Du er her
Hjem > Forsiden > Saker Høyre, Ap og Miljøpartiet De Grønne på Nesodden vil prioritere i 2018

Saker Høyre, Ap og Miljøpartiet De Grønne på Nesodden vil prioritere i 2018

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

I forbindelse med det nye året har Nesoddposten bedt lederne i de politiske partiene på Nesodden om å prioriterer/begrunne tre saker deres parti vil jobbe for i 2018. Vi har bedt om at svaret ikke blir på mer enn 20 linjer. Et krav som synes å være «umulig» å overholde for enkelte partier, men til tross for det, vi lar det gå for denne gang.
≡Av Gunhild Gjevjon≡

Svar fra gruppeleder for Nesodden Høyre Jørn G. Bertelsen

Nesodden Høyre har bidratt til å utforme et godt budsjett for Nesodden kommune for 2018. I budsjettet har vi fått gjennomslag for flere av våre viktigste prioriteringer. Dette vil sette sitt preg på arbeidet i 2018. Tre saker vi kan tenke oss å fremheve er:

Regulering av gang- og sykkelveier. En forutsetning for at det kan bygges gang- og sykkelveier langs fylkesveiene på Nesodden er at kommunen sørger for at de aktuelle strekningene er ferdig regulert. Det er satt av midler særskilt til dette arbeidet i budsjettet, og Høyre vil følge opp dette politisk for å sikre nødvendig fremdrift.

Flerbrukshall/hus på Tangen. Det er satt av midler til planlegging av en ny hall. Prosessen må sees i sammenheng med mulighetsstudien for Tangen-området og skolebruksplanen. Høyre vil følge opp at denne prosessen kommer i gang og konkluderes så raskt som mulig slik at bygging av en flerbrukshall kan igangsettes.

Vedlikehold av gymsalene på Tangen og Bakkeløkka. I påvente av bygging av ny flerbrukshall på Tangen må det sikres at den eksisterende gymsalen er i tilfredsstillende stand og ikke utgjør en risiko for de som skal bruke den. Hallen på Bakkeløkka skole har også et stort vedlikeholdsbehov. Høyre vil følge opp at dette arbeidet prioriteres og fullføres så raskt som mulig.

Svar fra leder for Ap Jan Kristian Balstad

Ikke så lett å svare på i dag, vi har programmet vårt og vi har budsjettarbeidet hvor kommunestyregruppa vår gjør så godt de kan innenfor de rammene økonomien gir. Så har Nesodden Ap årsmøte i begynnelsen av februar og der kan det komme opp forslag og saker som kan få betydning for politikk og prioriteringer. Skal jeg nevne noe som vi stadig drøfter, er det skolene våre, og hvordan vi skal få merenæringsvirksomhet og arbeidsplasser til Nesodden.

Ikke så lett å svare på i dag, vi har programmet vårt, og vi har budsjettarbeidet, hvor kommunestyregruppa vår gjør så godt de kan innenfor de rammene økonomien gir. Så har Nesodden Ap årsmøte i begynnelsen av februar og der kan det komme opp forslag og saker som kan få betydning for politikk og prioriteringer. Skal jeg nevne noe som vi stadig drøfter,er det skolene våre og hvordan vi skal få mere næringsvirksomhet og arbeidsplasser til Nesodden.

FOTO: CF-Wesenberg@kolonihaven.no #cfwesenberg

Svar fra Øyvind Solum leder for Miljøpartiet de Grønne.

Klima:

For å sikre en fremtid med rimelig grad av trygghet og velferd er det avgjørende at Norge når de klimamålene som er satt, og at kommuner og andre aktører bidrar på best mulig måte til det. Vi jobber for at Nesodden skal være en foregangskommune innen feltet. Som en del av det har vi fått vedtatt egne klimamål for Nesodden og at det skulle lages klimaregnskap og bærekraftrapport for Nesodden. Det hjelper lite å ha mål om vi ikke har et kunnskapsgrunnlag med status, og hvor det også pekes på handlingsalternativer og konsekvenser av ulike vedtak. På tross av at vi har fått med oss kommunestyret på dette har det vært krevende å få administrasjonen til å levere det kommunestyret har vedtatt. Selv om det kan synes som administrasjonen nå jobber bedre med dette enn tidligere, har dette tatt lang tid, og det er dermed høyst tvilsomt om Nesodden vil nå tidligere vedtatte klimamål, noe som er svært beklagelig. Å jobbe for at kommunen intensiverer dette arbeidet er en av våre viktigste saker.

Markavern:

Vi har fått kommunestyret med oss på at det skal jobbes for å få Nesoddmarka inn under markaforskriften, altså tilsvarende vern som Oslomarka. Vi har dermed fått gjennomført en utredning om dette, som skal avklare bedre hva dette innebærer og hvordan vi skal gå frem videre. En slik status forutsetter støtte i Stortinget. I kommuneplanarbeidet vi går inn i nå vil det være viktig å avklare grensene for Nesoddmarka, og andre relevante spørsmål, slik at vi kan ta kontakt med departementet for den videre prosessen. Vi har ved sist budsjett også avsatt flere hundre tusen kroner til videre utredning av verdifulle naturtyper og naturområder innenfor det som skal være Nesoddmarka. Dette er viktig av mange grunner, men kan også munne ut i at enkelte områder får særlig vern i tillegg til markavernet.

Økologisk bygging:

Globalt står bygg for rundt en tredjedel av klimautslipp, også i Norge. Å bygge mer miljøvennlige også på Nesodden er både bra for oss og et viktig bidrag ut over våre grenser. Dette handler både om at husene i seg selv må bygges med mer miljøvennlige materialer og etter klimavennlige prinsipper, og det handler om at det meste av utbyggingen må være nær offentlig transport, og slik at det er lettere for oss at flest mulig gjøremål kan skje ved gange, sykkel og kollektivtreiser. Vi har allerede fått gjennom en rekke vedtak om grønnere og mer miljøvennlige utbyggingsprosjekter rundt på Nesodden, men særlig viktig er trolig området rundt Tangenten. Vi ønsker også at det skal åpnes for økolandsbyprosjekter og tilsvarende prosjekter med miljøbygging, som kan bidra til at vi blir en foregangskommune på dette feltet, og inspirere flere til å tenke mer miljø knyttet til hvordan vi bor og lever.

– Det må legges inn tiltak for å få til helhetsplanlegging. 

Nesodden er dispensasjonenes kommune. I alle år har utbyggerne hatt nærmest fritt spillerom, og resultatet er et lappverk som hindrer helhetlig planlegging i utbygging, både kommunalt og privat. Sosial boligbygging foregår ikke, overskuddet fra utleie av kommunale boliger avsettes fremdeles ikke til vedlikehold og bygging, men går inn i det vanlige budsjettet. Utbygging av gang- og sykkelveier er forsinket i årevis. Rekkefølgebestemmelser følges ikke, og nødvendig infrastruktur neglisjeres. Miljøhensyn tilsidesettes. Resultatet er at Nesodden kommune rygger inn i fremtiden. Langsiktighet og helhetsplanlegging må nå ha første prioritet.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: