Du er her
Hjem > Forsiden > Saker V, Kr.f, Rødt, Fr.p og SV på Nesodden vil prioritere i 2018

Saker V, Kr.f, Rødt, Fr.p og SV på Nesodden vil prioritere i 2018

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

I forbindelse med det nye året har Nesoddposten bedt lederne i de politiske partiene på Nesodden å prioritere/begrunne tre saker deres parti vil jobbe for i 2018. Vi har bedt om at svaret ikke blir mer enn på 20 linjer. Et krav som synes å være «umulig» å overholde for enkelte partier, men til tross for det, vi lar det gå for denne gang.
≡Av Gunhild Gjevjon≡

Anne-Berit Smørås
Anne-Berit Smørås

Svar fra leder for Venstre Anne-Berit Smørås.

”Nesodden Venstre er bekymret for økonomien i kommunen og har derfor gått inn for boligskatt, eller som vi ser det, en skole – og omsorgsskatt.

1) Skole og barnehage er viktig for oss, vi vil at elever i Nesoddskolene 1-10 klasse ,skal få samme antall undervisningstimer som elevene i Osloskolene. I løpet av 10 års skolegang så har elevene i Oslo ca 545 flere undervisningstimer enn elevene i Nesoddskolene har.

Nesoddtangen barneskole trenger oppusssing/ny skole. Her trengs gymsal/flerbrukshall m.m. Alvern skole er gammel og slitt. Vi er glade for at vi nå skal i gang med en politisk diskusjon om  skoler/skolebygg i Nesodden kommune. Vårt utgangspunkt er at våre 6 grendeskoler/barneskoler må  bestå. Vi ønsker heller ikke en stor ungdomsskole på Nesodden.

2) Eldreomsorg. Det at vi ikke skal kalle inn vikarer ved sykdom ved sykehjemmet og heller ikke kjøpe plasser, selv om behovet er der, er skremmende lesing. (Jeg kan ikke utrede noe annet av det som står i økonomirapporten. Kanskje er rapporten dårlig formulert ?) Det er ikke betryggende lesing for en politiker.

Vi er veldig fornøyd med at det kommer nye omsorgsboliger og demensboliger på Skoklefald. Håper de kan stå ferdig i 2020 etter planen. Når de er på plass vil vi få et flott løft i eldreomsorgen i kommunen vår.

3) Næring, vi ønsker å starte utbyggingen av Munkerud næringsområde – vi ser av innsigelsene fra bl.a. Statens vegvesen at det ikke blir den helt store utbyggingen ennå, men en del av næringsaktørene på Nesodden trenger mer plass, så vi håper å kunne begynne en forsiktig utvikling. Noen aktører har valgt å flytte ut av kommunen bl.a. Sommerbutikken, som nå etablerer seg i Vestby.

Nesodden Venstre vil også fjerne skatt på næringseiendom.”

 

Svar fra leder for Kr.f Henning Korsmoe.

KrF vil fokusere på bemanning og vikarbruk i barnehager/skoler og på sykehjem.

God og stabil bemanning er avgjørende for opplevelsen våre barn, ungdom og eldre får i møte med kommunens tilbud og tjenester. Barna og ungdommene våre skal bli sett av lærere med kompetanse til å håndtere de mangfoldige utfordringene hverdagen i barnehage og skole gir. Våre eldre skal bli møtt av kompetente medarbeidere som evner å se deres individuelle behov, og som har tid til å imøtekomme disse.

Disse rammene er også helt grunnleggende for at de ansatte kan være en aktiv og stabil resurs i møte med de utfordringer arbeid i disse sektorene utgjør. Nesodden kommune skal være en attraktiv kommune å jobbe i.

Nesodden skal være en god kommune å vokse opp i og en kommune med trygge tilbud til våre eldre. Sammen skal vi politikere legge rammene for det gode livet på halvøya vår.

 

Svar fra leder for Rødt Kjellaug Myhre.

Det må legges inn et løft for å reparere skadene de siste års kutt har medført for kvaliteten i tjenestene.

Budsjettene de senere årene har medført kutt i allerede stramme bevilgninger. I budsjettet for 2018 er riktignok ikke kuttene så drastiske som i 2017. Men det er et skritt i samme retning. Dermed forringes kvaliteten på tjenestene til befolkningen ytterligere. Her kan nevnes:  Deler av helse og omsorg. Skolesektoren – med stadig verre plassmangel og dårligere forhold for elever og lærere. Gymsalen på Nesoddtangen. Nedskjæringene for Frivillighetssentralen og Nesoddtangen Gård er bare to eksempler av mange, der vanlige mennesker rammes av budsjettkuttene.

I sitt budsjettforslag la Rødt inn en pott på 13 millioner kroner for å reparere i alle fall en del av de skadene langvarig sparepolitikk har påført driften av Nesodden kommune. Som ventet – og vanlig – ble Rødt nedstemt. Men Rødt vil fortsette å arbeide for at Nesodden skal bli et bedre sted å leve. FOR ALLE!

Alle planer om å selge kommunal eiendom må skrinlegges.

Å selge kommunal eiendom er som å selge «arvesølvet». I desember 2017 kom det et urovekkende og stort oppslått utspill fra Ap og Høyre, der det mer enn antydes at skoletomt(er) bør selges. På den måten skulle det skaffes midler til å ruste opp skolesektoren! Dette representerer enda et anslag mot nesoddingenes felles eiendom. Det er også enda et eksempel på ekstrem kortsiktighet i planleggingen av Nesoddens fremtid. I andre sammenhenger påpekes det at kommunen har få eiendommer. Mangelen på logikk, sammenheng og langsiktighet er innlysende.

 

Svar fra styret i Nesodden FrP v/ leder Anne Elisabeth Østreng.

Her kommer 3-4 saker som Nesodden FrP vil prioritere i 2018.

Nesodden FrP vi følger nøye med utviklingen på Signalen og Tangen- Gård, utviklingen i byggesaker og næringsutbygging, utbygging av Spro Havn og at vi ønsker som H  å bygge ny ungdomsskole et annet sted enn Tangen og selge barneskoletomten til næring.

 

Svar fra leder i SV Claudia Behrens.

Noen av sakene vi skal prioritere i 2018 er:

  1. Plan- og miljøsaker:

Verne grønne lunger og lekeplasser i boområdene, konsekvent oppfølging av markagrensen, bevare kulturmiljøer, beskytte sammenhengende skogsområder og verne Nesoddmarka.

Begrunnelse:

Utbyggingspresset på Nesodden er enormt, og alle partier unntatt SV gir stadig tillatelse (dispensasjon) til å bygge i områder som ikke er regulert til utbygging. Dette fører til at det ikke blir noen overordnede strukturer der det bygges, og byggingen går som oftest på bekostning av lekeplasser, grønne lunger og bevaringsverdige kulturmiljø som har nasjonal verneverdi.

Det er viktig for barn og å plasser der de kan møtes og leke i nærmiljøet, utenfor organisert fritid. Det er viktig for barnas utvikling å kunne leke fritt og å være utendørs sammen med andre barn.

For å kunne sikre biologisk mangfold og lokalje miljøverdier er overordnet planlegging avgjørende.

Dessuten er det viktig for likhetsprinsippet at grunneiere vet hva de må forholde seg til, stadige dispensasjoner fører til at de med størst ressurser og best kontaktnett får bygge. Det er ikke kommunens ansvar å sørge for å gi dispensasjon i en byggesak for å oppfyllen drømmen til et ungt par eller å la et ulovlig bygg stå fordi den som har bygget det er en av samfunnets støtter (dette er argumenter fremført i utvalgsmøter der det ble gitt tillatelser, jeg har flere eksempler på lager). Det skal ikke være forskjell mellom Jørgen Hattemaker og Kong Salomon, og om du er en av samfunnets støtte, et ungt sjarmerende par eller en gammel gretten gubbe eller kjerring bør ikke avgjøre om du får lov til å bygge eller ei!

  1. Skole og oppvekst

Vi ønsker å ta være på grendestrukturen på Nesodden, og å beholde skolene der de er.

Begrunnelse

Det er viktig for barna å gå på skole i nærmiljøet, slik at de kan slå følge med kameratene etter skolen og være sammen for lek, leksehjelp m.m. etter skoletiden. Denne muligheten vil gå tapt ved store skoler som erstatning for de mindre vi har. Dessuten er skoleskyss negativt for barnas helse.

Dessuten er Nesoddtangen barneskole med over 600 elever allerede en av landets største.

Skoleskyss får konsekvenser for helse

Seniorforsker Karl Jan Solstad ved Nordlandsforskning i Bodø sier det ikke er dokumentert at kvaliteten ved små skoler er dårligere enn ved store.

– Det skapes et bilde av at kun store enheter er robuste og kan sørge for kvalitet, sier han.

– For de eldste elevene har et større miljø med flere jevnaldringer selvsagt fordeler. For de minste elevene kan det være mer negativt, sier Solstad og peker blant annet på lang skoletransport.

Han er i sluttfasen med en rapport om konsekvensene av økt skoleskyss, på oppdrag fra Helsedirektoratet. Rapporten skal være ferdig i november.

– Skolenedleggelser betyr lengre skolevei og flere barn som busses hver dag. Barn som før fikk daglig mosjon med et par kilometers gåtur til og fra skolen, tilbringer nå mer passiv tid under transport. I rapporten er vi opptatt av de helsemessige konsekvensene det fører med seg, sier han.

(du finner hele artikkelen her: https://www.utdanningsnytt.no/magasin/2015/det-blir-farre-sma-og-flere-store-skoler/)

  1. Næringsliv

Vi skal i år jobbe særlig med å gi næringslivet gode kår på Nesodden og satse på å bruke potensialet Nesodden har innen kunnskaps- og kulturbasert næring og fremme opplevelsesbasert næring og kulturisme.

Begrunnelse:

Nesodden har en høyt utdannet befolkning og landets største kunstnertetthet. Det er en fordel med kort reisevei til jobb for å spare miljøet, det er samfunnsøkonomisk fordelaktig. Vi har (enn så lenge, se over punkt 3) områder som har nasjonal verdi som kulturminner og -miljø. Sammen med kunstnerne kan vi utvikle Nesodden til et turistmål der turistene kommer med kollektivtransport for å få opplevelser og se på (og kjøpe) lokal produsert kunst.

Vi må også få nok lokaler som kan brukes til kunnskaps- og kulturbasert næring, f.eks. kontorer nær kollektivtransport slik at det blir enkelt å samarbeide med fagmiljøer i f.eks. Oslo.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: