Du er her
Hjem > Aktuelt > Vi jobber for å bli bedre

Vi jobber for å bli bedre

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

≡Av kommunalsjef Anita Nilsen, Nesodden kommune≡

Jeg vil orientere på generelt grunnlag om hvordan vi forholder oss til pålegg fra Fylkesmannen.

Fylkesmannen har jevnlige tilsyn på systemnivå, noe ledelsen i helse og omsorg stiller seg veldig positive til. Det ligger mye læring i et slikt tilsyn. Her kan Fylkesmannen både gi pålegg og merknader. Vår erfaring er at det ofte handler om prosedyrer som ikke er utviklet. Rutinebeskrivelser og prosedyrer er nettopp sikkerhetsnettet som skal kvalitetssikre tjenesten.

Ledelsen på institusjonen denne saken handler om spurte Fylkesmannen i 2015 om å få et tilsyn på systemnivå, men tjenestestedet ble dessverre ikke prioritert.

Klage på enkeltvedtak behandles hos Fylkesmannen. I tilfeller hvor Fylkesmannen avdekker avvik, ber de om tilbakemelding innen en gitt dato. Kommunen blir spurt om hvilke tiltak som er iverksatt, når, og hvordan iverksettingen av tiltakene er dokumentert slik at avvik kan lukkes. Fylkesmannen følger opp til kommuner har svart ut tilfredsstillende.

I flere tilfeller har årsak til avvik vært at Fylkesmannen ikke har hatt tilstrekkelig med dokumenter fra kommunen. I så tilfelle lukkes avvik med å supplere det som etterlyses.

Etter mitt syn er den berørte institusjonen et kvalitetsmessig godt tjenestested, og de fleste som mottar tjenester gir inntrykk å være veldig fornøyd, noe også brukerundersøkelsene viser.

Personalet har vært og er stabilt. Det er lavt sykefravær og tilfredsstillende kompetanse. Oppgaver som skal utføres av sykepleiere eller vernepleiere utføres av disse målgruppene. Mangler kommunen tilstrekkelig kompetanse leies det inn, eller man støtter med hjemmesykepleie. Bemanningsfaktoren er sammenliknet med landsgjennomsnittet god. Vi henter inn og bygger opp vår kompetanse for å møte alle krav som settes ved utførelse av våre oppgaver. Vi bruker BHT, spesialisthelsetjeneste og vi samarbeider på tvers av virksomhetene for å imøtekomme kravene som settes til oss. Brukermedvirkning ivaretas med at foreldrene er med på å utarbeide planer, veilede personalet og evaluere planene sammen med personalet.

Som kommunalsjef er jeg også opptatt av at vi må ta imot tilbakemeldinger på en god måte. Positive tilbakemeldinger er selvfølgelig viktig, men vi skal lære av korrektive tilbakemelding fra brukere og pårørende.

Miljøtjenesten som har ansvar for avlastning og bemannede boliger har hatt et ekstra stort fokus på kvalitetsarbeid, avvik og avvikshåndtering i 2017.

Ledelsen har gått igjennom prosedyrer, sørget for at alle ansatte får opplæring, det har vært avhold workshop med forbedringsarbeid som tema.

Dette arbeidet skal vi fortsette med i 2018.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: