommunens advokat Thomas Øien Eibakk, ordfører Nina Sandberg (AP), stabssjef Arve Ruud, Martin Apenes (V) og Geir Christensen (R) vara for Christian Hintze Holm som ikke var tilstede.
Ad hoc komitéen i møte 6. mars. F.venstre: Elisabeth Østreng (FrP), Erik Adland (H), kommunens advokat Thomas Øien Eibakk, ordfører Nina Sandberg (AP), stabssjef Arve Ruud, Martin Apenes (V) og Geir Christensen (R) vara for Christian Hintze Holm som ikke var tilstede.

≡Inger Johanne Norberg≡
Signalen: Avgjørelse utsatt, valg av driver tas 15. mars. Tre aktuelle tilbydere.  Rotete prosess og dårlig kommunikasjon fra kommunens side.

Behandling med rot og harelabb

Ved møtets start var det to interesserte tilbydere på drift av Signalen. Under møtet ble det opplyst at en tredje interessent ikke har blitt registrert i kommunens system og ikke på Ordførers mail, hun leser ikke sin egen politikermail. Dermed er det tre interessenter som har levert tilbud på drift av Signalen. Ingen avgjørelse ble tatt sist mandag annet enn at Ad hoc komitéen behandler de tre inkomne tilbud i nytt møte 15.45 onsdag 15. mars. Avgjørelsen skal tas av formannskapet i møtet som begynner en time etter.

Det betyr at formannskapets medlemmer får svært kort tid til å forberede seg. Det betyr også at administrasjonen ikke vil ha anledning til å vurdere ad hoc-komitéen forslag på faglig grunnlag. Administrasjonen skal heller ikke legge fram innstilling med vurderinger for formannskapet. Noe som er vanlig behandling i andre saker.

I møtet 6. mars klargjorde Ordfører at formålet med møtet den 15. mars er å «oppsummere erfaringer fra samtalene (med tilbydere, journ. anm.) og enighet om å fremme forslaget» (om hvem som skal drifte Signalen fra sommeren. Journ. Anm.).

Møtet besluttet enstemmig at den tredje tilbyderen, Brian Damsgaard og Michael Bundt, skulle innkalles til intervju. Intervjuet fant sted onsdag 8. mars.

Nesoddposten var tilstede på møtet i ad hoc-komitéen 6. mars, som ledes og referatføres av Ordfører Nina Sandberg, fordi komitéen skulle gjennomgå to henvendelser. Gjennomgangen ble utsatt.

Prosessen synes rotete. Det ble blant annet stilt spørsmål ved om alle interessenter hadde fått samme muligheter til å få informasjon og å legge fram sitt tilbud og om kriteriene for valg av tilbyder var reelle.
Manglende åpenhet

Ad hoc-komitéens møte mandag morgen var fysisk lite åpent

Fysisk uframkommelig for presse og tilhørere. Kommunesenterets dører var låst. Det fantes ikke anvisninger om møterom. Valgt møterom Krange, ligger i 3. etasje innenfor dører som krever adgangskort. Krangerommet er lite og har plass til ti deltakere rundt et bord. Tilhørere og presse kom seg inn på tilfeldige måter.

Manglende åpenhet av behandling

Enda mer alvorlig er det at møtet var innholdsmessig vanskelig å forstå av flere grunner.

Møtebøker:

Møteboka fra forrige møte var gjenstand for spørsmål fra Geir Christensen (R, vara for Christian Hintze Holm, SV). Ordfører avviste å behandle spørsmålene og avviste også at møteboka skulle godkjennes. I vanlige behandlinger er en møtebok er et av grunnlagene for etterfølgende møte.

Når behandling og godkjenning av møtebok ikke gjøres i møtet, vil den heller ikke bli offentliggjort, og medlemmene kan formelt ikke forholde seg til den. Nesoddposten har fått tidligere møtebøker sendt fra Ordfører på forespørsel. Møtebøker ligger ikke på nett på samme måte som for andre kommunale organer.

Kunngjøring av møter

Heller ikke kunngjøring av møter har heller ikke vært praktisert før et lite glimt sist helg: Lørdag 4. mars midt på dagen ble ad hoc-møte mandag kunngjort på kommunens nettsider. Nesoddposten har etterspurt kunngjøring flere ganger med henvisning til reglementet som sier at innkalling skal være ute hos politikere og publikum samtidig og med minst ti dagers varsel.

På spørsmål om kunngjøring av møter og offentliggjøring av møtebøker uttaler varaordfører Erik Adland at Nesodden kommune praktiserer meroffentlighet. I påvente av meroffentlighet vil Nesoddposten kunngjøre møter og legge ut møtebøker som ikke unntas offentlighet. Disse publiseres i egen sak.

Prosedyrer

Geir Christensen (R, varamedlem for Christian Hintze Holm, SV) stilte spørsmål om prosedyrer for utvelgelse av tilbyder:

» -Har de som har bedt om oppfølging fått den?»

Hvorpå Ordfører Sandbergs svarte at «– De som ba om befaring har kunnet gå selv.»

Sandberg fortsatte med å fortelle at begrunnelse for å velge to tilbydere, og bare to ligger i henvendelsen. Hun foreteller Christensen at avgjørelsen var basert på at to hadde løsningsforslag i henhold til kriterier i kunngjøringen.

Geir Christensen hevdet at det er mange seriøse henvendelser og at oppfølging ikke er gjort. Christensen viser til at en tilbyder sier de ikke har fått nok informasjon. Christensen mener dette er i strid med at best mulig tilbud skal velges og at det skal være en reell konkurranse med kravspesifikasjon.

Christensen etterlyser bedre åpenhet, avklart leiepris og seriøs behandling.

Ordfører Sandberg avviser spørsmålene med at teksten i kunngjøringen om gå videre med tilbydere primo mars er klart nok.

Hun får støtte av Venstres Martin Apenes som også mener det er godt nok. Apenes henviser til at kommunen, som tomtas eier, setter krav. Videre sier han at det ikke er lett å ha en så hurtig prosess men at hensynet til innbyggerne om åpent serveringssted til sommeren som har vært førende. Alle nikker.

Geir Christensen hevder at komitéen ikke har mulighet til å ta stilling når kriterier verken er formulert eller gjort kjent på forhånd og at kriterier ikke må komme tilfeldig i en forhandling etterpå.

Til det svarer Apenes (V): «Jo mer detaljert, jo færre interessenter. Dette er vanlig hvis man går og ser hvordan det gjøres i markedet. Jeg tror ikke man kan spesifisere mer eller når man går mer detaljert ut. Vi skal ha markedspris. Dette ligner på det andre aktører ville ha lagt ut.»

Ordfører Sandberg legger til at » -Generelle viktige kriterier er satt opp og formannskapet vil avgjøre, ikke vi».

Formannskapet består av, i tillegg til Nina Sandberg (AP), Erik Adland (H) og Christian Hintze Holm (SV) som sitter i ad hoc-komitéen: Anne Berit Smørås (V), Elisabeth Belsten (H), Tone Frønes og Truls Wickholm (begge AP), Kjellaug Myhre (R) og Øyvind Solum (MdG).

Manglende dokumentasjon

Under debatten kom det fram at det manglet dokumentasjon på tilbydernes svar i intervjuer og eventuell oppfyllelse av kriterier. To tilbydere er intervjuet uten at det legges fram dokumentasjon i dette møtet som egentlig skulle avgjøre hvilken tilbyder som skulle velges. Etter litt ordveksling ble møtedeltakerne enige om at det sendes ut likelydende intervjuguide til alle tre tilbydere slik at beslutningsgrunnlaget blir tydelig.

Nesoddposten gleder seg til dette blir lagt fram

Ikke innhentet referansesjekk

Som om det ikke var nok uklarheter og manglende profesjonalitet i møteprosedyrer, tilbudsprosedyrer og kommunikasjon, var det tilsynelatende ingen som hadde tenkt på referansesjekk før Apenes kom på det. Det er vanlig å be om referansesjekk når du leier ut. De fleste praktiserer det. Under mandagens møte kom temaet opp i siste liten. Apenes forlater møtet før tiden og foreslår referansesjekk idet han går ut døren. Komitéen vedtar enstemmig Apenes’ forslag om at de bør be om referansesjekk før komiteen legger fram forslag. Takk, Apenes, men det gir et dårlig inntrykk at komitéen ikke har tenkt på dette før.

Christensens blogg som møtetema

Christensen ba om tydeligere vedtak på at kontrakten ikke skulle forlenges fordi han mente at Adland og Sandberg i intervjumøter med tilbydere ga inntrykk av at de tenkte utover femårsbegrensningen. Dette medførte ordveksling om hva som egentlig ble sagt i intervjumøtet med Signalen – Kulturbrygga – Spiseri og scene og Signalen Sjøbad og Restaurant og beskyldninger om løgn i Christensens blogginnlegg.

Christensens forslag ble nedstemt mot Rødts stemme mens tilhørere ble sittende å lure på hva som egentllig var sant. Har det blitt gitt inntrykk av kontrakt utover fem år eller ikke? Se, det kan ingen av oss bedømme men at problemet oppstår vitner om uklarhet ved intervjusituasjonen som ville vært unngått ved bruk av guidelines og helt ensartede spørsmål og svar.

Mer åpenhet, ja takk!

Rotete møter og prosesser er ikke tillitsskapende og gir rom for spekualsjoner.

Som en av tilhørerne sa så betimelig etter å ha overvært møtet: «- Mer åpenhet sparer oss for spekulasjoner.»

Ikke bare for å spare møtetid for å unngå diskusjoner utenfor dagsorden, men mest for at innholdet i møter og referater skal kunne oppfattes objektivt likt av alle deltakerne. At alle deltakere kan være enige om innholdet. Så blir uenigheten om sak en mer ryddig prosess. Og innbyggerne opplever tillit til politikerne.

SNL – www.snl.no

Store Norske Leksikon definerer ad hoc slik: Ad hoc, til dette, i dette bestemte øyemed, f.eks. ad hoc-komité. En ad hoc-løsning er gjerne konstruert med ett mål for øyet, og det motsatte av en prinsipiell løsning.

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: