Du er her
Hjem > Forsiden > Blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter

Blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

KOMMENTAR

«Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter…» Sitatet er hentet fra økonomisk sosialhjelp og sosial boligplan.

Av Gunhild Gjevjon

Sak 145/17. Satser for økonomisk sosialhjelp i Nesodden kommune. Under punktet «Økte utgifter til bolig» står følgende:(…) «Enkelte lavlønnsgrupper opplever å være i full jobb samtidig som de blir avhengig av økonomisk sosialhjelp. Formålet med sosialtjenesteloven er at folk skal bli selvhjulpne ved å redusere sine utgifter og øke sine inntekter. Brukere som er i full jobb samtidig som de blir avhengige av økonomisk sosialhjelp, blir anbefalt å flytte til kommuner med rimeligere boutgifter slik at de har mulighet til å bli økonomisk selvhjulpne (…).»

Nesodden kommunes fortolkning bryter her med formålet i sosialtjenesteloven. For i «§ 1.står det at Lovens formål:  ” er å bedre levekårene for vanskeligstilte, bidra til sosial og økonomisk trygghet, herunder at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig, og fremme overgang til arbeid, sosial inkludering og aktiv deltakelse i samfunnet. Og at: ”Loven skal bidra til at utsatte barn og unge og deres familier får et helhetlig og samordnet tjenestetilbud.” Samt at ” Loven skal bidra til likeverd og likestilling og forebygge sosiale problemer.»

Det er her også viktig å påpeke at Nesodden kommune ikke bør komme med egne definisjoner av formål til lover.

Og NAV presiserer: «Økonomisk sosialhjelp er en midlertidig inntekt. Målet med stønaden er at du så raskt som mulig skal kunne klare deg selv.» Dette får man imidlertid ikke når man har oppsparte midler. Det er også mulig å få innvilget bostøtte. Dette er altså mennesker som er fattige, men prøver å klare seg selv, men som ikke klarer det på grunn av lav lønn. I tillegg kommer det ofte andre forhold med i bildet, f.eks. skilsmisse med delt foreldreansvar, at personen blir eneforsørger, blir enke etc. Noen av disse forholdene vil endre seg over tid; barn vokser opp og flytter ut, noen få seg ny partner etc.”

Nesoddposten vil følge saken når den kommer opp i kommunestyret.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: