Du er her
Hjem > Forsiden > Nesodden kommune felt i KOFA

Nesodden kommune felt i KOFA

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Klagenemnda for offentlige anskaffelser, KOFA, har konkludert med at «Nesodden kommune har foretatt en ulovlig direkte anskaffelse». KOFA peker på at kontraktsdokumentene for omsorgsboligene på Fjellstrand ble vesentlig endret etter at avtalen med Norsk Helsehus AS var inngått. Derved ble andre tilbydere hindret fra å delta i konkurransen om de 40 omsorgsboligene.

«Dette er en kommunal skandale», mener kommunestyremedlem Geir Christensen i Rødt.

Nesodden kommune har stor mangel på omsorgsboliger. Høsten 2014 vedtok et flertall i kommunestyret å bygge 40 omsorgsboliger som et Offentlig-Privat-Samarbeid, et OPS-prosjekt. Det innebærer at boligene skal bygges ut på en privat tomt av private utbyggere, og at kommunen skal leie dem tilbake i 30 år.

OPS-modellen er omdiskutert og mange mener denne privatiseringen blir svært kostbar for kommunen. Hovedargumentet er at private tomter er dyre, og at det blir svært dyrt å leie boligene i 30 år av en privat eier, les leserbrevet i Amta fra Christian Hintze Holm. Les også saksfremlegget til formannskapet i juni 2014.

I september 2014 kunngjorde Nesodden kommune en konkurranse om leie av omsorgsboliger. Og i  april 2015 ble det inngått en avtale med Norsk Helsehus AS som er eid av Betonmast Eiendom AS, Smartbygd AS og Bygg Øst AS.

Det var ikke inngått mange OPS-avtaler for omsorgsboliger tidligere, og prosjektet stoppet opp fordi Skatteetaten ikke ville gi en privat eier momsfritak. Kommunen måtte eie boligene for å få det.

Saken hadde medført en omfattende politisk diskusjon. I juni 2016 besluttet flertallet i kommunestyret å endre avtalen med Norsk Helsehus AS: Nesodden kommune skulle stå som formell byggherre og kommunen skulle kjøpe boligene ved ferdigstillelse, mens Norsk Helsehus AS skulle drifte boligene i 30 år. Rødt besluttet da å klage avtalen inn for KOFA.

Det er denne avtaleendringen som KOFA nå peker på er ulovlig.

Årsaken er at man i konkurransen hadde stilt krav om at tilbydere måtte ha god økonomisk soliditet og finansieringsevne/finansieringsforståelse og kunne dokumentere erfaring med finansiering av lignende prosjekter. Det kan være naturlige krav når kommunen skal inngå en avtale over 30 år og tilbyderen skal eie og drifte boligene. Men når kommunen kjøper boligene ved ferdigstillelse, er jo den finansielle risikoen langt mindre, og trolig ville mange flere kunne gi et tilbud.

Det betyr at firmaer som vurderte prosjektet, men kanskje ikke kunne møte de opprinnelige økonomiske kravene, ikke fikk anledning til å gi et tilbud når disse betingelsene falt bort. Derved har kommunen gjort en «direkte anskaffelse» uten konkurranse, og det er altså ulovlig etter lov om offentlige anskaffelser.

Les hele avgjørelsen: 2016_0104-9Klagenemndas avgjørelse.

Hva skjer nå?
Geir Christensen (Rødt) mener avtalen må oppheves fordi KOFA nå har konkludert med at den er ulovlig. – Dette er en kommunal skandale, sier han. Men han er usikker på om det politiske flertallet i kommunestyret tar KOFAs konklusjon til følge. – Jeg er redd for at det nå blir et politisk spill der saken bare vil rulle videre. Respekten for lov og rett blant de styrende i kommunen er ganske liten, hevder han. Han innrømmer at han er fornøyd med KOFAs konklusjon. – Det er slitsomt å være i et kommunestyre hvor så mye foregår på bakrommet og åpen debatt er mangelvare. Derfor er det godt å få fullt medhold fra en offentlig instans. Men saken er bare trist, flertallet i kommunestyret gjorde et forsøk på juridiske krumspring som verken tjente prosjektet eller kommunen, sier Christensen.

Varaordfører Erik Adland (H) presiserer at KOFA ikke har noen dømmende myndighet, men kun er et rådgivende organ. – Problemet var at myndighetene endret regelverket underveis i arbeidet vårt. En momsrefusjon på nesten kr 5 millioner var viktig for prosjektet. Når den refusjonen så ut til å falle bort, måtte vi forsøke å finne en løsning. Det hastet med å få bygget disse omsorgsboligene, sier han.

– Det er for tidlig å si noe om hva som nå skjer med prosjektet, sier Adland.  – Først må vi få sett nærmere på vedtaket fra KOFA og få vurdert hvilke konsekvenser det har. Det er viktig at vi lærer av dette slik at vi kan unngå slike feil i fremtiden. – Nesodden har et stort behov for omsorgsboliger, og det er synd hvis prosjektet nok en gang blir forsinket, avslutter han.

* * *

Kva er Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA)?

Klagenemnda handsamar klagar frå leverandørar eller andre med sakleg klageinteresse som gjeld brot på regelverket for offentlige anskaffingar.

Klagar får ei avgjerd der nemnda uttalar seg om den offentlege oppdragsgjevaren har brote regelverket eller ikkje. Frå 1. januar 2017 fekk KOFA attende myndigheita til å ileggja overtredelsesgebyr for ulovlege direkte anskaffingar. Avgjerdsla i desse sakane er rettsleg bindande for partane. KOFA har no plikt til å ileggja gebyr når innklaga forsettleg eller grovt uaktsomt har brote kunngjeringsplikta i forskrift om offentlege anskaffingar. Ved uaktsomhet har KOFA adgang til å ileggja gebyr. Ein treng ikkje sakleg klageinteresse i desse sakane.

Avgjerdsler som følge av andre brot på anskaffelsesregelverket er rådgjevande. Det vil si at avgjerdslene ikkje har rettsleg bindande verknad for partane, i motsetjing til ein dom i ei rettsak eller eit gebyrvedtak. Klagenemnda sitt sekretariat har og myndigheit til å avvise saker frå handsaming i nemnda. Klagenemnda si verksemd er regulert i forskrift om klagenemnd for offentlige anskaffelser.

KOFA vart etablert 1. januar 2003.

www.kofa.no

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

One thought on “Nesodden kommune felt i KOFA

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: