Du er her
Hjem > Hovedoppslag > Nesodden kommune får refs av Fylkesmannen

Nesodden kommune får refs av Fylkesmannen

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Fylkesmannen har konkludert med at Nesodden kommune ikke har levert forsvarlige tjenester under avlastning av en pasient i en institusjon. Journal- og informasjonssystemene i virksomheten var heller ikke var forsvarlige. Fylkesmannen mener årsaken er en systemsvikt og ba kommunen iverksette tiltak.

≡Av Tormod Bjørnstad≡

Tilsynssaken går tilbake til 2014, og Fylkesmannen i Oslo og Akershus har behandlet flere klager vedrørende pasienten. Pasient- og brukerombudet har også vurdert saken. I april 2017 konkluderte Fylkesmannen i et brev til Nesodden kommune. Siden saken er unntatt offentlighet vet ikke Nesoddposten hvilken institusjon det dreier seg om, men vi er opptatt av hvordan denne alvorlige saken er behandlet og hvilke tiltak som ble iverksatt.

Forsvarlighetskravet er brutt
Fylkesmannen konkluderer tilsynssaken med at Nesodden kommune har brutt forsvarlighetskravet i helse- og omsorgstjenesteloven § 4-2. Denne bestemmelsen omfatter fire forhold. Kommunen skal tilrettelegge for at:

  • pasienten gis et helhetlig og koordinert tilbud
  • pasienten gis et verdig tilbud
  • personell som utfører tjenestene kan overholde sine plikter
  • tjenestene er sikret tilstrekkelig fagkompetanse

Det betyr at standarden på helsetjenester skal ligge på et visst nivå og at tilstrekkelig fagkompetanse sikres i tjenestene. Mellom god praksis og forsvarlighetskravets nedre grense, vil det være et visst rom for skjønn, men tjenestene må holde tilfredsstillende kvalitet, ytes i tide og i tilstrekkelig omfang, skriver Fylkesmannen.

Avvikene på Nesodden har altså vært store.

Brudd på journalforskriften
Fylkesmannen finner også at Nesodden kommune ikke har sørget for at journal- og informasjonssystemene i virksomheten er forsvarlige. Det er brudd på helse- og omsorgstjenesteloven § 5-10 og journalforskriften § 5.

Lovbestemmelsen sier at kommunen og virksomheten skal sørge for at journal- og informasjonssystemene i virksomheten er forsvarlige. Journalforskriften fastsetter at det skal føres en samlet journal, og hvis ikke journalen er samlet, stilles det spesifikke krav til arbeidet.

I denne saken har dokumentasjonen vært uoversiktlig og lite systematisk, det foreligger to medikamentoversikter og både elektronisk og håndskrevet dokumentasjon i ulike maler, tiltak er ikke ført kronologisk og vedtak på tjenester er ikke datert, skriver Fylkesmannen.

Dette er brudd på flere av bestemmelsene i loven og forskriften.

Systemsvikt
Fylkesmannen skriver at de vurderer at bruddene er en systemsvikt. Det betyr at det ikke bare er funnet avvik som skyldes tilfeldig menneskelig feil, men at det er mangelfull eller svak organisering av arbeidet.

Det kan være flere årsaker til systemfeil; tidspress, manglende kompetanse eller trening, uklar arbeidsfordeling, feil bruk av utstyr, mangelfull rutineoppfølging, uklar informasjonsutveksling eller lignende. Det er feil som krever varige endringer i organisering og arbeidsrutiner. Dessuten vil endringene kreve informasjon og opplæring av alle ansatte som kan få slike oppgaver.

Hvilke tiltak iverksettes?
Fylkesmannen ber om å få vite innen 1. mai 2017 hva kommunen vil gjøre for å rette på dette, og ber spesielt om beskrivelse av hvordan kommunen vil sikre:

  • tilstrekkelig døgnkontinuerlig fagkompetanse
  • tilstrekkelig kommunikasjon
  • forsvarlig legemiddelhåndtering, herunder hvordan smertebehandling via smertepumpe blir ivaretatt

Fylkesmannen vil også vite hvilke tiltak kommunen vil iverksette for å sørge for et forsvarlig journal- og informasjonssystem.

Mangler fagkompetanse?
Nesoddposten har i flere år fått høre at det kan være alt for få sykepleiere, særlig på nattevakt, i kommunens institusjoner. Vi vet ikke om det er tilfelle i denne saken, men politikerne som fastsetter budsjettrammene for helse- og omsorgstilbudet bør merke seg at Fylkesmannen ber kommunen sikre «tilstrekkelig døgnkontinuerlig fagkompetanse».

Kjenner ikke journalsystemet?
Flere helse- og omsorgsarbeidere har fortalt oss at de ikke bruker kommunens journalsystem. Noen mangler passord, – det dreier seg spesielt om vikarer, andre vet ikke hvordan de skal komme inn i systemet. Noen skriver bare en lapp til sykepleieren, andre har ikke fått opplæring i det hele tatt.

Ingen politisk behandling?
Nesoddposten kan ikke se at denne saken har vært til noen politisk behandling. Det reiser to spørsmål:

  • Er ikke politikerne informert?
  • Hvis ikke: Er det tilfredsstillende at saken bare behandles administrativt når det på sikt kan være behov for økte personalressurser til kommunens institusjoner?

I budsjettet for 2018 er det ikke rom for økte utgifter verken til driften av sykehjemmet eller de syv avdelingene, institusjonene, som ligger under betegnelsen Miljøtjenesten.

Nesoddposten har fått en redegjørelse fra kommunalsjef Anita Nilsen, se egen artikkel. Vi har også kontaktet leder av Helse- og omsorgsutvalget Beate Fahre (H). Vi vil komme tilbake til dette senere.

Tormod BjørnstadTormod Bjørnstad
Tormod Bjørnstad
Bakgrunn som lærer, forlagsredaktør, daglig leder og konsulent. Opptatt av medvirkning og nye demokratiske modeller i lokalpolitikken. Lang erfaring som amatørmusiker.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: