Du er her
Hjem > Leserinnlegg > Kommuneplanen vil forandre Nesodden – følg med!

Kommuneplanen vil forandre Nesodden – følg med!

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Av Christian Hintze Holm, Nesodden SV

Nesodden kommune har lagt forslag til kommuneplan ut på høring. Det er preget av sterke statlige og fylkeskommunale føringer: Kommunene i Akershus må legge 80 % av utbyggingen i et klart avgrenset tettsted, som skal bygges urbant. For hver bolig som bygges ellers på Nesodden, skal det bygges fire i sentrum. De fleste skal kunne gå og sykle til viktige sentrumsfunksjoner, og lengre reiser skal tas kollektivt.

Området rundt Tangen sentrum er tettstedet på Nesodden, men det er et tverrpolitisk ønske om å også få godtatt Fagerstrand som tettsted. Da kan 80 % av veksten deles på disse. Kommuneplanen legger opp til stor fortetting her, mens resten av Nesodden kun får såkalt «vedlikeholdsvekst».

Dette hovedgrepet i planen innebærer et tydeligere sentrumspreg i Tangenområdet og på Fagerstrand. Området Tangen sentrum kan bli helt endret, med omfattende transformasjon til bymessig bebyggelse. Utenfor dette er det lagt store fremtidige fortettingssoner, der både mange nye boliger og andre formål kan inngå.

Dramatiske endringer for rekkehusområdene

SV er enig i prinsippene i planforslaget, men mener det går unødvendig langt. Det gjelder både utstrekningen av sentrumsområdet og fortettingssonene omkring. Og det gjelder den totale boligveksten, som økes fra 100 til 150 boliger pr år. Særlig dramatisk kan endringene bli for alle som bor i rekkehusområdene på Tangen.

SV ser ingen grunn til å øke utbyggingen dramatisk for å overoppfylle vekstmålet i Akershus. Den sterkeste veksten skal komme langs toglinjene. Nesodden har vokst solid gjennom hele etterkrigstiden, og det kan fremdeles bygges mange boliger. Vi vil beholde veksten på dagens nivå, men vil være langt mer opptatt av hvilke boliger vi bygger: Ikke flere luksusprosjekter, men boliger for mennesker med alminnelig økonomi.

SVs forslag

Når planen skal vedtas i kommunestyret til høsten, vil Nesodden SV jobbe for å få endret den slik:

 • Boligveksten skal ikke økes med 50 %, men videreføres på samme nivå som i dag.
 • Det foreslåtte sentrumsområdet Tangen er for stort. Det skal avgrenses slik at det kommer innenfor «terrengformasjonene» omkring dagens senter.
 • Skogen nordvestover fra Vanntårnet, mellom Kløverveien og Flaskebekk, skal ikke utbygges. Den skal ut av sentrumsområdet og beholdes som nærskog.
 • Vestoppfaret og den nordøstligste enden av Skogveien, nærmest dagens senter, kan beholdes som del av sentrumsområdet. Men sentrum skal ikke gå over åsen mot Skogveien. Vi vil skjerme grøntområdet mellom Vestoppfaret og Skogveien og boligområdet langs Skogveien og Furuveien.
 • Området langs Kongleveien skal inngå i sentrumsområdet, men strøket over åsen rundt Lyngåsveien og ned mot Liljeveien skal tas ut.
 • Det kan vurderes å bygge ny barneskole i eller i nærheten av sentrumsområdet.
 • Alle de eksisterende rekkehusområdene fra 1950/60-tallet og Blåbærstien tas ut av fortettingsområdet. Disse svært populære og gode boligområdene skal vi beholde slik de er.
 • Skoklefallsletta er dyrkbar mark og del av kulturlandskapet, og tas ut av fortettingsområdet.
 • En eventuell fortetting av det øvre/sørlige Ursvikområdet må bare skje på svært lang sikt – det bør ligge som en mulig arealreserve inntil selve sentrumsområdet er fullt utbygget.
 • Ingen av fortettingsområdene skal tas i bruk før selve sentrumsområdet er ferdig utbygget. Det kan ta flere tiår. Inntil da må det være streng praksis i disse områdene, for å unngå spredt boligvekst og punktvis fortetting.
 • Nesoddmarka skal vernes, om mulig etter markaloven, med minst samme utstrekning som dagens hensynssone.

Vi trenger drahjelp – bruk høringen!

Det er viktig å bruke høringen! Den enkelte innbygger, velforening, sameie og borettslag må se på hva planen innebærer og sier sin mening. Nesodden SV oppfordrer alle til å delta, og vil lytte til det som kommer frem. Og vi kommer til å trenge solid drahjelp for å få gjennomslag for våre forslag!

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: