Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Utfordring til partiene: Tiltakspakke for å bedre kvaliteten på kommunale tjenester

Utfordring til partiene: Tiltakspakke for å bedre kvaliteten på kommunale tjenester

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

På årets kommunebarometer raser Nesodden nedover og ender på 323 plass av Norges 426 kommuner. Det er foruroligende. Nedskjæringer på 50 millioner de siste tre årene er en viktig årsak. Selv om kommunebarometeret kan ha store svakheter som målemetode, indikerer resultatene tydelig en negativ utvikling. Ansatte gjør stor innsats og mange tjenester er gode, men kvaliteten er på mange områder svekket. Vi kan ikke slå oss til ro med dette og må gjøre tiltak for å rette opp de viktigste svakhetene.

Rødt ønsker et kommunalt krafttak for å rette opp de mest alvorlige svakhetene i kommunale tilbud. Vi foreslår å sette av en pott til utbedring av kvaliteten på tjenestene og utfordrer øvrige partier til å være med. Rådmannen bes om å foreslå hvilke områder som må prioriteres.

Blant områdene Rødt ønsker vurdert er:

Pleie- og omsorgssektoren:

Rødt ber om en vurdering av

 • om sykehjemmet er godt nok bemannet, herunder om det er nok sykepleiere,

 • om tildelingsteamet tar tilstrekkelig hensyn til behov framfor økonomi, reagerer raskt nok, og om hjemmetjenestene har god nok kapasitet.

 • om bofellesskap og tilbud til mennesker med nedsatt funksjonsevne holder faglig mål, gjerne i samarbeid med habiliteringstjenesten på A-hus eller lignende fagmiljø,

 • om tilbudet innen psykiatri og rusarbeid er tilfredsstillende, gjerne sammen med eksternt fagmiljø,

 • om oppfølgingen er rask og systematisk nok inn integrering.

Skoler og barnehager:

Rødt ber om en vurdering av

 • om det er nødvendig med en styrking av spesialpedagogiske tilbud og lærertetthet i skolene,

 • om kommunens vedtatte normer for antall voksne i forhold til antall barn i barnehagene blir fulgt,

 • kvaliteten og størrelsen på lekeområdene,

 • om det er behov for styrking av fagkompetansen og det forebyggende arbeidet innen barnevernet.

Plan og teknikk:

Rødt ber om

 • tiltak for å få fortgang i utbygging av gang- og sykkelveier og kryssutbedringer,

 • betydlig økning av kapasiteten på byggesaksbehandling,

 • en vurdering av om vedlikeholdet av kommunale bygninger, idrettsanlegg mm er forsvarlig.

NAV:

Rødt ber om

 • at det blir utviklet en tiltakspakke, i tett samarbeid med kommunen, for å få flere ut i arbeid,

 • at sosialhjelpen blir oppgradert for å sikre anstendige levekår for de mange som får vansker etter at statlige ordninger bygges ned. (Arbeidsavklaringspenger, bostøtte osv)

Alment:

Rødt ber om

 • tiltak for å forbedre kvaliteten på publikumsservice. Kommunen må overholde de vedtatte svarfristene. Svarene som gis, må gi publikum tilfredsstillende veiledning.

Det er alltid bra å spare penger på bok, men det kan ikke gjøres på en slik måte at mange mennesker får vesentlig svekket livskvalitet. Vi må tenke langsiktig og se hva sparetiltakene forårsaker, både for de enkelte menneske i Nesodden og for kommunens økonomi. Det er noe som heter «å spare seg til fant». Forebygging er alltid rimeligere, både for enkeltmenneskets helse og livskvalitet, og for kommunens økonomi.

Vi må ha kvalitetskrav til kommunale tjenester først. Hvem vil være med?

Nesodden Rødt

Kjellaug Myhre og Geir Christensen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: