Du er her
Hjem > Forsiden > Får du riktig hjelp av kommunen?

Får du riktig hjelp av kommunen?

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

INFORMASJON

Vedtak, klageadgang, § lovverk og kontakt med kommunen. Liten veileder for kommunikasjon mellom kommune og innbygger. Innføring i innbyggernes rettigheter og hvordan du kan klage.

≡Inger Johanne Norberg≡

Klage

Du kan klage på et vedtak hvis du mener vedtaket er ufullstendig eller inneholder feil. En klage må sendes innen fristen, ofte tre uker. En klage må begrunnes, skriv hvorfor du klager og hva du klager på. Legg fram ditt syn på hva som bør endres i vedtaket.

Hvis du mener at du ikke er hørt, at saken er feil behandlet ved at alle dokumenter ikke har fulgt saksbehandlingen eller at forvaltningen har oversett noe, skriv det.

Noen saker inneholder saksbehandlingsfeil. Saksbehandlingsfeil gir rett til fornyet behandling.

Vedtak kan være basert på lov, andre vedtak eller deler av vedtak kan være basert på skjønn. Klageinstansene, f.eks. Fylkesmannen, kan i liten grad bestemme over kommunenes skjønn. Men klageinstansen vil se til at lov, forskrift og statlige føringer følges.

Hvordan skal jeg klage

Det finnes gode nettsteder som informerer om hvordan du kan klage på helsetjenester.

Fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/Nyheter/2016/11/Hvordan-klage-pa-helse–og-omsorgstjenester/

Helsetilsynet: https://www.helsetilsynet.no/no/Rettigheter-klagemuligheter/Helse-og-omsorgstjenester-og-helsepersonell/

Nettsteder for klage på opplæring:

Fylkesmannen: https://www.fylkesmannen.no/Barnehage-og-opplaring/Grunnskole-og-videregaende-opplaring/

Generelt om klagens innhold. Sivilombudsmannen: https://www.sivilombudsmannen.no/klage/nar-du-klager/

Hvordan kontakte Nesodden kommune

All kontakt med e-post må skje til postmottak Post@Nesodden.Kommune.No Dette er kommunens postmottak hvor e-poster blir registrert og sendt riktig mottaker. Kommunen har plikt til å svare innen fire uker. Kommunen må enten gi fullverdig svar innen fire uker eller gi et foreløpig svar med beskjed om når et fullverdig svar blir gitt. E-posten registreres med dato for mottak og kan i ettertid sees i oversikt på kommunens postliste. Oppskrift på hvordan du finner postlisten, se faktaboks.

Personlige opplysninger

Søknader og dokumenter som inneholder personlige opplysninger skal ikke være offentlige. De skal sendes på papir eller du kan levere i resepsjonen på Tangenten. Personale kan hjelpe deg med å ta kopi av de du leverer inn.

Vedtak

Den offentlige forvaltningen, administrasjonen i kommunen, i staten eller deres representanter, f.eks NAV, fatter vedtak. Når forvaltningen fatter et vedtak, tar avgjørelser, som er bestemmende for innbyggernes rettigheter eller plikter kalles det vedtak. Et vedtak kan omfatte mange innbyggere.

Før det fattes vedtak skal forvaltningen forberede saken. Innbyggere som omfattes av et vedtak har krav på å bli hørt eller legge fram sitt syn. Kommunen legger byggesaker ut på høring slik at berørte innbyggere kan få uttale seg etter at administrasjonen har lagt fram sitt forslag.

Vedtak som gjelder deg

Ved utformingen av individuelle tjenester ved søknad om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, spesialundervisning eller byggesøknader er det innbyggeren som søker og har rett til medvirkning. Dette kalles enkeltvedtak. Når du som innbygger har søkt om en tjeneste og administrasjonen har fattet enkeltvedtak, er klageadgangen en rettighet som du som søker har.

Enkeltvedtak

Enkeltvedtak er det når forvaltningen vedtar at innbyggeren får en rettighet eller når innbyggeren blir fratatt en rettighet. Får du bygge eller nektes du en økonomisk ytelse? Enkeltvedtak er det også hvis du blir pålagt en plikt eller får et fritak fra plikt. Et enkeltvedtak er rettet mot én eller flere bestemte personer.

Ved utformingen av individuelle tjenester ved søknad om f.eks. pleie- og omsorgstjenester, spesialundervisning eller byggesøknader er det innbyggeren som søker og har rett til medvirkning.

Du skal få beskjed om vedtaket og begrunnelsen for vedtaket. I vedtaket skal det også opplyses om muligheten til å å få innsyn i sakens dokumenter samt retten til å klage.

Medvirkning

Innbyggernes rett og mulighet til medvirkning varierer etter hvilket lovverk man søker tjenesten, eller etter hvilket lovverk vedtak er fattet. Hovedregelen er enkelt sagt at jo mer individtilpasset tjenesten er, jo mer medvirkning og innflytelse skal innbyggeren ha på utformingen av tjenesten. Det er stor forskjell på medvirkning i utformingen av en reguleringsplan og utformingen av individuelle hjemmetjenester.

Loven ivaretar innbyggernes rettigheter

Forvaltningsloven (fvl) er en generell lov som beskriver hvordan offentlig administrasjon har plikt til å gjennomføre saksbehandling og kommunikasjon med innbyggerne. Forvaltningen må følge fvl når saker forberedes og i møte med innbyggerne. Fvl er garantien for god saksbehandling og særdeles viktig når man ikke vet hvordan utfallet av saken blir. Får man den tjenesten eller den rettigheten man søker om? Er tjenesten riktig utformet for ditt behov?

§ 11 i fvl krever at kommunen / forvaltningen skal gi et foreløpig svar med begrunnelse hvis det tar mer enn en måned før saken blir besvart. Forvaltningen har i tillegg veiledningsplikt. Plikt til å hjelpe innbyggerne med utforming av henvendelse, rettlede og henvise til rett instans.

Helsetjenester og nødvendig hjelp omfattes av lov om Helse- og omsorgstjenesteloven og Pasient- og brukerrettighetsloven.

Opplæring, f.eks. skolemiljø eller spesialundervisning omfattes av Opplæringslova med forskrifter.

Reguleringsplaner og byggesøknader omfattes av Plan- og bygningsloven.

Sikre deg at din henvendelse når fram

Nesodden kommune har en praksis med at henvendelser direkte til en ansatt ikke besvares etter fvl § 11, det er derfor viktig alltid å sende til postmottaket. Kommunens praksis er sannsynligvis ikke riktig etter loven. Hvis du vil klage på dårlig praksis er det én sak. Hvis du vil bli hørt i din sak, levér på papir eller send til postmottak og eventuelle andre mottakere, f.eks. «Ordfører», «Plan- og bygningssjef» eller «Kommunalsjef Skole og Oppvekst», «Kommunestyrets medlemmer», osv.

Fakta

Alle lover kan du finne i alfabetisk rekkefølge på www.lovdata.no

Alle forskrifter finner du også på www.lovdata.no

Øverst på siden er det et ikon som viser ei vekt. Trykk på den. Menyen som åpner seg inneholder lover og sentrale og lokale forskrifter. Trykk på lover.

Gå inn på ønsket lov ved å søke på lova. Enkle søkeord er nok. F.eks. «Pasient» hvis du leter etter Pasient- og brukerrettighetsloven. https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1999-07-02-63?q=Pasient

Se øverst til høyre: «forskrifter» på menylinja. Søk «Nesodden» på kommune og her har du forskrift på venteliste syehjemt: https://lovdata.no/dokument/OV/forskrift/2017-06-21-2461

Kommunens postlister

Kommunens postliste finner du på www.nesodden.kommune.no

Skroll til nederst på siden, under Snarveier finner du Postliste – Innsyn. Klikk på denne og finn riktig dato, der skal brevet ligge. Publisering på postlisten kan ta noen dager. Kommunen plikter å publisere postliste.

https://www.nesodden.kommune.no/om-kommunen/kontakt-kommunen/innsyn-og-postlister/

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: