Du er her
Hjem > Aktuelt > Uærlige spill i lukkede rom?

Uærlige spill i lukkede rom?

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Kommunestyret på Nesodden har tatt i bruk Ad hoc-komiteer som arbeidsutvalg. Nå fremsettes det mistanker om uærlig spill og avgjørelser i lukkede rom. Komiteens arbeidsmåte er trolig brudd på bestemmelser i kommuneloven, forvaltningsloven og kommunens eget reglement. Blir debattene i formannskapet og kommunestyret bare et spill for galleriet? De ansvarlige politikerne avviser all kritikk. Men vi mangler innsyn i sakene. Den gode debatten er snart borte.

Ad hoc-komite som arbeidsutvalg
Et kommunestyre kan nedsette midlertidige utvalg og komiteer som skal bidra i arbeidet med ulike saker. I Nesodden nedsatte man en slik komité til å legge frem forslag til arbeidet med økonomiplan og budsjett for 2017. Komiteen la frem sitt forslag til kommunestyret 30. mai 2016.

I desember ble det nedsatt en ny komité som skulle arbeide med utvikling av Signalentomta, Nesoddtangen gård og Lagveien. Komiteen hadde sitt første møte 18. januar og skulle ha vedtatt sin innstilling til formannskapet i møte 6. mars, men avgjørelsen er utsatt til 15. mars.

Kopler ut administrasjonen?
Vanligvis er det administrasjonen som forbereder, utreder, sakene som skal tas opp til politisk behandling. Ad hoc-komiteene ser ikke ut til å bruke administrasjonens kompetanse. Vi har ikke fått se noen saksdokumenter fra rådmannen som har vært oppe til behandling i komiteene.

Det er grunn til å spørre: På hvilket grunnlag arbeider komiteene? Foreligger det noen saksdokumenter? Hvilke? Hvem har laget dem?

«Helhetlig» er et slitt ord, men må brukes i denne sammenhengen. Både kommuneøkonomi og Signalen-saken er omfattende og sammensatte saker som krever helhetlig fremstilling. Man kan ikke fatte beslutninger bare med en eller to målsettinger i hodet? Man kan for eksempel ikke fatte en beslutning om hva som skal skje på Nesoddens nordspiss bare for å sikre servering på Signalentomta og få laget urtehage og bakeriutsalg på Nesoddtangen gård? Hva med de andre momentene som må vurderes i dette helt spesielle området? Det krever kompetanse og grundig arbeid.

Mangel på dokumentasjon
Det er oppsiktsvekkende hvor lite dokumentasjon som foreligger fra Ad hoc-komiteene. Vi har etter forespørsel fått se fire korte møtereferater og en innkalling som angår Signalentomta. Ad hoc-komiteen som arbeidet med økonomiplanen og budsjettet sendte en svært kort og ubegrunnet innstilling til administrasjonen i mai 2016. Dokumentene gir oss ingen innsikt i komiteenes arbeid og vurderinger.

Det er alt! Vi har ikke fått noen andre saksdokumenter.

Alle politiske møter blir kunngjort på kommunens hjemmesider. Men det har ikke skjedd for Ad hoc-komitémøtene. Møtet mandag 6. mars kl 07.30 ble riktignok lagt ut lørdag, to dager før møtet. Men det står ikke at møtet er åpent for alle og det er ingen lenker til saksliste eller saksdokumenter. Det var det til alle andre møter.

Man får faktisk ingen treff hvis man søker på Ad hoc-komite på kommunens hjemmesider. Det ser ikke ut som komiteene eksisterer!

Regelverk for folkevalgte
Kommuneloven fastsetter i kapittel 6 saksbehandlingsreglene for folkevalgte organer. Loven peker bl.a. på at det skal føres møtebok, møtene skal være åpne for alle og det skal foreligge en saksliste som er tilgjengelig for allmennheten. Alle møter skal kunngjøres, se faktaboksen nederst i artikkelen.

I en telefonsamtale med KS får vi høre at Ad hoc-komiteer er ganske vanlige og at de kan være hensiktsmessige i mange situasjoner. Men de vanlige reglene må følges, eventuelt kan kommunestyret fastsette et eget reglement for politiske utvalg. Vi kan ikke se at det er vedtatt et eget reglement for Ad hoc-komiteer. I reglementet for de politiske utvalgene i Nesodden kommune står det at saksbehandlingen i utvalgene skal skje i henhold til kommunelovens kapittel 6.

Det ser ut til at man bryter gjeldende regler både for innkalling, møtebok og åpne dører. Dessuten mangler det saksdokumenter.

Det er ikke rart mange begynner å bli urolige. Amta har i sin leder 8. mars en rekke spørsmål til arbeidet med Signalentomta. Vi i Nesoddposten har også skrevet om dette. Men ordføreren er såre fornøyd. I en redegjørelse på Facebook (!) 7. mars skriver hun: «Komiteen hadde sitt første møte 18. januar, og har jobbet raskt, målrettet, ryddig og i all hovedsak omforent.» Men dette blir en løs påstand.

Nå er det på tide å dokumentere arbeidet! Nå må vi få se hvilke mål, saksgrunnlag, saksgang, vurderinger og konsekvensanalyser komiteen har jobbet med.

Det haster, det haster
Signalensaken har vært preget av stort hastverk. At «noe» skal skje på Nesoddtangen gård ble vedtatt nærmest på forhånd på budsjettmøtet i desember, lenge før Ad hoc-komiteen hadde sitt første møte.

Dette er mildt sagt underlig, og man kan forstå at det nå settes frem spørsmål om saken er et bestillingsverk og at avgjørelsen er tatt på forhånd.

Det er vanskelig å spå om fremtiden, men det ser ut til at det legges opp til et nytt regelbrudd 15. mars. Ad hoc-komiteen skal fastsette sin innstilling i et møte samme dag som Formannskapet skal behandle den. Det er da spesielt? Vanligvis skal alle dokumenter foreligge mange dager før møtet. Kan formannskapets medlemmer gjennomføre en god diskusjon når de nærmest får saken over bordet?

Dette kan da ikke være tilfredsstillende saksbehandling i en så viktig sak?

Området angår oss alle
Kommunestyrets flertall, politikerne fra Arbeiderpartiet, Høyre og Miljøpartiet de grønne har flere ganger blitt kritisert for manglende vilje til å lytte til mindretallet og å ivareta en god politisk debatt. Nå er det litt verre. Mistanker om uærlighet, hemmelige møter og avtalt spill vokser frem fordi vi ikke får innsyn i saken. Det er i seg selv både trist og dumt.

Men det kan se ut som om de ledende politikerne har glemt at Tangen brygge angår oss alle. Vi er opptatt av området fordi vi er der så ofte. Stedet er først og fremst en stor trafikkterminal for ferger, busser, privatbiler og syklende og gående trafikanter. Kafeer, urtehager og brødutsalg høres fint ut, men hvordan passer det inn i helheten?

 


Vi spør:

  • På hvilken måte blir innbyggernes synspunkter og behov ivaretatt?
  • Hvordan tar man hensyn til den store veksten i kommunikasjon over Tangen brygge?
  • Er det hensiktsmessig å fatte forretningsmessige avtaler med bare fire–fem års varighet?
  • Er det ikke på tide å sette i gang et langsiktig planarbeid? Bør ikke det skje på «vanlig måte» gjennom plankomiteen; helhetlig, grundig og fremtidsrettet?

Og tilslutt: Hva kan kommunestyret gjøre for å gjenreise tilliten til politikerne, redusere følelsen av avmakt og skape forståelse for hvordan en politisk debatt skal føres?

Svaret er enkelt: Gjennom åpenhet, dokumentasjon og lydhørhet til andre synspunkter enn sine egne.

FRA KOMMUNELOVENS KAPITTEL 6:

  • § 30 nr. 3: Det skal føres møtebok over forhandlingene i alle folkevalgte organer.
  • § 30 nr. 4: Dersom det treffes avgjørelse om at et møte skal holdes for lukkede dører, skal avgjørelsen føres i møteboken og hjemmelen for avgjørelsen skal framgå.
  • § 31 nr. 1: Enhver har rett til å overvære møtene i folkevalgte organer.
  • § 32 nr. 2: Lederen av et folkevalgt organ setter opp sakliste for det enkelte møte. … Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: