Du er her
Hjem > Aktuelt > Ingen ny utvikling for myke trafikanter

Ingen ny utvikling for myke trafikanter

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Inger Johanne Norberg≡
Ingen tegn til nye gang- og sykkelveger under planlegging. Politikerne mangler midler. Eksisterende arbeid beveger seg i lav gangfart.

Regnskapsregler endrer utsiktene til gang- og syllelveger (g/s-veger)
Nesoddposten har tidligere skrevet om at kostnader til regulering gang- og sykkelveger på fylkesvei har blitt ført som investering i budsjett. Nesodden kommune har blitt gjort oppmerksom på av Revisjonen at slik regulering ikke er lov å føre som investeringskostnader i henhold til kommunale regnskapsregler. Utgiftene til regulering gang- og sykkelveger på fylkesvei må føres som driftskostnader. Se: http://www.nesoddposten.no/gang-og-sykkelveger-tas-ut-av-forslag-til-budsjett-2018/

Leder av Miljø- Plan- og Teknikk-utvalget, Erik Adland forteller på telefon at de 4 millioner som står ubrukte på konto derfor ikke kan brukes til å regulere gang- og sykkelveger langs fylkesveier. De 4 millionene går derfor tapt som mulige midler til gang- og sykkelveger på langs fylkeskommunale veger.

Ingenting til kommunale g/s-veger
Rådmannen mener i sitt budsjettforslag at etterslep på vedlikehold av kommunalt veinett bør prioriteres. Spørsmålet er hvor.

NP: «-Erik Adland, vil det innebære noen kommunale gang- og sykkelveier?»

«- Nei, det gjør det ikke».

NP: «De 4 millionene, -hvorfor er de ikke brukt?»

«- Midler var satt at til investeringer til g/s langs fylkesveiene. Kan ikke brukes til vedlikehold. Vår revisjon har påpekt at kommunen ikke har anledning til å bruke investeringsmidler på fylkeskommunale veier.»

Fylkesveger
Fjordvangen – Torget: Byggestart 2018
NP: «Hva vil skje med planlegging og gjennomføring av av gang- og sykkelveger langs fylkesvei framover?»
Erik Adland: «Fylkeskommunen har prioritert bygging av Fjordvangen- Torvet som starter i 2018, samt resten av Hellvikveien, og Granholt til Flaskebekk. Prosjektene blir mye dyrere enn forutsatt. Fjordvangen -Torvet skulle koste 46 mill, nå 76 mill kr.»

Ommen – Alværn reguleres
NP: «Noe gang- og sykkelvei reguleres nå mellom Ommen og Alværn. Det ser ut som det er brudd i gang- og sykkelveien ved Åsenveien. Er det riktig at reguleringen ikke omfatter en sammenhengende g/s-vei?
Erik Adland:

«Reguleringsplanen blir sammenhengende og ny varsling om dette vil bli kunngjort innen kort tid.»

De som ferdes langs strekningen vi ha sett at noe av strekningen allerede er påbegynt i forbindelse med bygging av Sofienlund. Når hele strekningen er ferdistilt avhenger av behandlingen og prioriteringer framover. Beboere i området kan glede seg over at det planlegges gang- og sykkelveg for hele strekningen men ferdselsåren for myke trafikanter er ennå langt fram i tid.

Befolkningen kan sette seg inn i planer og komme med høringsuttalelser her:  https://www.nesodden.kommune.no/horinger/

Forskuttering av regulering g/s-veger er politisk mat
Ordfører Wickholm har i tidligere artikkel oppfordret til å komme med innspill i løpet av budsjett arbeidet, se: http://www.nesoddposten.no/kommunebudsjettet-2018-angar-oss/

Alle partiene i kommunestyret vil levere sine forslag til budsjett i formannskapsmøtet 29. november. I tillegg til at Ordfører inviterte til å ta direkte kontakt med ham er det mange interesseorganisasjoner som ber om møter med lokale partier for å legge fram sin sak. I år må dette eventuelt gjøres i rimelig tid før 29. november.

Hva gjør partiene
Nesoddposten (NP) stiller spørsmål til partienes gruppeledere:

NO: «Nesoddposten har tidligere skrevet om gang- og sykkelveger som nå tas ut av budsjett. På bakgrunn av dette, vil ditt parti foreslå å bruke driftsmidler til regulering av gang- og sykkelveg langs fylkesveier i budsjett 2018?»

MdG v. Øyvind Solum:
«Ja, Miljøpartiet De Grønne mener at vi må sette av driftsmidler til gang- og sykkelveier i 2018. I samtaler med andre partier har vi understreket at dette er blant våre prioriterte saker. At det er stor usikkerhet når det gjelder mulighetene for å få slike midler refundert fullt ut av fylkeskommunen må ikke være til hinder for at vi likevel gjør det vi kan for å legge til rette for at flere gang- og sykkelveier bygges så snart som mulig.»

Rødt v. Geir Christensen og Kjellaug Myhre:
«Ja.»

FrPs Nils Arne Haldorsen forteller at FrP alltid har sagt at Nesodden skal ha g/s-veier og stiller spørsmål ved prioriteringene med bymessig g/s-veg på begge sider mellom Flaskebekk og Tangen.

NP: «Hva ville FrP ha prioritert?»

Haldorsen FrP:
«FrP ville ha prioritert strekningen Fjellstrand – Midtveien og Nesodden kirke og vestover på samme vegstrekning.

Nå har vi budsjettmøter hvor alle partiene snakker med hverandre og prøver å bli enige om noe. Jeg synes det er tull å legge fram et eget budsjett som blir nedstemt.»

«I formannskapet 29. november er KrF og FrP invitert til å delta i budsjettarbeidet og vi legger fram forslag der.»

Venstre v. Anne Berit Smørås forteller at de har snakket om g/s-veger, men, som hun sier: » -Vi har ikke penger. Vi kan ikke levere dårlige tjenester og vi kan ikke fortsette å drive med lite penger og vi har ikke muligheter for å ta noen innsparinger. Vi må få penger i kassen på en annen måte og se til de over tre hundre kommunene som har skatt på bolig. Vi vurderer å skattlegge bolig.»

AP ved Tone Frønes:
«Nesodden arbeiderparti ønsker i utgangspunktet å forskuttere gang og sykkelveger, men forutsatte at dette gikk av investeringsmidler. Dersom det er korrekt at det må tas av driftsmidler må vi se denne budsjettpostene opp mot andre tiltak i budsjettet som da må reduseres. Denne diskusjonen er vi ikke ferdig med.»

KrF ved Henning Korsmoe:
«KrF vil prioritere videreføring av gang- og sykkelvei utbyggingen i vårt budsjett forslag. Dette er tiltak som er avgjørende for liv og helse for våre innbyggere. Både på øst- og vestsiden av Nesodden er det flere svært utsatte strekninger som må tas med i denne planlegging.»

Høyre ved ny gruppeleder Jørn Bertelsen:

«Nesodden Høyre arbeider med sitt budsjettutkast for 2018, og der legges det opp til å innarbeide midler slik at realisering av gang- og sykkelveier kan skje snarest mulig gjennom å få på plass reguleringer i første rekke.

At det ikke er budsjetteknisk riktig å behandle disse kostnadene som investeringer, som det i realiteten er siden det er knyttet til byggingen, gjør dette til en krevende øvelse med den stramme økonomiske ramme vi har i kommunebudsjettet for 2018 i prioritering av alle ønskede formål.»

SVs Christian Hintze Holm skriver:

«SV er ikke ferdig med budsjettbehandlingen, men vi vil etter all sannsynlighet legge inn midler til dette i vårt budsjettopplegg, og/eller støtte andre forslag som har dette med. Omfang  osv. er det litt for tidlig å vite noe sikkert om nå.»

 

Bjarne NordbeckBjarne Nordbeck
Bjarne Nordbeck
Fungerende redaktør, bidragsyter, frihetlig samfunnsaktør og web-master for Nesoddposten.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: