Du er her
Hjem > Aktuelt > Kommunestyret behandlet eget reglement

Kommunestyret behandlet eget reglement

Dette innlegg er eldre enn 3 år og kan være utdatert.

Kommunestyrets medlemmene fikk den endelige saken to timer før møtet. APs gruppe var usikre på innholdet i forslag. Debatten ble lang og saken utsatt til neste kommunestyre.

≡Inger Johanne Norberg≡

 

Roser Wickholm

Ordfører la fram forslag til Reglement for Kommunestyre, Formannskap og Faste utvalg i møte 25. april.

Korte frister til tross, -Ordfører Truls Wickholm ble berømmet av politikerne fra Rødt til Høyre for det store og grundige arbeidet som han har lagt ned.

Ordfører er den øverste ansvarlige for den politiske styringen av kommunestyret. Som sådan legger Ordfører sjøl fram saken.

Nytt

Dokumentet samler reglement for både kommunestyre, formannskap og utvalg og framstår som ryddig og oversiktlig. Innledningsvis kommer innholdsfortegnelse og oversikt over innholdet. Det er et pluss at dokumentet er estetisk pent.

Nytt om sakspapirer

§ 3 i Ordførers forslag omhandler innkalling og dokumentutlegging.

Innkalling med liste over saker skal foreligge en uke før møte, men det er ikke et krav at alle saksdokumenter med innhold og forslag fra administrasjonen skal være ferdige da. Det åpnes nemlig for at saker kan ferdigstilles etter fristen: «Kommunestyrets medlemmer varsles dersom det legges saker i portalen etter dette tidspunktet.»

Forslaget fra Ordfører bryter med nåværende praksis med at saksdokumenter med administrasjonens innstilling (Innstilling = forslag til vedtak fra administrasjonen) skal være tilgjengelig for politikerne senest en uke før møte. Det at sakspapirer er tilgjengelige på forhånd gjør at politikerne kan forberede seg, diskutere seg imellom og behandle sakene i sine politiske grupper. Med det nye forslaget kan de risikere å få en sak til behandling med kort frist.

Kort frist ga ufullstendig behandling

Det ble reist kritikk av at dokumentet med forslag til reglement var tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer så sent som to timer før møtet startet. Debatten i kommunestyret tok tid og bar preg av dårlig forberedelse da APs gruppe var usikre på innhold i forslag. Saken ble derfor utsatt til neste kommunestyremøte.

Kort frist ble utfordret av Geir Christense (R) som foreslo at sakpapirer og innstilling i sakene skulle kunngjøres i god tid og være tilgjengelig for kommunestyrets medlemmer samt for medlemmer i råd og utvalg.

Åpenhet og kommunikasjon

Det skal praktiseres meroffentlighet i Nesodden kommune. Allikevel ble innbyggernes muligheter for innsyn relativt lite diskutert.

Kommuneloven (Koml) ivaretar allmennhetens rett til innsyn i politisk behandling av saker. Det heter i Koml § 32.3 som omhandler fastsetting av møter, sakliste og innkalling at «Saklisten til møtet og andre dokumenter som ikke er unntatt fra offentlighet, skal være tilgjengelig for allmennheten. Møte i folkevalgte organer skal kunngjøres på hensiktsmessig måte. Dette gjelder også møter som det må antas vil bli helt eller delvis lukket etter § 31»

Spørsmålet om det er et krav at saksdokumenter med forslag skal være tilgjengelig på forhånd er ikke tydelig, men ordlyden i lovteksten «saklisten og andre dokumenter» tyder på at lovens hensikt kan være at det er saksdokumenter med forslag som det er snakk om. Hvilke andre dokumenter er mer nærliggende?

Det er mulig å følge kommunestyremøtet på nett-tv. Sakspapirer ligger ved siden av tv-framvisningen i en pen elektronisk stabel i venstre menylinje. Men hva synes publikum? Er det fint å møte politikerne eller er det unødvendig?

Tiden og debatten

Henning Korsmo (KrF) påpekte at det er gal vei å gå med kortere taletid og mer bruk av ad hoc-utvalg som har blitt praksis etter at H, AP og MdG brukte sitt flertall til å gjennomføre dette

Ungdom skal delta

Styrking av demokratiske muligheter åpnes gjennom forslagets § 5 som omhandler hvem som deltar i møtet. Ordfører foreslår at en representant for ungdommens kommunestyre har møte-, tale-, og forslagsrett. Representant for Ungdommens kommunestyre sa at «unge stemmer trenger å bli hørt og trenger en plass i lokaldemokratiet»

Representanten påpekte at de unge er framtidas voksne og mulige politikere og bifaller forslag om at Ungdommens kommunestyres representanter skal kunne fremme interpellasjoner (betyr «spørsmål» på godt norsk og kalles interpellasjon når spørsmålet stilles i et folkevalgt organ).

Retten til å komme med forslag skapte debatt

Ordfører foreslår: § 17 Forslag kan ikke fremsettes av andre enn kommunestyrets medlemmer.

Christian Hintze Holm (SV) og Geir Christensen (R) vil gi forslagsrett til Ungdommens kommunestyre, Eldrerådet og Rådet for Likestilling av funksjonshemmede (RLF)

Christensen foreslår også at Eldrerådet og RLF skal ha innstillingsrett til kommunestyret fordi den letteste måten Eldrerådet og Rådet for Likestilling kan bli hørt, er at sakene følger i dokumentene til kommunestyret.

Politisk styring eller sandkasse

Øyvind Solum (Mdg) understreker at utvalgene skal ha mulighet for politisk styring av egen kommune og ikke bare skal være sandpåstrøingsorgan. Solum talte for at utvalgenes flertall kan fremme forslag.

Forslaget får støtte av Høyre og Torbjørn Sætre(H) presiserer at et flertall i utvalgene ikke vil komme til å misbruke ordningen. Søtre pekte på erfaringer hittil, siden utvalgene har «gjort det i alle år» (fremme saker) og at det ikke er meldt om problematisk misbruk. Sætre påpeker at det er en innskrenking av en rett utvalgene har hatt til nå.

Nye småsaker

Spontane spørsmål

Det nye at spontane spørsmål ikke lenger tillates ble ikke debattert. Forslag til reglement stiller som krav at spørsmål er sendt inn senest to dager før møtestart. Spørsmålet om dette bryter med Koml § 34 melder seg. Der synes det ikke som det er anledning til å stille slikt krav, da teksten lyder «2. Ethvert medlem kan rette forespørsler til lederen i møtet, også om saker som ikke står på saklisten.»

Nytt forbud i § 20

Tegninger, oppslag eller lignende må ikke være anbrakt eller anbringes i salen med mindre ordføreren eller kommunestyret samtykker i det.

Det skal være ro og orden under et kommunestyremøte og Ordfører foreslår å innskrenke rett til stille ytringer i form av plakater. Beate Fahre (H) ønsker ikke å begrense plakater i kommunestyret og mener at ordlyden uten dette tillegget er tilstrekkelig.

Kommuneloven finner du her:

https://lovdata.no/dokument/NL/lov/1992-09-25-107

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: