Du er her
Hjem > Forsiden > Mangelfull kommuneplan

Mangelfull kommuneplan

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Av Arild Drolsum, Bjarne Nordbeck og Tormod Bjørnstad

Forslaget til kommuneplan er et eksempel på mangelfullt lokaldemokrati. Myndighetene har fastsatt trange rammer for kommunens utvikling og kommunestyret legger planen ut til høring i sommerferien.

Det omveltende planforslaget er fullt av generelle formuleringer og mangler konkretisering av virkemidler og konsekvenser. På Tangen vil fortettingen medføre store endringer, Fagerstrand kan få god vekst, dersom planen godkjennes, men grendene vil bli liggende nede. Vi mener dette burde vært bedre konkretisert og omtalt, slik som i dokumentet På vei mot ATP.

Temaer som eldrebølge, utvikling av næringsliv og transport er for dårlig omtalt. Vi mener dette bør omtales i egne kapitler i planen.

Planen bør ikke gjelde lenger enn til 2030 da dette ellers vil ha stor innvirkning på detaljnivået i planen.

Ingen demokratisk behandling
Forslaget til ny kommuneplan inneholder forslag som vil medføre store endringer i kommunens utvikling i årene frem til 2040. Rammene er fastsatt av et regionalt planforum for Oslo og alle kommunene i Akershus. I regionplanen, ATP, er det tre hovedmål: konkurransedyktighet, flerkjernet utvikling og effektive transportsystemer.

– Overordnede myndigheter vektlegger ikke hensynet til lokaldemokratiet, står det i kommuneplanens planbeskrivelse, side 12. Det sier mye om de problemene vi nå står overfor. Hvorfor får ikke vi, – innbyggerne, være med å bestemme hva, hvor og når det skal bygges i vår egen kommune?

Når så flertallet i kommunestyret, – tross mange protester, gjennomfører høringen i sommerferien, blir det trist å lese i planen at:

– Nesodden er opptatt av medborgerskap, som innebærer et fokus på innbyggernes deltakelse og ansvar i det sosiale og politiske fellesskapet, se samfunnsdelen, side 4. På side 12 står det fine ord om åpenhet og dialog, og at innbyggerne skal kunne påvirke Nesoddens utvikling i alle ledd. Vi viser også til kommunens strategiplan for kommunikasjon, Åpenhet og dialog.

Får vi to sentre?
Kommunestyret skal ha honnør for at de legger frem et forslag som er i strid med den regionale planen. To vekstsentre vil åpne for god utvikling på Fagerstrand og redusert press på Tangen. Spørsmålet er om forslaget blir godkjent. Hvis ikke, blir det forhandlingsmøter med regionalt planforum og departementet.

Dårlig valgbrosjyre
Kommuneplanens består av flere deler. Samfunnsdelen skal gi retninger og føringer for kommunens samlede utvikling i et langsiktig perspektiv. Etter å ha lest den, spør vi om hva vi sitter igjen med.

Nesten ingenting!

Det var som å lese en dårlig valgbrosjyre hvor strategiene for de forskjellige områdene bare består av upresise ord som: – Vi skal styrke, øke, sikre, skaffe, tilrettelegge, prioritere, utvikle, involvere, redusere, etc.

De 18 sidene har vakre løfter og idylliske bilder. Men hvor har det blitt av samfunnsmessige fakta og analyser? De ligger i et vedlegg, Nesodden i dag – tall og status ved rullering av ny kommuneplan. Men viktige tall er uaktuelle, for midt i juni la Statistisk Sentralbyrå frem nye beregninger.

Vi mener samfunnsdelen må legge frem gode analyser og bli mer konkret. Store ord er ikke nok.

Hvordan skal utbyggingen i senterområdene skje?
Det er ikke lett å forstå hva planen innebærer. Teksten er vanskelig å lese. Lesbarhetsindeksen er over 50, det kalles vanskelig offisiell tekst. Den artikkelen du leser nå har en indeks på 39 og kalles lettlest. Planen burde vært enklere skrevet.

Planen fastsetter at 80 % av all utbygging skal skje i sentrene, ved fortetting og omdanning, men hvordan skal det gjøres? Planen er lite konkret. Det er forbausende siden kommunen allerede i mars 2018 presenterte en utbyggingsplan, På vei mot ATP, for fylkeskommunen. Den planen har ikke Nesoddens innbyggere fått se. Dokumentet inneholder forslag med kart og modeller for utbyggingen på ulike aktuelle områder på Nesodden. Bildene gir et godt inntrykk av hva utbyggingen vil kunne medføre.

Bildet nedenfor viser utbyggingsmulighet i et friområde nord for Vanntårnet. Det kan gi plass til 500 nye boenheter for 1250 personer i hus med 2 til 6 etasjer. 

Bildet nedenfor viser utbyggingsmulighet ved Skoklefall. Det kan gi plass til 550 nye boenheter for 1375 personer i hus med 2 til 4 etasjer. Nåværende barnehage og gressbane forsvinner. 

Bildet nedenfor viser utbyggingsmulighet i Knuts vei fra Skoklefall mot Oksval. Det kan gi plass til 800 nye boenheter for 2000 personer i hus med 2 til 4 etasjer. 

Bildet nedenfor viser utbyggingsmulighet fra Kapellveien, nordvest for Skoklefalltjernet og opp mot Tangen sentrum. Det kan gi plass til 750 nye boenheter for 1875 personer i hus med 2 til 4 etasjer. 

Vi mener at arealdelen må vise hvilke konsekvenser utbyggingen vil medføre mht. hustyper og antall etasjer. Konsekvensene for det biologiske mangfold bør også omtales.

Hva skjer i grendene frem til 2042?
Det kan ikke bli mye. I de seks grendene, Berger, Torvet, Jaer, Fjellstrand, Alværn og Bjørnemyr, skal det bare være vedlikeholdsvekst, – et merkelig ord.

Planen fastsetter at det totalt kan bygges 150 boenheter hvert år frem til 2042. Om det tallet er for høyt eller for lavt er et viktig spørsmål, men det som er avgjørende er hvordan administrasjonen skal håndtere en slik bestemmelse. Hvis det bygges 1440 boliger på Tangen og 1440 boliger på Fagerstrand, kan det bygges 720 boliger i resten av kommunen, – på 24 år, dvs. 30 boliger per år, 5 i hver grend.

SSB har i juni 2018 lagt frem nye prognoser for befolkningsvekst. Disse viser at behovet for boliger vil variere fra 600 til 1600 boenheter fram til 2040, altså langt mindre enn det kommuneplanen legger opp til.

En reduksjon av antall boenheter i kretsene vil gi en så liten vekst at det ikke vil bli noen utvikling der, men forgubbing og skoledød. Vi mener derfor at planen må redegjøre for hvordan kretsene skal holdes i live med skoler, forretningsliv og tjenester frem til 2040.

Og hvordan skal kommunen håndtere fordelingen av byggetillatelser? Hvis det søkes om 31 boliger, hvem skal da få nei? Hansen på Jaer eller Olsen på Alværn?

Planen må inneholde konkrete forslag til regelverk og virkemidler for utbygginger i både vekstsoner og grender.

Viktige temaer mangler
Vi savner flere viktige temaer i planen:

  • Eldrebølgen. Denne veksten er ikke omtalt. I år har Nesodden 2000 personer over 70 år. I 2040 vil det være 4400. Hvordan skal det håndteres?
  • Næringsarealer. Det er positivt at arealet øker. Men vi må vel regne med tilflytting til en del av arbeidsplassene? Planen bør være mer konkret på hvilke typer næring man ønsker.
  • Transport. Planen er ikke konkret. Det står lite om nye bussruter i kommunen og til nabosentrene. Setningen Det er ønskelig med båtforbindelse fra Fagerstrand, samfunnsdelen, side 7, forteller om lave ambisjoner. Og hva med de andre bryggene?

For lang planperiode
Utviklingen går så raskt at planen bare bør gå frem til 2030, slik som den regionale planen gjør. Hvis det er behov, kan man skissere perioden 2030 – 2050.

Vi mener planene krever konkretisering og forenkling.

(Denne artikkelen gjengir synspunkter som de tre forfatterne har og gir ikke uttrykk for Nesoddpostens generelle standpunkt.)

One thought on “Mangelfull kommuneplan

  1. Tilbaketråkk: Nå kommer Tangenbyen

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: