Du er her
Hjem > Aktuelt > Signalen: Tjersland og Nilsen fikk forlenget kontrakt.

Signalen: Tjersland og Nilsen fikk forlenget kontrakt.

Dette innlegg er eldre enn 2 år og kan være utdatert.

Utleievtale på Signalen-tomta til mars 2024. Lovet åpning 1. mars 2019. Kontrakt avsluttes hvis bygging ikke er påbegynt senest 17. september. Ved for sen oppstart kan det være «grunnlag for å heve kontrakten alt etter som hvor langt byggearbeidet er kommet».

Av Inger Johanne Norberg

Ny avtale

Ordfører Truls Wickholm (AP) hadde innkalt Dag Einar Tjersland og Rolf Erik Nilsen i Signalen sjøbad til møte 27. august. Formannskapet vedtok 29. august at

«Ordfører får fullmakt til å formalisere de tre punktene i brevet fra Signalen Sjøbad A/S. Dette medfører at kontrakten avsluttes 17/9-18 eller bygging har startet sammen dato. Dersom bygging ikke har startet 17/9 legges det frem en ny sak.»

De tre punktene som ble lagt fram i brev av Tjersland og Nilsen etter møtet med Ordføreren lyder:

«Forslag:

  1. Leieperiode settes til 5 år fra åpningen av restauranten, senest 1. mars 2019
  2. Byggestart 17. september
  3. Om bygging ikke er påbegynt den 17. september ansees kontrakten som opphørt.»

Lovet åpning før påske 2019

Åpning er satt til senest 1. mars 2019 og skal være et helhetlig serveringstilbud med kulturaktiviteter.

Hvis bygging er påbegynt 17. september består leieavtalen. Avtale om fem års leiekontrakt fra åpning.

Nesoddposten spør om det finnes punkter i avtalen som omtaler eventuell overskridelse av frist for åpning? I tilfelle, hvilke?

Ordfører forteller:

» -Ved åpning etter 1. mars gjelder vanlige kontraktsrettslige forhold. Er bygget ikke oppført eller bare delvis oppført vil det kunne være grunnlag for å heve kontrakten. Alt etter som hvor langt byggearbeidet er kommet. Retten til å heve kontrakten er styrket gjennom tilleggsavtalen. Vi vil følge fremdriften tett dersom bygging kommer i gang 17. september.»

Leieavtale 2019 – 24.

Tjersland og Nilsen skriver i sitt brev at det godkjente bygget tilfredsstiller kravet til byggeklasse 2 og at det betyr at bygget skal stå i lang tid.

Dagens situasjon: Servering er to år forsinket og leieavtalen er tre år lengre enn opprinnelig krav da leiekonkurransen ble gjennomført med flere interessenter.

MdG foreslo i formannskapet å utlyse til ny konkurranse, men flertallet FrP, H, AP og V ønsket å forlenge kontrakten. I den forbindelse spør Nesoddposten:

«- Er de opprinnelige interessentene forespurt i forbindelse med ny behandling nå?»

Ordfører Wickholm:

«- Nei, dette er en utleiekontrakt og vi har gjort endringer i eksisterende kontrakt og med forpliktelser»

Uholdbar usikkerhet.

Ordfører kunne ikke fortsette med usikkerheten rundt prosjektet på Signalen og innkalte leietaker på Signalen til møte mandag 27. august. Etter å ha ventet hele sommeren ønsket Ordfører en avklaring, enten å få en snarlig forpliktelse eller avslutte prosjektet. Ordfører forteller at det ble vurdert å si opp kontrakten som har tre månederes oppsigelse samt sjekke legitimiteten ved en eventuell opppsigelse. Det ble lagt fram to alternative krav: En eventuell begynnelse med løsning som skulle gi svar innen formannskapet 19. september eller om å avslutte kontrakt uten innsigelser fra leietakers del.

«Har lært av prosessen»

På spørsmål om det hadde vært ok å la gamle driver fortsette svarer Ordfører Wickholm at det gamle bygget var ulovlig oppført og leiekontrakten var utløpt. Han sier videre at kommune ikke kunne ha tillatt videre drift i et bygg som var ulovlig oppført, og hvor bygget i seg selv ikke tilfredsstilte de kravene til et bygg på det stedet eller til den driften skal ha.

Han forteller at

«Vi har lært mye om hva som må være på plass før vi går ut med en forespørsel på å gjennomføre tiltak/leie kommunal grunn. I denne prosessen ble det reist innsigelse på ulovlig adkomst og varelevering, samt at Akershus kollektivtrafikk terminaler hadde en konkurranseklausul på brygga. Dette er noe som ble oppdaget etter å ha gjennomført en lovlig byggeprosess hvor berørte naboer og myndigheter fikk varsel og kunne komme med innsigelser.»

NP: «Hadde kommunen også et ansvar for ulovlighetene?»

Ordfører Wickholm sier at

«Den som eier eller driver et bygg har ansvaret for at det er lovlig oppført. Det er alles ansvar å følge norsk lov. Kommunen har et ansvar for å følge opp at loven overholdes. Ressurser i plan- og bygg har vært mangelfulle, men avdelingen er blitt tilført mer resurser de siste årene og har nå en dedikert jurist på ulovlighetsoppfølging»

På spørsmål om plan og bygg nå har alle ressurser på plass, forteller Wickholm at flere prosjektstillinger ble gjort om til faste stillinger i forbindelse med budsjettet for inneværende år.

Og Ordfører nedlegger ad hoc-komiteen.

Politisk ansvar

Nesoddposten har fulgt prosessen siden ad hoc-komitéen trådte i funksjon. Ad hoc-komitéen har fattet vedtak på enklere saksgang enn det som er vanlig i byggesaker. I stedet for at en sak har blitt behandlet etter et grundig utredet saksframlegg fra plan og bygg, har sakene blitt fattet på bakgrunn av notater og redegjørelser. At saken viser seg å ha mangler vedrørende eksisterende bygg, varelevering, gjestenes ferd mellom servering og kollektivtransport, motsetninger mellom avtale med Statens vegvesen fra da brygga ble anlagt samt avtale med fylkeskommunens kollektivterminaler og kioskdrift i venteområdet er etter Nesoddpostens syn et politisk ansvar.

Wickholm la fram sak i Kommunestyret 5. september om avvikling av ad hoc-komitéen. Ad hoc-komitéen for utvikling av Nesoddtangen gård, Lagveien og Signalen arbeidet med Gamlebrygga i tillegg til Nesoddtangen gård og området i Lagveien. Ad hoc-komiteen ble nedsatt og ledet av tidligere ordfører Sandberg og varaordfører Adland med medlemmer fra SV, Venstre og FrP. De har alle et politisk ansvar for denne proosessen. I tillegg er det kommunestyret i plenum som har det øverste arbeidsgiveransvaret for blant annet arbeidssituasjonen i plan- og bygningsavdelingen. Begge deler er politikernes ansvar.

Prosess Signalen

Fra å være et enkelt prosjekt med pop-up containere og såkalt enklere byggeprosess, har prosjektet nå blitt større. Bygget som oppføres er laget for flere år, og to sesonger uten servering har passert.

Tjersland og Nilsen peker på behovet for utvidet leieavtale i sitt brev. De skriver at opprinnelig egenkapital på 1,7 millioner har nå økt til mellom 4 – 5 millioner og at finansieringspartnerne er skeptiske til om de kan oppnå ønsket inntjening.

Sitat fra deres brev:

«Realiteten: Det er ikke mulig å hente inn den nødvendige investeringen for å få til et godt prosjekt på Signalen tomta i løpet av tre og et halvt år. Egenkapitalen, da vi vant muligheten for å realisere det spennende prosjekt, ble satt til kr. 1.700.000.- De som står bak prosjektet idag er villige til å satse mellom kr. 4.000.000 og 5.000.000.-, men selv denne egenkapitalen gir ingen mulighet for å kunne tjene inn igjen investeringene på tre og et halvt år. For hver måned som går blir partnere (banker og finansierings-institusjoner) mer og mer skeptiske.“

Det har ikke lyktes å få svar fra Tjersland.

Inger Johanne NorbergInger Johanne Norberg
Inger Johanne Norberg
Alle mennesker skal ha mulighet til å påvirke eget liv og omgivelser på en positiv måte. Mange innbyggere føler at de ikke har muligheter for innflytelse og medvirkning fordi “Det nytter ikke allikevel”. Innbyggerne er imidlertid den største ressurs og besitter omfattende kunnskap om lokalsamfunnet og om seg selv. For å kunne oppnå innflytelse og medvirkning er informasjon og kunnskap nødvendig. NesoddPosten vil være et middel til at innbyggere skal få bedre kunnskap og aktuell informasjon om viktige beslutninger på Nesodden. NesoddPosten vil også være et middel til at innbyggerne skal påvirke, oppnå innflytelse og medvirke i utviklingen av lokalsamfunnet og eget liv.

Legg igjen en kommentar

Top
%d bloggere liker dette: