Du er her
Hjem > Forsiden > Noen fakta om mobbing ved grunnskolen på Nesodden.

Noen fakta om mobbing ved grunnskolen på Nesodden.

Dette innlegg er eldre enn 4 år og kan være utdatert.

≡Gunhild Gjevjon≡
De artiklene, som over tid har blitt mest lest i Nesoddposten, er de to som omhandler mobbing.  Den  13.3 .2017  ba Nesoddposten derfor Jorunn Jensen (kommunalsjef for skole, barnehage og oppvekst.) svare på følgende spørsmål:

  1. Det totale antall meldte mobbesaker ved grunnskolene på Nesodden i 2015/2016.
  2. Hvor mange mobbesaker paragraf 9a-3, (https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1998-07-17-61/KAPITTEL_11#KAPITTEL_11) som ble åpnet ved Nesoddens ni grunnskoler i 2016?
  3. Samt hvor mange av de sakene som ble åpnet som endte med et konkret tiltak om oppfølging? Altså i hvor mange av sakene konkluderte man med at elevene ble mobbet?

1.5.2017  fikk vi følgende svar fra Jorunn Jensen:

”I 2015/2016 ble det fattet 21 vedtak. Det er ikke informasjon om vedtakene har konkludert med mobbing eller ikke. Det viktigste for skolene i Nesodden kommune er at det blir satt i gang undersøkelser og tiltak for barn og unge som ikke har det bra på skolen uansett grunn. Inntil nå skal det gjøres ved vedtak fra rektor.  Nesodden har nulltoleranse for mobbing, trakassering og krenkelser. Alle skal ha det bra på skolen. Alle henvendelser skal føre til tiltak .”

Men 21 barn/unge hadde det altså ikke bra i skoleåret 2015/2016 . At kommunalsjefen for skole, barnehage og oppvekst ikke vet hvor mange av disse 21 som kan klassifiseres/betegnes som mobbesaker er forunderlig. Noen oppklarende og utdypende svar på Nesoddpostens spørsmål ser derfor ikke journalisten at kommunalsjefen  gir. Men tror vel vi alle er enige om at skolen ikke bare bør, men skal være et trygt sted å være for barn/unge. At Nesodden kommune går inn for nulltoleranse når det gjelder mobbing er derfor vel og bra, men det bør settes makt og reaksjon bak denne målsettingen.

Holdninger skapes i hjemmet.

Men uansett hvordan vi snur og vender på disse fakta, så skapes barns adferd, deres måte å oppfører seg på, i hjemmet.  Vi bør derfor som foreldre/besteforeldre sørge for å være gode forbilder. For måten vi behandler hverandre, formulerer oss på er avgjørende for hvordan barna våre oppfører seg og omtaler andre .  

Barna lærer samhandling hjemme.

Sitatene her er hentet fra : http://forskning.no/barn-og-ungdom-vold-sosiale-relasjoner/2012/12/barn-laerer-mobbeadferd-av-foreldrene

«– Hva som skjer innenfor husets fire vegger har stor betydning for hva slags samspillmønster barn utvikler. Dersom mor og far stadig krangler om småting, havner i trøbbel med naboen, eller har en væremåte som forteller ungene at det er greit å snakke nedsettende om andre, lærer barna å samhandle med andre på denne måten, sier Jørgensen. (Jørgensen fra Høgskolen i Lillehammer er en hyppig brukt foredragsholder på foreldremøter og foreldreutvalg (FAU) i Norge hvor hun snakker om hvordan foreldre kan forebygge mobbing blant barn og unge. Hun kaller det foreldrekompetanse.)

Slike samhandlingsmønstre tar barnet med seg på skolen og på fritidsaktiviteter. Det kan føre til at barnet stadig havner i konflikter, ikke klarer å løse konflikter, forutser i mindre grad konsekvenser av egne handlinger, og tar lite ansvar for eget bidrag til konflikter. Disse barna kan utvikle mobbeatferd.»

Å gå i skyttergraven eller gå i seg selv.

«Hvis barn mobber andre, har de voksnes reaksjon også stor betydning for om mobbingen fortsetter.

– Går du i skyttergraven og forsvarer deg, eller går du i deg selv når du som forelder får tilbakemelding om at barnet ditt mobber andre? spør Jørgensen.

Det skal stor modenhet og refleksjon til å innrømme at egne barn plager andre og være villig til å ta grep for å hindre at dette fortsetter.

– Dette er et svært sårbart område og viser at foreldre også trenger kompetanse i hva de skal gjøre hvis barnet deres er i ferd med å utvikle mobbeatferd. Denne kompetanseutviklingen tilbys i liten grad i dag. Foreldre bør slik sett ha kompetanse i både forebygging og håndtering av mobbeatferd hos barn, sier Jørgensen.

Våre holdninger, lekenhet, nysgjerrighet, moral og interesse for hva som ligger bak menneskers handlinger er nøkler til sosial læring hos barna, mener pedagogen.”

Lærertetthet i barneskolen på Nesodden.

Og politikerne, både sentralt og lokalt, bør sørge for tilstrekkelig lærertetthet da det enkelte barn i en klasse bør bli sett og ivaretatt både på det psykiske og faglige område.  Her kommer noen fakta om lærertetthet i barneskolen på Nesodden.

Vold og trusler mot lærere.

Og for å gjøre mobbebildet enda mer komplekst, her kommer forskningsartikler på hvordan lærere som blir utsatt for vold og trusler har opplevd det. Her skal det påpekes at journalisten ikke vet om det har forekommet vold og trusler mot lærere på Nesodden. Her er noen lenker til forskning/artikler om vold og trusler mot lærere.

http://forskning.no/vold-skole-og-utdanning/2016/03/alene-med-krenkelsene

http://forskning.no/vold-skole-og-utdanning/2016/03/alene-med-krenkelsene

Samt en artikkel om lærere som mobber elever.

https://www.nrk.no/rogaland/na-skal-det-ryddes-opp-i-elevmobbing-fra-laerere-1.13161165

Med andre ord: det mye å ta tak i. Mye å samhandle om og løse både for skolene, lærerne, foreldre og politikerne. Til det trenges felles arenaer der vi nesoddinger inviteres til samtale med såvel våre politikere samt representanter for  administrasjonen.

Og her er linkene til de to artiklene som over tid har blitt mest lest i Nesoddposten:

http://www.nesoddposten.no/et-utvalg-av-hovedfunnene-i-elevundersokelsen-2016-mobbing-og-arbeidsro/

http://www.nesoddposten.no/to-fortellinger-om-mobbing/

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: