Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Gang- og sykkelveger tas ut av forslag til budsjett 2018

Gang- og sykkelveger tas ut av forslag til budsjett 2018

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Inger Johanne Norberg≡
Budsjett 2018: Prioriterer vedlikehold kommunale veier. Regulering gang- og sykkelveier tas ut av budsjett- og økonomiplan. 4 millioner til gang- og sykkelveg gått tapt i ubrukte midler.

Rådmannen presenterte sitt forslag til budsjett- og økonomiplan 27. september i kommunestyret. Forslaget som foreligger når det gjelder samferdsel innebærer en nedprioritering av gang- og sykkelveger. Midler til gang- og sykkelvei er tatt ut av økonomiplanen samtidig som det ligger 4 millioner inne i ubrukte midler fra inneværende år. 4 millioner som er postert som investeringsmidler og som det nå viser seg ikke kan brukes til gang- og sykkelveier på fylkesvei.

Rådmannen vil i stedet prioritere etterslep vedlikehold av kommunalt veinett.

Ansvaret for gang- og sykkelveger
For gang- og sykkelveier har kommunen det hele ansvaret både for regulering, bygging og drift. For fylkeskommunale veier er det Akershus fylkeskommune som har ansvaret for finansieringen, byggingen og driften. Nesodden kommune har ansvaret for å gjennomføre regulering. Fylkeskommunen tilbakebetaler kostnadene til kommunen i forbindelse med regulering når gang- og sykkelvegen bygges.

Behov for gang- og sykkelveier langs fylkesveier
Nesodden mangler gang- og sykkelveger langs fylkesveiene på begge sider. Behovet for gang- og sykkelveger er stort. Trafikksikkerhetsplanen beskriver situasjonen:

«I perioden 2000 – 2014 skjedde 92 % av alle trafikkulykker med personskader på fylkesveiene, og samtlige av alle ulykker var alvorlig eller meget alvorlig.»

Fylkesveinettet utgjør 18 % av det totale veinettet på Nesodden og står for 92 % av trafikkulykkene.

Samfunnsøkonomiske kostnadene av personskadeulykkene i Nesodden kommune i løpet av de fjorten årene beregnes til ca 400 millioner kroner (Trafikksikkerhetsplanen).

All transport går langs fylkesveiene
Nesodden kjennetegnes av tettsteder langs fylkesveiene. Tettstedene har oppstått naturlig i terrenget og områdene mellom tettstedene er ofte uegnet for ferdsel i stor grad. Dette bidrar til at

  • Fylkesveiene 156 på østsiden og 157 på vestsiden er hovedfartsårer for biltrafikk
  • Fylkesveiene er eneste skoleveien og eneste muligheten for kommunikasjon for alle myke trafikanter. Små veier for myke trafikanter mellom tettstedene og skole/handel finnes ikke
  • Myke trafikanter må krysse eller gå langs farlig fylkesvei i forbindelse med busstransport

På denne måten blir deler av befolkningen innestengt i en vedvarende og ufrivillig bilisme som trosser helsefaglig og folkehelsefaglig kunnskap om frisk luft og daglig aktivitet.

Noen trosser farene og kan bli utsatt for alvorlige ulykker.

Prioriteringer – etter behov eller regnskapsmessig valg?
Midler til regulering fylkeskommunal gang- og sykkelveg må tas av drift, mens en eventuell regulering kommunal gang- og sykkelveg kan tas av investeringsmidler fordi det «bidrar til en verdiøkning av kommunale eiendeler» som det står i budsjettforslaget (s. 103 under Samferdsel). I klartekst betyr det at rådmannen ber om en vurdering av hvilke reguleringsprosjekter i trafikksikkerhetsplanen som bidrar til forbedring av kommunale veier og anlegg.

Fylkesveier prioriteres derfor ned. Hvorvidt det er en regnskapsmessig prioritering fordi regnskapet skal komme i balanse eller annet vites ikke.

At kommunens planavdeling har etterslep og at de sliter med kapasiteten, har vært kjent lenge. Rådmannens foreslår å styrke avdelingen i kommende periode, noe som kan hjelpe på kapasiteten til å regulere flere gang- og sykkelveger, -hvis det prioriteres. For tiden ligger reguleringsplan gang- og sykkelveg Bråten – Bekkevoldveien ute på høring. Der vises gang- og sykkelveg med brudd i framføringen.  Gang- og sykkelvegen er sentrert rundt planlagte prosjekter med begrunnelsen å skulle gi prosjektene mulighet til å bli gjennomført.

Det savnes en prioritering av innbyggernes mulighet til å ferdes i sitt eget nærmiljø som fotgjenger og syklist.

Gang- og sykkelvegforkjempere
Nesodden har mange trafikkaksjoner og grupper som vil ha fortgang i arbeidet med gang- og sykkelveg. Det finnes foreldre som har bygd gang- og sykkelveg sjøl.

Interesserte kan finne flere opplysninger her:

Trafikksikkerhetsplan 2015-18

https://www.nesodden.kommune.no/vei-vann/vei-og-trafikk/trafikksikkerhet/

Rådmannens forslag til budsjett 2018 og handlingsprogram 2019 – 2021

https://www.nesodden.kommune.no/aktuelle-tema/radmannens-forslag-til-budsjett-2018-og-handlingsprogram-2019-2021.209498.aspx

Høringer på reguleringsplaner

https://www.nesodden.kommune.no/horinger/gang-og-sykkelvei-langs-fv-157-fra-bratenveien-til-bekkevoldveien-1-gangsbehandling.209705.aspx

https://www.nesodden.kommune.no/horinger/

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: