Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivilombudsmannen

Kommunen har ikke svart innbyggerne og måtte svare for Sivilombudsmannen

Nesodden kommune har ikke svart. Kommunen må nå svare for gjentagende brudd på fvl § 11, og uriktige svar til Sivilombudsmannen.

≡Inger Johanne Norberg≡
Sivilombudsmannen følger opp med rapport
Sivilombudsmannen hadde møte med kommunen 7. november om kommunens lovbrudd og manglende svar til befolkningen. Nesoddposten spør Sivilombudsmannen om forvaltningsloven og om hva som kom ut av møtet.

NP: «-Hvor alvorlig er brudd på fvl. § 11?»

«-Det er vanskelig å si noe om hvor alvorlig brudd på forvaltningsloven § 11 er, relativt sett. I saken dreier det seg forøvrig også om brudd på lovfestede saksbehandlingsfrister i Plan- og bygningsloven,» sier Annette Dahl, kontorsjef for den avdelingen som behandler saken ved Sivilombudsmannen.

NP: «-Hva kom ut av møtet?»

Anette Dahl: «-Vi hadde et informativt møte. Nå går vi gjennom den informasjonen vi fikk, og sammenholder med informasjonen vi er kjent med fra vår klagesaksbehandling tidligere. Resultatet blir en rapport som inneholder ombudsmannens vurderinger,» sier hun.

Innbyggerne bruker Sivilombudsmannen
Bakgrunnen for møtet 7. november var at Sivilombudsmannen har mottatt klager fra Nesoddens innbyggere om forhold knyttet til avdeling Plan, bygg og geodatas saksbehandling.

Innbyggerne har klaget på sen saksbehandling, innbyggerne har ikke mottatt konkrete svar og heller ikke foreløpige svar på hvordan sakene deres følges opp videre. Seks saker er dokumentert mangelfulle av Sivilombudsmannen.

I tillegg har kommunen unnlatt å holde svarfrister kommunen selv har lovet Sivilombudsmannen å overholde.

Sivilombudsmannen kritiserer kommunens saksbehandling fordi kommunen har brukt lang tid på å besvare henvendelser uten å gi innbyggerne beskjed om eller begrunnelse for lang saksbehandlingstid.

Paragraf 11 i Forvaltningsloven krever at kommunen skal gi et foreløpig svar med begrunnelse hvis det tar mer enn en måned før saken blir besvart.

Sivilombudsmannen peker på at kommunen ikke har god forvaltningsskikk når det gjelder foreløpig svar til innbyggerne og orientering om saken videre.

Sivilombudsmannen kritiserer derfor kommunen for ikke å overholde frister.

Sivilombudsmannen henvendte seg til kommunen i juni 2016 om saken. Når kommunen ikke fulgte opp med tilfredsstillende praksis eller svar fulgte Sivilombudsmannen opp saken på eget initiativ og ba om møte med kommunen 7. november.

Ordfører vil følge saken
Nesoddposten har stilt følgende spørsmål til Ordfører Truls Wickholm:

NP: «-Vil de budsjetterte økningene i antall stillinger i plan- og bygningsavdelingen sikre mot fremtidige brudd på fvl. § 11?»

Ordfører Wickholm: «- Informasjonen som ordfører og kommunestyret har er at de stillingene som nå er bevilget skal få ned restansene og gjøre at saksbehandlingstiden kommer ned på en tid som er forsvarlig både for kommunene, de ansatte og ikke minst de som er i en byggeprosess.»

NP: «Hvordan planlegges dette fulgt opp?»

Ordfører Wickholm: «- Jeg vil følge opp med rådmannen i etterkant av møte med sivilombudsmannen for å få informasjon om hva som kom frem i møtet. Kommunestyret har ved flere anledninger bidratt med å øke kapasiteten i plan og bygg når dette har blitt etterspurt, og gjennom selvstendige politiske initiativ i budsjettet.

Det er selvfølgelig ingen garantier og utfordringene på plan og bygg er en av de tingene jeg vil følge nært som ordfører i tiden som kommer,» skriver Wickholm.

Hvem er ansvarlig?
Vi forutsetter at de ansatte i Plan, bygg og geodata gjør en god jobb. Sannsynligheten for at de strekker seg langt er stor, siden det rapporteres om stor arbeidsbelastning, underbemanning og mange saker i køer som hoper seg opp.

Kommunestyret er i plenum den øverste ansvarlige både for ansattes arbeidsvilkår og den øverste ansvarlig for tjenesteytingen. Kommunestyret kan delegere til Rådmannen.

Så hvem har egentlig ansvaret her?
Politikerne i Kommunestyret eller Rådmannen? Nesoddposten fikk ikke svar på spørsmålet om ansvaret for de ansattes arbeidsvilkår og tjenesteytingen i Plan, bygg og geodata-avdelingen er delegert til Rådmannen. Selv om Kommunestyret har delegert kan det ikke løpe fra ansvaret.

Nesoddposten avventer Sivilombudsmannens rapport og håper ansvaret blir tydelig og at det kan ryddes i både arbeidsmengde og saksbehandling i Plan, bygg og geodata-avdelingen.


Faktaboks

Forvaltningslovens § 11 a om saksbehandling:

§ 11.(veiledningsplikt).

Forvaltningsorganene har innenfor sitt sakområde en alminnelig veiledningsplikt. Formålet med veiledningen skal være å gi parter og andre interesserte adgang til å vareta sitt tarv i bestemte saker på best mulig måte. Omfanget av veiledningen må likevel tilpasses det enkelte forvaltningsorgans situasjon og kapasitet til å påta seg slik virksomhet.

Forvaltningsorganer som behandler saker med en eller flere private parter, skal av eget tiltak vurdere partenes behov for veiledning. Etter forespørsel fra en part og ellers når sakens art eller partens forhold gir grunn til det, skal forvaltningsorganet gi veiledning om:

a. gjeldende lover og forskrifter og vanlig praksis på vedkommende sakområde, og

b. regler for saksbehandlingen, særlig om parters rettigheter og plikter etter forvaltningsloven. Om mulig bør forvaltningsorganet også peke på omstendigheter som i det konkrete tilfellet særlig kan få betydning for resultatet.

Uavhengig av om sak pågår, plikter forvaltningsorganet innen sitt sakområde å gi veiledning som nevnt i annet ledd til en person som spør om sine rettigheter og plikter i et konkret forhold som har aktuell interesse for ham.

Dersom noen henvender seg til urette myndighet, skal det forvaltningsorgan som mottar henvendelsen, om mulig vise vedkommende til rett organ. Inneholder en henvendelse til et forvaltningsorgan feil, misforståelser, unøyaktigheter eller andre mangler som avsenderen bør rette, skal organet om nødvendig gi beskjed om dette. Organet bør samtidig gi frist til å rette opp mangelen og eventuelt gi veiledning om hvordan dette kan gjøres.

Kongen kan gi nærmere bestemmelse om utstrekningen av veiledningsplikten og om den måten veiledningen skal ytes på.

§ 11 a.(saksbehandlingstid, foreløpig svar).

Forvaltningsorganet skal forberede og avgjøre saken uten ugrunnet opphold.

Dersom det må ventes at det vil ta uforholdsmessig lang tid før en henvendelse kan besvares, skal det forvaltningsorganet som mottok henvendelsen, snarest mulig gi et foreløpig svar. I svaret skal det gjøres rede for grunnen til at henvendelsen ikke kan behandles tidligere, og såvidt mulig angis når svar kan ventes. Foreløpig svar kan unnlates dersom det må anses som åpenbart unødvendig.

I saker som gjelder enkeltvedtak, skal det gis foreløpig svar etter annet ledd dersom en henvendelse ikke kan besvares i løpet av en måned etter at den er mottatt.


Faktaboks  

Om Sivilombudsmannen (Hjemmeside: http://news.cision.com/no/sivilombudsmannen ):

Ombudsmannens oppgave er å kontrollere offentlige myndigheter, det vi også kaller forvaltningen. Kontrollen skal bidra til å sikre at myndighetene ikke øver urett mot den enkelte borger. Kontrollen settes i verk hovedsakelig på grunnlag av klager fra publikum, men ombudsmannen kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen kan gjennomføre undersøkelser og han har rett til å si sin mening. Forvaltningen retter seg etter ombudsmannens anbefalinger, men er ikke rettslig forpliktet til det.

og

Sivilombudsmannen kontrollerer forvaltningen. Ombudsmannen behandler klager som gjelder både statlig, kommunal og fylkeskommunal forvaltning og kan også ta opp saker av eget tiltak. Ombudsmannen arbeider også under et mandat fra FN om å forebygge tortur og umenneskelig behandling under frihetsberøvelse. Aage Thor Falkanger er den femte ombudsmannen siden opprettelsen i 1962 og tiltrådte juni 2014. Sivilombudsmannen velges av Stortinget for fire år om gangen.

Inger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: