Du er her
Hjem > Forsiden > Det gode liv skapes i møte mellom mennesker.

Det gode liv skapes i møte mellom mennesker.

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Intervju med kommunestyrerepresentant Henning Korsmoe (Kr.F)

≡Av Gunhild Gjevjon≡

Vi møtes på Tangenten kafe og snakker først litt om utfordringer vi mennesker møter i livet. Henning sier at han i kommunepolitikken står ovenfor mange utfordringer, men at det er det som gjør det politiske engasjementet meningsfylt. – Akkurat som i privatlivet,  fortsetter han og smiler stort.  Og sier at det å være far til syv barn kan hende er den største utfordringen han har gitt seg ut på. For som far skal han både gi trygghet og være et forbilde. Tar så en liten pause for å avslutte med å si. – Jeg har som far selvfølgelig gjort ting jeg har måttet ta et oppgjør med, men siden mine voksne barn sier de gleder seg til å komme hjem – f. eks i julen, så tilsier vel det at de opplever en god tilhørighet.

Vi går over til Nesoddpostens spørsmål.

KrF er partiet, in between, som velger seg bort fra regjeringssamarbeid både her på Nesodden og på Stortinget. Hvorfor?

–  Forskjellen er at KrF på regjeringsplan har blitt invitert med i regjeringsforhandlingene. På Nesodden ble vi aldri spurt om å sitte ved et felles bord. Uten at jeg kjenner detaljene i dette, må det nødvendigvis har vært en dialog mellom AP, H og MdG som førte fram til samarbeidsavtalen dem i mellom. Jeg ble ikke invitert inn i denne. Og når det er sagt mener jeg at samarbeidsavtaler som detaljstyrer kommunen på den måten denne gjør, ikke er tjenlige i kommuner som styres etter formannskapsmodellen hvor poenget er å skape en størst mulig enighet rundt de avgjørelser som tas.

På det nasjonale plan er den ideologiske distansen mellom KrF og FrP betydelig. Forskjellen dreier seg i all hovedsak om synet på mennesket. Spesielt i forhold til flyktninger, aktiv dødshjelp og bioteknologi. Opplever at når KrF snakker om sin idemessige berettigelse så er disse sakene kjernen i partiet. Jeg ser det slik: Et menneskes verdi kan ikke måles i produktivitet. Vår verdi ligger i det faktum at vi er til.

Kan du si litt om din opplevelse av det andre året der H. Ap og Miljøpartiet De Grønne har hatt flertallsmakt? La meg I den forbindelse minne deg om det du sa i kommunestyremøte 14.12.16:”Ordfører, jeg fremmer KrFs budsjettforslag. Utover det lurer jeg på hvorfor jeg egentlig står her? Det heter så flott: Sammen skaper vi det gode liv – men gjør vi det?”

-Opplevde budsjettprosessen i år som mer inkluderende, men fremdeles er det en vei å gå. Vil gjerne se at hele bredden av perspektiver i kommunestyresalen har en betydning i prosessen helt fram til endelig avstemning.

Det er flertallet (Ap, H og MdG) som sitter med ansvaret for hvor gode de demokratiske prosessene blir. Det er de som med basis i sin flertallsmakt setter rammer for de prosesser som foregår. De kan velge å legge grunnlag for åpne prosesser med rom for debatt, eller velge å bruke sin flertallsmakt uten å gi dette rommet. Demokrati gir flertallet mulighet til å styre, men de bestemmer selv hvordan dette skjer.

De grep flertallet gjorde i forbindelse med konstitueringen av nåværende kommunestyre med kortere taletid, endring av det tallmessige grunnlaget i utvalgene, som ga dem selv mer makt og bruk av ad hoc-utvalg for å håndtere utfordringer utenom vanlig rådsstruktur, er i mine øyne gal vei å gå.

Hva med styrking av antall lærere i grunnskolen?

–  Jeg er stolt av at KrF fikk gjennomslag for øremerkede bevilgninger i statsbudsjettet for å styrke bemanningen i grunnskolen. Samtidig trenges det oppfølging lokalt. KrF på Nesodden påtar seg gjerne rollen som vaktbikkje slik at pengene brukes til det som er bestemt.

 KrF på Nesodden sier at de vil…» fokusere på god og stabil bemanning på Nesoddtunet sykehjem «. «At våre eldre skal bli møtt av kompetente medarbeidere som evner å se deres individuelle behov og imøtekomme disse».  Men all erfaring viser at de eldstes behov taper i kampen om bevilgninger. Er øremerkede midler også til eldreomsorgen/sykehjem mm en løsning ?

– Når det gjelder øremerkede tilskudd til sykehjem, så har dette flere sider. Alle slike ordninger fører jo til at det blir statlig styring som gjelder, også i kommunene. Det er ikke uten videre positivt for lokaldemokratiet. Forskrifter for antall fagutdannet personale per antall pasienter kan ha noe for seg, men det er viktig at en tar høyde for forskjellige behov på de forskjellige institusjonene rundt om i kommunene.Men la det være klinkende klart: De eldste av oss har like stor verdi som ethvert annet menneske. I tillegg til tilstrekkelig behandling og ivaretakelse av medisinske behov har KrF på Nesodden arbeidet for at frivillige kan komme inn for å være til stede når livet går mot slutten. Ikke alle har en hånd å holde i.

Førskolelærer Lise Tjernshaugen fortalte i sitt leserinnlegg i Nesoddeposten 3.11.2017 om mobbing over lang tid ved en ikke navngitt Nesoddskole:

http://www.nesoddposten.no/mobbingen-pa-nesoddskolene-har-odelagt-og-fortsetter-a-odelegge-barns-liv/

Spørsmålene som reiser seg er: Hvordan få  brutt tausheten rundt slike saker?  Og hva kan  politikerne gjøre når det dukker opp saker som man fra administrativt hold ikke synes å ta tak i? 

–  Vi vil jo at Nesodden skal fremstå som den flotte kommunen den er. Men det må ikke gå på bekostning av muligheter for å melde om svikt i systemet. Det skal ikke være slik at Nesoddens omdømme er så viktig at vi velger å overse opplevelser ansatte i kommunen måtte ha.

Hva kan politikerne gjøre?

– Vi politikere gir rammer for kommunenes virksomhet, også når det kommer til dette. I debatten vi hadde rundt kommunens reglement var KrF en svært klar stemme for å sørge for at de ansatte skulle kunne ha frihet til å komme fram med sine opplevelser av det å jobbe i Nesodden kommune.

La oss da trekke inn Me#too kampanjen og det den har medført når det gjelder  å få den seksuelle trakasseringen, av i all hovedsak kvinner, opp i lyset. All tausheten og fortielsen som har omgitt disse varslersakene.

–  Metoo kampanjen viser at noe grunnleggende mangler i den mellommenneskelige forståelsen, i respekten for hverandre. Det faktum at mennesker formelt/uformelt har makt, skal ikke gi dem anledning til å bruke sin posisjon til å utnytte andre.

Ditt forhold til det ideologiske begrepet frihet?

– For meg er frihet en tilstand alle mennesker har rett på. Retten til å være den som setter rammer for ens eget liv er grunnleggende. Men frihet må ses i sammenheng med relasjonen til menneskene rundt oss. Det meste av det jeg gjør som individ påvirker andre, og derfor må en rett frihet utøves ved at jeg vurderer hva mine handlinger betyr for menneskene rundt meg – også globalt. Det bibelske budskapet sier mye om det ansvar jeg har for å forvalte mitt liv til beste for menneskene og miljøet rundt meg.

KrF mistet en representant ved siste kommunestyrevalg. Hvorfor tror du at dere mistet stemmer?

–  Det er vanskelig å vite hva som avgjør folks stemmegivning. Jeg mener vi i KrF på Nesodden har vært og er en klar og viktig stemme, ikke minst når det gjelder saker relatert til barnehagedrift, skole og eldreomsorg. Dette er områder hvor det er viktig å ha klart for seg at det dreier seg om mennesker som har et behov for å bli sett som enkeltpersoner. Derfor er vi ikke minst opptatt av bemanning på disse feltene.

Jeg får ofte tilbakemelding om at KrFs stemme betyr mye på disse områdene. Så da vil jeg selvsagt ønske at enda flere velger å stemme KrF ved neste valg for å styrke nettopp disse perspektivene. Med to KrFere i kommunestyret slik vi hadde fram til valget i 2011, har vi dobbelt så stor mulighet for å påvirke rammene på disse viktige tjenesteområdene.

I 2017 var ditt håp for nyåret: «Mitt håp er å kunne bidra til et bedre politisk miljø hvor alle partienes/velgernes ønsker betyr noe. Dialogen har sin begrensning, men alternativet er så mye verre. Er det et ønske du også har for 2018?

–  Ja, det ønsket er mye av grunnlaget for det faktum at jeg finner det veldig meningsfylt å delta på den politiske arena på Nesodden. Jeg er veldig opptatt av miljø, også det mellommenneskelige miljøet som kommer til uttrykk i kommunestyret.

La meg få lov til å avslutte med å si at jeg har stor respekt for all den tid mange av mine politikerkollegaer legger ned for å fremme sine politiske synspunkter. Selvsagt er jeg ikke alltid enig med dem, men deres perspektiver er viktige for et fungerende lokaldemokrati. Som kommunerepresentant opplever jeg å bli møtt med respekt for de synspunkter jeg fremmer. Den samme respekten ønsker jeg å stå for i møte med dem og deres meninger.

Gunhild GjevjonGunhild Gjevjon
Gunhild Gjevjon
Bibliotekar, førskolelærer, mor og bestemor. Idemessig platform: Troen på kjærlighetens kraft og den frie ytring. Mål: Redelige og ryddige forhold i Nesoddpolitikken.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: