Du er her
Hjem > Forsiden > Referat og notater fra åpent møte om Oslofjorden i Drøbak kino 22.8.2017. Kl.18-20

Referat og notater fra åpent møte om Oslofjorden i Drøbak kino 22.8.2017. Kl.18-20

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Arrangør: Frogn MDG
I panelet satt
– Nina Sandberg, AP, ordfører på Nesodden. (Kommer på stortinget høsten 2017),
– Rasmus Hansson, 1. plass på MDGs liste i Akershus ved stortingsvalget. Rimelig
sjanse til å få en periode til på stortinget.
– Nils-Aage Jegstad (H) tidligere ordfører i Vestby. (Har vært på stortinget siden
høsten 2017)
I salen ca. 40 mennesker.
Fra Nesodden, i hvert fall: Lars Dalen, Elin Leer-Salvesen, Are Dammann, Frode
Gjertsen og Pål Moe.

De tre i panelet innledet om sine tanker rundt Oslofjorden. Her er noe av det vi noterte:
– Både Sandberg og Hansson gledet seg til å samarbeide på Stortinget. Hansson sa han
var enig i alt Sandberg sa.

– Sandberg og Hansson ønsket mer kollektiv båttrafikk med elektriske båter i
Oslofjorden og hurtigbåter bl.a. fra Drøbak til Oslo for å avlaste biltrafikken, mens
Jegstad mente dette ville komme av seg selv i takt med den teknologiske utviklingen.

– Hansson ville ha et overordnet lovverk og felles retningslinjer for å ivareta miljøet i og
rundt fjorden. Jegstad mente at slikt måtte kommunene avgjøre selv. Det gjaldt også
for spørsmål vedr. utbygging av strandsonen og bruk av f.eks. vannscootere.

– Jegstad var for kommunesammenslåinger fordi han mente færre og større kommuner
vil gjøre forvaltingen av fjorden enklere. Dette var Hansson helt uenig i.
Etter innledningene fra panelet, ble det åpnet for debatt med tilhørerne:
Elin og Are hadde formulert et innlegg omtrent som dette:
Naturen er mer sårbar enn noen gang. WWF har publisert rapporter som viser at halvparten av
alt biologisk liv er forsvunnet bare siden 1970. Halvparten av all fisk, all fugl, alle dyr og alle
insekter. Biologene snakker om at vi opplever den 6. masseutryddelsen av arter.

Oslofjorden er en del av dette dystre bildet. Rødnebbterne, hettemåke og torsk er på få år blitt
voldsomt redusert i antall, og er i dag utryddingstruet i Oslofjorden. Mikroplast og miljøgifter
hoper seg opp i næringskjeden og ødelegger livet for livet for sjøfugl og livet i sjøen.
Det er viktig å se fremover. Men det er også viktig å lære av de feil som er begått.Siden 2006 er det gjennomført 2 store prosjekter med ødeleggende virkning for Oslofjorden:

1. 2006 til 2008 hadde vi giftdumpingsaken i Oslo Havn, primært for å få større
seilingsdybde for de største cruiseskipene. Oslo Havn KF fikk lov til å bruke
gravemaskin til å få opp 2200 kilo kvikksølv og andre farlige miljøgifter, frakte det 3
kilometer innover i fjorden, blande med store mengder vann og pumpe det ned i sjøen.
Ekkolodd viste at giftslammet steg 30-40 meter opp ved hver nedføring og at det kokte
av fisk i deponiet.

Resultatet kjenner vi: Sjøbunnen er like forurenset nå som før. Torsken har så høyt
innhold av kvikksølv i kjøttet at mattilsynet advarer barn gravide og ammende mot å
spise den. Krabber og blåskjell fra indre havn kan ingen spise.
2. I 2015 fikk Kystverket lov til å sprenge i stykker 29 av Indre Oslofjords viktigste
grunner for fisk, sjødyr og sjøfugl. Dette ble også gjort primært for å kunne ta inn flere
og større cruiseskip.

-De sprengte midt i gytesesongen for rødlistet torsk på tross av havforskernes sterke
advarsler.

-De sprengte uten siltgardiner eller annen beskyttelse der konsekvensutredningen viste
høye konsentrasjoner av miljøgifter.

-De sprengte med inntil 4.400 kilos sprengladninger, med en styrke som aldri før er
prøvd under vann. Konsekvensutredningen og havforskerne beskriver ødeleggende
virkninger på fisk, sjødyr og sjøfugl, flere kilometer fra sprengstedet og stor spredning
av miljøgifter. (KU beskrev virkninger ved 40 kgs ladninger)

Tross meget stor folkelig motstand mot giftdumpingen både på Nesodden og i Oslo var
Rasmus Hansson for dumpingen, både da han var leder for WWF og nå etterpå som leder for
MDG. Han hadde tillit til Naturvernforbundet som stod som garantister for et vellykket
prosjekt. Nesodden AP stemte for både giftdumpingen og sprengningene.
Vi vil gjerne ha en forklaring fra dere i panelet på hvordan dere kunne gå inn for dette og om
dere fortsatt mener det var vellykket.

Vi mener dere er forpliktet til å gå imot slike prosjekter hvis dere ikke er helt sikre på at det
ikke får alvorlige miljøkonsekvenser. OSPAR avtalen har «føre- var prinsippet» som et
bærende element. Det holder ikke å tro at «det går nok bra». Alle vet at det er omtrent umulig
å stanse et prosjekt som er satt i gang. Dere må være helt sikre. Ellers skal dere stemme nei!
Hvorfor gjorde dere ikke det?

Både Nina Sandberg og Rasmus Hansson svarte at de nok hadde mer tillit til fagfolkene enn
det vi har, mens Nils-Aage Jegstad påpekte at han på sin side var imot giftdumpingen.
Rasmus Hansson sa han var enig med oss i sprengningssaken, men uenig med oss i
giftdumpingsaken. Uenig i hva da, ville vi vite. Uenig med NIVA som har målt at fisken er
full av kvikksølv og PCB? Og som har målt at miljøgiftinnholdet i sjøbunnen er like høyt i
dag? Uenig med Mattilsynet som advarer barn, gravide og ammende mot å spise torsk fra
Indre Oslofjord?De konklusjonene vi har lagt fram om fjordens tilstand er hentet nettopp fra de ekspertene
dere har tillit til. Hvis dere sitter inne med annen kunnskap vil vi gjerne vite det og få det
tilsendt.

Frode sa det er viktig å se framover for å kunne løse miljøproblemene for Indre Oslofjord,
men at det også er viktig å se bakover for å lære. Han påpekte hvor viktig det er å lytte til
befolkningen. Deretter viste han til en rekke situasjoner der flertallet i kommunestyret på
Nesodden ved AP, Høyre og FrP hadde overkjørt et klart flertall i befolkningen i saker av
betydning for Oslofjorden:

-Utbygging av boligblokker på Tangen Brygge ville de presse igjennom på tross av at
meningsmålinger viste at et stort flertall ikke ville ha det.
-Det samme skjedde under giftdumpingen.

Problemet er at vi har politikere som ikke lytter til befolkningen sa Frode. Dette skjer igjen og
igjen og fører til at folk blir oppgitte. Hvis dere fortsetter slik vil befolkningen bli utslitt. Dette
er eksempler på at demokratiet ikke fungerer!
Frode trakk også fram at Norge har forpliktelser i forbindelse med OSPAR avtalen. Det er
ikke lov å dumpe i sjøen. Sjøen skal ikke være en avfallsplass. Likevel søker rike Norge
UNNTAK fra dette for å spare penger! Nesodden kommunestyre godtok dette uten å blunke.
Han kritiserte også Rasmus Hansson for å godta dette.
Frode uttrykte håp om at de grønne kan håndtere slike ting på en annen måte fremover.

Pål var ikke veldig imponert over panelets tiltro til spesialistene. Eller «selvoppnevnte
spesialister» som han kalte det. Han nevnte et eksempel fra et møte i planutvalget på
Nesodden der sprengningssaken ble diskutert. Der hadde dykkere avdekket at de hadde
dumpet sprengningsmasser utenfor regulert område ved Spro.

Aps Johannes Dalen Giske tok ordet og sa at de måtte stole på «spesialistene» som, uten å
kunne tilbakevise dykkerne, nektet for at det var dumpet ulovlig. De «spesialistene» Dalen
Giske henviste til var Kystverkets egne lobbyister og konsulenter som jobbet for og var lønnet
av Kystverket.

Havforskningsinstituttet, som er den fremste spesialisten, var for Dalen Giske tydeligvis ikke
å anse som spesialister.
Han trakk også fram at Høyres Erik Adland framstilte prosjektet som et viktig miljøtiltak selv
om den faktiske hensikten med prosjektet var å få inn større båter som kan holde høyere fart.
Oppslag i AMTA i den senere tid har vist at det har blitt lik vi har advart mot: Båtene holder
høyere fart, noe som fører til omfattende skadesjø. Høyere fart betyr også fare for ulykker og
at det ganske sikkert kommer til å skje.

En annen uheldig konsekvens av at båtene har blitt større og holder høyere fart er selvfølgelig
at det har blitt mye større utslipp av eksos. Høyere fart krever mye mere motorkraft for å
tvinge båtene gjennom vannet så utslippene øker ikke proporsjonalt med fartsøkningen.

Elin Leer-Salvesen, Are Dammann

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: