Du er her
Hjem > Forsiden > Kan alle få et trygt sted å bo?

Kan alle få et trygt sted å bo?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av Tormod Bjørnstad≡
Rapporten om det boligsosiale arbeidet i Nesodden kommune er rystende lesning. Manglene er både mange og alvorlige. Arbeidet spriker, boligmassen er uegnet og kommunen har alt for få boliger!

Analysens resultater er oppsiktsvekkende, – det er funnet en rekke alvorlige mangler.

Men saken fikk ingen politisk debatt, den ble utsatt til senere. Men det haster. Nesodden mangler tilbud til unge og vanskeligstilte, og nå må det skje noe på Løesfeltet.

Tre målgrupper
«Boligsosialt arbeid» handler om grupper som trenger et tilfredsstillende boligtilbud:

 • unge som skal ha sin første bolig
 • eldre og trygdede personer med funksjonsnedsettelse, for eksempel demente
 • vanskeligstilte, en sammensatt gruppe som omfatter både rus og ulike diagnoser

 

Grundig analyse
Konsulentfirmaet Rambøll har analysert kommunale planer og statistiske data, utført en spørreundersøkelse og intervjuet kommunens ansatte og ledelse. Rapporten ble lagt frem for Kommunestyret i slutten av september.

Analysens resultater er oppsiktsvekkende, – det er funnet en rekke alvorlige mangler.

Dårlig forankring

 • begrepet boligsosialt arbeid er ukjent, de ansatte vet ikke at de jobber med det
 • handlingsplanen brukes i liten grad
 • det mangler felles målsettinger og arbeidet er fragmentert

Uklar organisering

 • rolle- og oppgavefordelinger er uklare
 • ingen vet hvem som skal gjøre hva og hvem som har ansvaret
 • man ivaretar «sine egne brukere», avdelinger og budsjetter
 • arbeidet er uformelt og det er få samarbeidsarenaer

Tilfeldig tildeling av boliger

 • man har ikke samlet oversikt over søkere, boliger eller beboere
 • det mangler tildelingskriterier
 • man vet ikke om brukere med størst behov får bolig først eller om alle får en egnet bolig

Dårlig sirkulasjon

 • mange blir boende i boligen i for lang tid
 • det mangler oppfølging og alternative boliger

Dårlig kvalitetssikring

 • avdelingene stiller ulike krav til private utleieboliger
 • private utleieboliger får ikke kommunal godkjenning
 • det er ingen rutiner for kvalitetssikring av private utleieboliger

Dårlig oppfølging

 • det er ikke tilstrekkelig kapasitet til å gi beboere god oppfølging
 • ingen vet hvem som har ansvar for oppfølging, men de ansatte forsøker allikevel
 • det er utfordrende å følge opp de vanskeligstilte

Uegnede boliger og store behov

 • store deler av den kommunale boligmassen er uegnet til sitt formål, spesielt gjelder dette Løesfeltet
 • kommunen har for få boliger til vanskeligstilte og mangler boliger til flere brukergrupper, spesielt for brukere med utfordringer knyttet til rus og psykiatri
 • det mangler rimelige boliger til unge

Ingen aktiv aktør

 • kommunen er ikke aktiv i boligutviklingen i kommunen
 • det er for liten tilgang på rimelige boliger

Du verden! Dette er urovekkende, spesielt når vi vet hvor lang tid det tar å få bygget nytt!

Stor innsats fra de ansatte
Rapporten forteller at på tross av disse manglene viser de ansatte stort engasjement og forsøker å hjelpe som best de kan. I stor grad klarer de å dekke brukernes behov, hvis det er mulig.

Ingen politisk debatt
Man skulle tro en slik rapport vil vekke politisk debatt, men nei. Kommunestyret fattet følgende vedtak:

Rapporten tas til orientering. Rådmannen bes om å komme tilbake med en sak med forslag til hvordan det videre arbeidet med iverksetting av boligsosial handlingsplan skal drives frem, med framdriftsplan.

Rådmannen bes forberede en sak om mulig etablering av et kommunalt tomteselskap, i første omgang ved å utarbeide et faktagrunnlag som grunnlag for en bred politisk debatt om mulige virkemidler i en «bred» boligpolitikk. Kommunestyret gjennomfører et temamøte om dette. Kommunestyret ber om at boligsosial handlingsplan rulleres snarest.

Vi får vente tålmodig på de nye sakene.

Det er verre for de mange som venter på en egnet, trygg bolig.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: